نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

چکیده

جام جهانی فوتبال به‌دلیل جذابیت‌های ویژۀ آن به عرصه‌ای برای نشان دادن برتری‌های کشورها بر رقبای آنها تبدیل شده است. به همین دلیل شناسایی عوامل موفقیت کشورها در این مسابقات برای سیاستگذاران ورزشی حائز اهمیت است. با عنایت به ماهیت اکتشافی موضوع از روش پژوهش کیفی به‌منظور تعیین مهم‌ترین عوامل پیش‌بین بر موفقیت کشورها استفاده شد. نخست از طریق مطالعات اولیه، فهرست مقدماتی شاخص‌های مؤثر شناسایی شد. سپس مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 24 = n نفر از نخبگان آگاه از موضوع پژوهش انجام گرفت. نتایج نشان داد 232 شاخص از جمله سرانۀ تولید ناخالص داخلی، جمعیت، ساختار سنی، مدت زمان تأسیس فدراسیون فوتبال در کشورها، مدت زمان پیوستن فدراسیون فوتبال کشورها به فیفا، میزبانی جام‌جهانی و هزینۀ نظامی می‌توانند پیش‌بینی‌کنندۀ موفقیت کشورها در جام جهانی فوتبال باشند. تحلیل انجام‌گرفته شاخص‌ها را در پنج عامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فناوری و ورزشی (PEST+S) طبقه‌بندی کرد. همچنین با استفاده از مدل پیشنهادی دی‌بوسچر و همکاران (2006) عوامل مذکور در سه سطح خرد، متوسط و کلان دسته‌بندی شد. در نهایت برای مدیران این امکان فراهم می‌شود تا با توجه به امکانات و منابع بالقوۀ کشور و مقایسه با کشورهای دیگر سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب اتخاذ کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Predictive Factors of Success of the Countries in Football World Cup

نویسندگان [English]

 • fahimeh mirzaei 1
 • majid jalali 2
 • ghodratollah bagheri 1
 • meisam shahbazi 1

1 Farabi Campus, University of Tehran

2 University of Tehran

چکیده [English]

