شناسایی عوامل پیش‌بینی‌کنندۀ موفقیت کشورها در جام‌جهانی فوتبال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

چکیده

جام جهانی فوتبال به‌دلیل جذابیت‌های ویژۀ آن به عرصه‌ای برای نشان دادن برتری‌های کشورها بر رقبای آنها تبدیل شده است. به همین دلیل شناسایی عوامل موفقیت کشورها در این مسابقات برای سیاستگذاران ورزشی حائز اهمیت است. با عنایت به ماهیت اکتشافی موضوع از روش پژوهش کیفی به‌منظور تعیین مهم‌ترین عوامل پیش‌بین بر موفقیت کشورها استفاده شد. نخست از طریق مطالعات اولیه، فهرست مقدماتی شاخص‌های مؤثر شناسایی شد. سپس مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 24 = n نفر از نخبگان آگاه از موضوع پژوهش انجام گرفت. نتایج نشان داد 232 شاخص از جمله سرانۀ تولید ناخالص داخلی، جمعیت، ساختار سنی، مدت زمان تأسیس فدراسیون فوتبال در کشورها، مدت زمان پیوستن فدراسیون فوتبال کشورها به فیفا، میزبانی جام‌جهانی و هزینۀ نظامی می‌توانند پیش‌بینی‌کنندۀ موفقیت کشورها در جام جهانی فوتبال باشند. تحلیل انجام‌گرفته شاخص‌ها را در پنج عامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فناوری و ورزشی (PEST+S) طبقه‌بندی کرد. همچنین با استفاده از مدل پیشنهادی دی‌بوسچر و همکاران (2006) عوامل مذکور در سه سطح خرد، متوسط و کلان دسته‌بندی شد. در نهایت برای مدیران این امکان فراهم می‌شود تا با توجه به امکانات و منابع بالقوۀ کشور و مقایسه با کشورهای دیگر سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب اتخاذ کنند.

کلیدواژه‌ها