ارائه مدل ورزش و تربیت بدنی درتمدن نوین اسلامی ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

2 تربیت بدنی - دانشکده مدیریت - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین - ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران،تهران، ایران

4 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق ارائه مدل تمدن نوین اسلامی ایرانی مرتبط با ورزش و تربیت بدنی است. رویکرد پژوهش حاضر، کیفی می‌باشد. روش گردآوری داده‌ها، مطالعه مبانی نظری و مصاحبه‌های عمیق و باز (18 مصاحبه با 17 نفر ) با اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی متخصص در حوزه ورزش و اسلام و همچنین اساتید متخصص در حوزه تمدن اسلامی می‌باشد. روش نمونه‌گیری به صورت گلوله برفی و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. روایی این پژوهش توسط مصاحبه‌شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد. پایایی نیز با استفاه از روش مطالعه‌ی حسابرسی فرایند نتایج 6/76% به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از روش مقایسه مداوم در طی دو مرحله کدگذاری باز و محوری استفاده شده است. نهایتا 37 کد مفهومی،10 مقوله اصلی و 8 کد محوری استخراج شد. کدهای محوری شامل رسانه، عدالت، علم‌آموزی، اعتقادی، اخلاق، کار و تلاش، اقتصادی و ارتباطی می‌باشد. بنابراین توصیه می‌شود که با پیاده‌سازی هر یک از شاخص‌های تمدن نوین اسلامی ایرانیِ شناسایی شده در این پژوهش، سعی در ارتقای ورزش کشور نمایند.

کلیدواژه‌ها