Because of special attractions of FIFA World Cup it has become the area to show advantages of countries over their competitors. For this reason identifying success factors of countries in this tournament is important for sports policy makers. Regard to the exploratory nature of the subject were used qualitative methods to determine the most important factors in predicting success of countries. First preliminary list of indicators were identified through initial studies. Then semi-structured interviews was conducted with (n = 24) of the elites that aware of these issues. Results showed that, 232 indexes Including Per capita GDP, population, Age structure, The duration of the establishment of the Football Federation in the countries, The duration of the federation join to FIFA, World Cup hosting and Military cost could predict the success of countries in FIFA World Cup. In this analysis, indexes were classified into 5 elements: political, economic, social and cultural, technology and sport (PEST+S). Also, using De Bosscher et al’s model (2006), the factors were divided into micro, meso and macro levels. Finally, it is possible for managers according to given facilities and resources of the country compared to other countries adopt appropriate policies and programs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • FIFA
 • World Cup
 • Micro
 • Meso and Macro Levels
 • Success
 1. Larose, K., Haggerty, T. R (1996). Factors associated with national Olympic success: an exploratory study, Master’s thesis, Universities Brunswick, Canada, 4, 22-40.
  1. Boniface, P, 2002, Football as a Factor (and a Reflection) of International Politics, http://www.ceri-sciences -po.org.
  2. Fetter, S, 2011, Socieoeconomic determinants of win maximization at the FIFA world cup,  The Faculty of the Department of Economics and Business, The Colorado College.
 1. Song,      Ch., Boulier, B.L., Stekle. H.O (2007). The comparative accuracy of      judgmental and model forecasts of American football games, International      Journal of Forecasting, 23,405-      413.
 2. Alidoust Ghahfarokhi, E, Sajjadi,      N, Mahmodi,A & Saatchian, V. (2014). A Study of the Priorities and      Strategies for the Advancement of the Judo's Championship in Sport. Journal of      Sport      Management 6 (2), 231-246. [in Persian]
 1. Saavedra,      M, Baller, S (2009). Football and Politics in Africa, Special Issue of      Politique africaine.
 2. Bernard, A, Busse, M,      (2004).  Who wins the Olympic Games?      Economic resources and medal totals. Review of Economics and Statistics, 86(1), 413- 417.
 3. Johnson,      D. K. N., Ali, A (2004). A tale of two seasons: Participation and medal      counts at the summer and winter Olympic Games, Social Science Quarterly, 85, 974– 993.
 4. Hoffman, R, Chew Ging, L,      Ramasamy, B (2002). The Socio-Economic Determinants of International      Soccer Performance, Journal of Applied Economics 5, 253-272.
 5. Basham, P (2013). The economic      path to world cup success, the Democracy Institute and a Cato Institute      adjunct scholar.
 6. Andreff,      W (2001). The correlation between economic underdevelopment and sport,      European Sport Management Quarterly, 1(4), 251-279.
 7. De Bosscher V., Deknop P., Vanbottenburg M. Shibli S (2006).      A conceptual framework for analysing sports policy factors leading to      international sporting success, European Sport Management Quarterly, 6(2),      185-215.
 8. Sotiriadou, K., Shilbury, D      (2009). Australian elite athlete development: An organizational perspective,      Sport management Review, 13, 1- 12.
 9. Forrest, D., Sanz, I (2010).      Forecasting national team medal totals at the Summer Olympic Games,      International Journal of Forecasting, 26, 576–588.
 10. Sobhani, y,      Honari, H, Shahlaei, J & Ahmadi, A. (2013). The relationship between      information technology and knowledge management in sports federations.      Journal of Sport management. (17), 55-73. [in Persian]
 11. Azizi, B, Mehrabi  Koushki, A & Jalali farahani, M.      (2013). Study of the Relationship between Information Technology and      Organizational Structure in the Ministry of Sport and Youth of the Islamic      Republic of Iran. Journal      of Sport      Management, 5 (3), 161-174. [in Persian]
 12. Rivenburgh,      N (2004). The Olympic Games, media and the challenges of global image      making: university lecture on the Olympics [online article], Barcelona:      Centre d’Estudis Olímpics (UAB). International Chair in Olympism      (IOC-UAB).
 13. Kavetsos,      G., Szymanski, S (2010). National well-being and international sports      events, Journal of Economic Psychology, 31,158–171.
 14. http://www.pwc.com.
 15. De Bosscher, V., Deknop P, Vanbottenburg M, Shibli S, Bingham      J (2009). Explaining international sporting success: An international      comparison of elite sport systems and policies in six countries, Sport      Management Review, 12, 113–136.
 16. Bazargan,      A. (2008). An Introduction to Qualitative and Mixed Research Methods.      Tehran, Publishing Didar.
 17. Bordman, E (2007). Freedom of speech and expression in      sports, Michigan Bar Journal, 1,36-39.
 18. Hoffmann, R, Chew Ging, L,      Matheson, V, Ramasamy, B (2006). International women's football and gender      inequality, Applied Economics Letters 13(15).
 19. Napolitano,      P (2009). International Football and International Relations: Football as      Foreign Policy Between Italy and England, 1933, 1934, and 1939, Master’s Thesis,      Brandeis University Waltham, Massachusetts.
 20. Stamm,      H, Lamprecht, M (2008). Knowing the Winner Before the Game Starts, Success      in International Football and Global Inequality, CH-8032 Zürich      (Switzerland), Draft version.
 21. Luiz,      J, Fadal, R (2010). An Economic Analysis of Sports Performance in Africa,      University of Witwatersrand, Wits Business School.
 22. Imperiale,      S. (2011). Socioeconomic Predictors of the 2010 FIFA World Cup, Journal of      Quantitative Analysis in Sports, (1).
 23. Torgler, B      (2008). The determinants of women's international soccer performances,      International Journal of Sport Management and Marketing, 3(4).
 24. Vagenas, G, Vlacho kyriakou,      E (2011). Olympic medals and demo-economic factors: Novel predictors, the      ex-host effect, the exact role of team size, and the population-GDP model      revisited, Sport Management Review, doi:10.1016/j.smr.07.001, 118, 1-7.
 25. Shirzalizadeh, Z. (2016). Study of      Socioeconomic factors affecting the performance of teams participating in      the 2014 FIFA World Cup Brazil. Master's thesis, Faculty of Physical      Education and Sport Sciences, Tabriz University. [in      Persian]
 26. Troelsen,      T (2005). Centralisering af Dansk Fodbold - En Statistisk Analyse med Bud      på Årsagsforklaringer, In J. Magnussen, & R. K. Storm (red),      Professionel Fodbold, Århus: Forlaget Klim, 69-106.
 27. Gelade,      Garry A., Dobson, P (2007). Predicting the Comparative Strengths of      National Football Teams, Social Science Quarterly (Blackwell Publishing      Limited), 88(1), 244-258.
 28. Zareian, H.      (2015). The prediction of the success of participating countries in the      Olympic Games using smart methods. Dissertation, Kharazmi University. [in Persian]
 29. Shafiee, SH. (2011). Presenting      Model for prediction      of the success of      Participating Countries in the 2010 Asian Games of Guangzhou, Dissertation, Guilan University.      [in Persian]
 30. Kashef, A & Anvaar, O. (2010).      Applications of Nanotechnology in Sport Engineering. Presidential      Nanotechnology Monthly, Nanotechnology Development Special Committee,      5:19.      [in Persian]
 31. Bulchandani, S (2012). Technology      in sport equipment, Dartmouth Undergraduate Journal of Science, 9, 27-29.
 32. Torgler, B      (2004). The Economics of the FIFA Football World Cup, Kyklos 57(2),      287-300.
 1. Andreff, M, Andreff, W (2010). Economic Prediction of Medal Wins at the 2014 Winter Olympics, Contemporary Issues in Sports Economics: Participation and Professional Team Sports, Cheltenham: Edward Elgar, forthcoming, 3(2), 49-62.
 2. Kalliopi, P, Green, C, Shilbury, D (2009). Sport      Development, Systems, Policies and Pathways: An      Introduction to the Special Issue, Sport Management Review, 11(3), 217–223.