تبیین ارکان پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

پیامد اقتصادی اثرات مستقیم و غیرمستقیم ورزش در توسعه سبب توجه روزافزون به این صنعت شده است و هم‌راستای سایر حوزه‌ها، روی آوردن به سیاست اقتصاد مقاومتی، به‌هنگام رویارویی با شرایط سخت جهت تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها ضرورت یافته است. با علم به اینکه تحقق این امر، نیازمند نقشه راه برای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در حوزه ورزش است، هدف این پژوهش تبیین ارکان پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش بود که با استفاده از روش تحلیل محتوی کیفی؛ مصاحبه‌های عمیق حاصل از گفتگو با خبرگان حوزه اقتصاد و ورزش مورد کنکاش قرار گرفت. طبق نتایج، یک الگوی سه سطحی شامل؛ بهینه‌سازی زیرساختی، مقاوم‌سازی و برجستگی، جهت پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش پیشنهاد گردید. بر اساس یافته‌ها، ضرورت دارد که در سیاست‌گذاری برای اجرای اقتصاد مقاومتی در ورزش، اهداف موضوعی موردعنایت قرار گیرند و سعی شود در اجرا به صورتی متوازن عمل شود. بنابراین، سیاست-ها به‌گونه‌ای باید تدوین و اجرا شوند که اهداف بهینه‌سازی زیرساختی، مقاوم‌سازی و برجستگی؛ هر سه در عمل تحقق یابند. تا بر اساس آن بتوان به پیاده‌سازی سیاست اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش مبادرت ورزید و به‌صورت فرافعال پاسخگوی الزامات محیطی بود.

کلیدواژه‌ها