طراحی الگوی عوامل موثر بر کناره‌گیری بانوان از فعالیت‌های ورزشی با استفاده از تکنیک دیمتل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش استفاده از تکنیک دیمتل برای طراحی الگوی عوامل مؤثر بر کناره‌گیری بانوان از فعالیت‌های ورزشی بود. این تحقیق کاربردی است که به روش آمیخته اکتشافی و در دو مرحله‌ی کیفی و کمی انجام ‌شده است. در مرحله‌ی کیفی، نمونه آماری شامل 33 نفر از بانوان کل کشور بودند که فعالیت‌های ورزشی سازمان‌یافته خود را حداقل برای مدت زمان یک سال ترک کرده و از طریق نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند. در مرحله‌ی کمی نیز نمونه آماری شامل 15 نفر از مسئولین ورزش بانوان، متخصصین علوم ورزشی با حداقل پنج سال سابقه‌ی مربیگری و اساتید دانشگاهی در رشته‌ی مدیریت بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه‌ی نیمه ساختارمند بود و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته‌ای استفاده شد که عوامل آن از طریق مطالعه‌ی بخش کیفی استخراج شده بود.
نتایج پژوهش در الگوی به‌دست‌آمده نشان داد عوامل محیطی و عوامل مدیریتی تاثیرگذار یعنی علت و عوامل فردی، عوامل بین فردی و کیفیت خدمات تأثیرپذیر یعنی معلول هستند. همچنین نتایج نشان داد که عوامل فردی مشکل اصلی برای کناره‌گیری بانوان از ورزش است و عوامل مدیریتی و تا حدودی عوامل محیطی می‌تواند در حل مشکل عوامل فردی کمک کند.

کلیدواژه‌ها


1. Kashef, M.M. (2011) Leisure and Recreation Management. Issue 1. Mobtakeran and Pishrovan publishing, Tehran, pp. 51-60. [Persian]
2. Aghayi, N., Fatahiyan, N. (2012) The comparative study of barriers of sport participation among athletes and non-athletes’ female teachers in Hamadan, using Crawford hierarchical barriers (case study of female teachers in Hamadan), Journal of Research in sport management and motor behavior, Vol 2, Issue 4. pp. 161-175 [Persian].
3. Salehi, J., Rahmani, A. (2010) The Role of Social Physique Anxiety in Determining the Motivation for Participating in Physical Activity, Journal of development and motor learning, Vol 2, Issue 3, pp. 81-101. [Persian]
4. Saffari, M., Ghare, M.A. (2016) Identification and Classification of Effective Environmental Factors in Popularity of Recreational Sports in Iran, Journal of sport management, vol 8, Issue 1, pp. 51-68. [Persian]
5. Kargar, S., Amiri, R., Jamalpur, M., Pegah, N. (2013) Effect of women's knowledge of the benefits of sport on their referral to sport Gyms. 5th urban planning and management conference. Mashhad. [Persian]
6. Meymanat, M. (2011) Women's sports under shade cover, Shargh Newspaper, vol 1288, p. 8. [Persian]
7. Sarikhani, N., Bakhshi, F., Taheri, M. (2013) Women's Sports Sociology, Issue 1, Avaye Zohur publishing, Tehran, pp. 55-74. [Persian]
8. Ehsani, M., Honarvar, A., sharifiyan, E. (2009) the role of professional sport in the development and expansion of Muslim women's sports, Research in sports science, Vol 22. pp. 153-171.[Persian]
9. Motameni, A., Hemati, A., Moradi, H. (2014) Identifying and prioritizing the barriers for women's sports activities, sport management studies, vol 6, Issue 24, pp. 111-130. [Persian]
10. Dmitry, P. (2013). Dropout as a Phenomenon among 15-18-Year-Old Cross Country Skiers at Vuokatti Sports Academy, thesis for Degree Programme Sports and Leisure Management, University of Applied sciences.
11. Crane, J. (2015). A systematic review of dropout from organized sport among children and youth. European Physical Education Review. Vol. 21(1), pp. 114–131.
12. Mirghafuri, H.A., Sayadi, H., Mirfakhredini, H. (2009) The Analysis of Factors Affecting Women’s Participation in Sport (Female Students of Yazd University), Journal of sport management, vol 1, Issue 1, pp. 83-100. [Persian]
13. Hosseini, E., Bahrololume, H., Aliyi, M. (2013), The relationship between participation motives, enjoyment and sport commitment among women participating in sports, Journal management System, Vol 2, Issue7. pp. 37-47.
14. Crane, J., Temple, V. (2016). Factors related to dropout from sport among children and adolescents: A systematic review, School of Exercise Science, Physical and Health Education; University of Victoria. PP: 339-340.
15. Gordon Richard, J.A. (2012). Investigating drop out in EX-JUNIOR rugby union players, thesis for Degree of MPhil (B) Sports coaching, The University of Birmingham, p: 2.
16. Lepir, D. (2009). Reasons for withdrawing from sports in the formerly active athletes. Physical culture, Belgrade, Vol 2, 193 – 203.
17. Molinero, O., Salguero, A., Tuero, C., Alvarez, E., Marquez, S. (2006). Dropout Reasons in Young Spanish Athletes: Relationship to Gender, type of Sport and Level of Competition, Journal of Sport Behavior, Vol. 29, PP: 255-270.
18. Ehsani M. (2007). Level of participation of women in Iran and leisureconstraints. The international Journal of Humanities. Vol 12, PP:15-28 [Persian].
19. Burton, D., Martens, R. (1986). Pinned by Their Own Goals: An Exploratory Investigation Into Why Kids Drop Out of Wrestling. Journal of sport psychology, Vol 8, pp:183-197.
20. Ghahraman tabrizi, K., Razavi mahmudabadi, M.J. (2015) Identification and Prioritization of Barriers to Participation of staff of Public Offices in Kerman Province with a Coherent Approach of Multi-Criteria Analysis and Kopland, Vol 7, Issue 1, pp. 83-98 [Persian].
21. Rozbehani, M., Kamkari, K., Mirzapur, A.A. (2014) Assessment of effective factors of barriers to participate in sport for elder women in recreational sport activities in Alborz Province, organizational behavior management in sport studies, Vol 1, Issue 2, pp. 33-42 [Persian].
22. Nazarian Madvani, A., Ramezani, A. (2013) Evaluation of barriers and strategies for developing the share of leisure activities for students, Research in university sports, Vol 3. pp. 13-28 [Persian].
23. Soltani, M. (2013) Investigation of Barriers to Women's between 30-50 Years Old Participation in Sport Recreational Activities in Tehran City, "M. A"Thesis on Sport Management, Islamic Azad University Central Tehran Branch. p 3. [Persian]
24. Nazarian Madvani, A., Ramezani, A. (2013) Evaluation of barriers and strategies for developing the share of leisure activities for students, Research in university sports, Vol 3. pp. 13-28 [Persian].
25. Vafayi Moghadam, A., Farzan, F., Afshari, M. (2014) Surveying and analyzing the Disinterest Causes of Teachers towards Sports Activities in Mazandaran Province: Personal Factors and Situational Factors, Sport Management Studies Vol 6. Issue 27. pp. 127-146 [Persian].
26. Azar. A., KHosravani, F., Jalali, R,.(2013). Soft Operational Research, Issue 1, Industrial Management Organization publishing, Tehran, pp. 323-336. [Persian]