نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

2 تربیت بدنی - دانشکده مدیریت - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین - ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران،تهران، ایران

4 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق ارائه مدل تمدن نوین اسلامی ایرانی مرتبط با ورزش و تربیت بدنی است. رویکرد پژوهش حاضر، کیفی می‌باشد. روش گردآوری داده‌ها، مطالعه مبانی نظری و مصاحبه‌های عمیق و باز (18 مصاحبه با 17 نفر ) با اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی متخصص در حوزه ورزش و اسلام و همچنین اساتید متخصص در حوزه تمدن اسلامی می‌باشد. روش نمونه‌گیری به صورت گلوله برفی و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. روایی این پژوهش توسط مصاحبه‌شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد. پایایی نیز با استفاه از روش مطالعه‌ی حسابرسی فرایند نتایج 6/76% به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از روش مقایسه مداوم در طی دو مرحله کدگذاری باز و محوری استفاده شده است. نهایتا 37 کد مفهومی،10 مقوله اصلی و 8 کد محوری استخراج شد. کدهای محوری شامل رسانه، عدالت، علم‌آموزی، اعتقادی، اخلاق، کار و تلاش، اقتصادی و ارتباطی می‌باشد. بنابراین توصیه می‌شود که با پیاده‌سازی هر یک از شاخص‌های تمدن نوین اسلامی ایرانیِ شناسایی شده در این پژوهش، سعی در ارتقای ورزش کشور نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting the Model of Sport and Physical Education in Modern Iranian Islamic Civilization

نویسندگان [English]

  • Abbas Alaei Moghaddam 1
  • mahdi naderi nasab 2
  • Ebrahim alidoust ghahfarrokhi 3
  • Seyed Abbas Biniaz 4

1 Ph.D. Student, Sport Management, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran

2 department of physical education and sport science - Qazvin branch- Islamic azad university - Qazvin - Iran

3 Professor of Sport Management, University of Tehran, Tehran, Iran

4 Assistant Professor of Sport Management, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Purpose : The purpose of this research is to present a model of modern Iranian Islamic civilization related to sport and physical education . Approach : The approach of the present study is qualitative . Method : The method of data collection is the study of theoretical basics and in-depth interviews (18 interviews with 17 persons ) with leading sports management professors specialized in sport and Islam as well as professors specialized in Islamic civilization . Sampling method : The sampling method was snowball and continued to theoretical saturation . Validity : The validity of this study was verified by the interviewers and then by the professors . Reliability : Reliability was obtained by using audit study process and results was 76.6% .Data analysis : Continuous comparison method during two steps of open and axial coding was used for data analysis . Finally , 37 conceptual codes , 10 main categories and 8 axial codes were extracted . Core codes include media , justice , science , faith , ethics , work and effort , economics and communication . Therefore , it is recommended to try to promote the sport by implementing any of the indicators of modern Iranian Islamic civilization identified in this study to improve physical education
and sports level of Iran as a modern islamic civilization .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Justice
  • Beliefs
  • Economics
  • Communication