نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار و مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 عضو هیئت علمی؛ دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه آموزشی جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

امروزه برندسازی شهری، باعث افزایش جذابیت شهر می‌شود درنتیجه سرمایه‌گذاران تصمیم به سرمایه-گذاری بیشتری در آن شهر می‌کنند و این‌مهم موجبات توسعه پایدار اقتصادی برای شهر را فراهم می-آورد. هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر برندسازی ورزشی شهرمشهد ازطریق راهبرد تحلیل محتوا می‌باشد. روش پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش کیفی است که از راهبرد تحلیل‌ محتوا استفاده‌شده است. جامعه‌آماری پژوهش شامل، اساتید دانشگاهی در رشته مدیریت ورزشی و مدیریت در دانشگاه‌های کشور(متخصص درزمینۀ برند و برندشهری)، مدیران شهری، محققین دارای مدرک دکتری در زمینه برند شهری و گردشگران شهرمشهد که دارای مدرک دکتری بودند و روش نمونه‌گیری دراین پژوهش هدفمند و با توجه به اشباع داده‌ها با 22نفر از افراد جامعه آماری مصاحبه انجام گردید. یافته‌های بخش کیفی نشان دادکه برندسازی شهرمشهد شامل 5مؤلفه اصلی هویت برند، شخصیت برند، تصویر برند، ارزش‌ ویژه برند و تعهد ذینفعان و 17مؤلفه فرعی و تعداد زیادی زیرمؤلفه بودند. باتوجه به نتایج بدست آمده بهبود وضعیت اقتصادی، فرهنگی، زیرساخت، حمل‌ونقل، تصویر و شخصیت برند شهر و شناخت بخش تاریخی شهر؛ همچنین افزایش آگاهی، وفاداری، تداعی و ارزش ادراک‌شده گردشگران و تعهد ساکنین و گردشگران و افزایش سرمایه‌گذاران در بخش ورزشی نقش مهمی در برندسازی ورزشی شهر مشهد دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify Effective Factors On Sports Branding in Mashhad City: A Qualitative Study of Content Analysis

نویسندگان [English]

  • Mahdi salimi 1
  • mohammad keshtidar 2
  • zahra sadat mirzazadeh 1
  • omid ali kharazmi 3
  • seyed morteza azimzadeh 1

1 Sport Behavior and management,,/ ferdowsi University of mashhad, /Mashhad/, Iran

2 staff member; Ferdowsi university of Mashhad

3 Department of Geography, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Nowadays, urban branding is increasing the attractiveness of the city, as investors decide to invest more in the city, and this important cause the sustainable economic development for the city. The study purpose was identify effective factors on sports branding in Mashhad City through content analysis strategy. The purpose of the present study was applied and in terms of method is qualitative that is the content analysis strategy used. statistical population of the study consisted of academic professors in sport management and management at universities in the country (expert in the field of brand and urban brand), urban managers, researchers with doctoral degrees in urban brand and mashhad tourists who had doctoral degrees and sampling method in this purposeful research and given the data saturation with 22 statistical population interviews were conducted. The results of qualitative section showed that Mashhad's branding included 5 main components of brand identity, brand personality, brand image, brand equity and stakeholder commitment, and 17 sub-components and many sub-components. According to the results obtained the economic cultural, infrastructure transportation, image& personality of the city and the historical part of the city have improved; Increasing the awareness, loyalty, association and perceived value of tourists and the commitment of residents and tourists and increasing investors in the sports sector have an important role in sports branding in Mashhad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Brand
  • Mashhad
  • Urban Tourism
  • Location Marketing
  • Content Analysis