تعیین اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه محیط پرورش استعداد در ورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت و برنامه ریزی ورزشی. گروه تربیت بدنی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه اراک. اراک. ایران.

2 فارغ التحصیل گروه تربیت بدنی . دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه اراک.اراک. ایران

چکیده

پرورش استعداد در ورزش فرایندی بلندمدت است. یکی از موضوعات مهم در این زمینه، محیط پرورش استعداد است که عوامل گوناگونی بر آن اثر می‌گذارند. در این خصوص، ابزارهایی برای ارزیابی محیط پرورش استعداد در ورزش مطرح شده است. هدف از پژوهش حاضر تعیین اعتبار و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامه محیط پرورش استعداد در ورزش بود. ابزار پژوهش، پرسشنامۀ مارتین دال و همکاران (2010) بود. جامعۀ آماری پژوهش تمامی ورزشکاران مرد استان مرکزی بودند که به‌صورت منظم به ورزش می‌پرداختند. نمونۀ آماری شامل 384 نفر از این ورزشکاران بود که به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ در نرم‌افزارهای اس پی اس اس نسخۀ 22 و لیزرل نسخۀ 8/8 استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی تأیید روایی سازۀ پرسشنامه با شش عامل پرورش بلندمدت، آمادگی کیفی، برقراری ارتباط، شبکه‌های حمایتی، محیط تلاش‌برانگیز و اصول پرورش بلندمدت بود و مدل حاصله نیز از برازش مطلوب برخوردار بود (RMSEA= 0/037 , CFI= 0/92 , AGFI= 0/92 , x2/df= 1/93 ). پایایی پرسشنامه نیز برابر با  927/0= α  به‌دست آمد که نشان‌دهندۀ پایایی مناسب این ابزار بود. در نتیجه، این پرسشنامه می‌تواند ابزار مناسبی برای بررسی وضعیت محیط پرورش استعداد در ورزش باشد. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود از آن در ورزش کشور نیز استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


 1. De Bosscher, V. De Knop, P. Van Bottenburg, M. Shiblli, S. Bingham, J."Explaining international Sporting Success: An International comporison of elite sport systems and policies in six countries". Sport Management Reviw,2009: 12: 113-136.
 2. Vaeyens, R., Güllich, A.,  Warr, C.R., Philippaerts,R. "Talent identification and promotion programmes of Olympic athletes".J Sports Sci 2009 Nov;27(13):1367-80). 
 3. Brown J. Sports talent. Arsham S, Radina E, Translators. Tehran: Knowledge and movement publication; 2007.P.76-77.(In Persian)
 4. Martindale, R., Collins, D. Wang, C. K. J. McNeill, M. Lee, K. S. Sproule, J. & Westbury, T. "Development of the talent development environment questionnaire (TDEQ) for sport". Journal of Sports Science,2010: 28, 1209-1221.
 5. Gagné, F. "Academic talent development and the equity issue in gifted education". Talent Development & Excellence,2011: 3, 3-22.
 6. Martindale, R., Collins, D., & Abraham, A. "Effective talent development: The elite coach perspective Within UK sport". Journal of Applied Sports psychology,2007: 19, 187-206.
 7. Bailey, R. & Morley, D."Towards a model of  talent development in physical education. Sport", Education and Society.2006:11 (3): 211-230.
 8. Mundeg, S, M."Factors Associated with Succesfull Talent Development in south africa Soccer Player," Master Dissertation, Nelson Mandela University, Nelson Mandela, Metropolitan.2011.
 9. Araújo, D, & Davids, K. "Talent development: From possessing gifts, to functional environmental interactions". Talent Development & Excellence.2011: 3, 23-25.
 10. Bailey, R., Toms, M., Collins, D., Ford, P., MacNamara, Á., & Pearce, G. "Models of young player development in sport". In I. Stafford (Ed.), Coaching children in sport.2011. pp. 38-56. London: Taylor & Francis Group.
 11. Li, C., Wang, C. K. J., & Pyun, D. Y. "Talent development environmental factors in sport: A review and taxonomic classification". Quest,2014: 66(4): 433-447.  
 12. Henriksen, K. Stambulova, N. & Roessler K. "Successful talent development in track and field: considering the role of environment". Scand J Med Sci Sports,2010: 20 (2): 122–132.
 13. Oi Lan, C., Regina "Factors influencing talent development of elite athletes in Hong Kong". Dissertation presented in part fulfillment of the requirements of the degree of Master of Education, University of Hong Kong.2012.
 14. Williams, A.M. & Hodges, N.J."Practice, instruction and skill acquisition in soccer: challenging tradition". Journal of Sports Sciences,2005: 23(6): 635- 650.
 15. Baker, J & Horton, S. "A review of primary and secondary influences on sport expertise". High Ability Studies.2004: 15(2). 211-228.
 16. Pain, M.A. & Harwood, C. "The performance environment of the England youth soccer teams". Journal of Sports Sciences.2007:25(12): 1307-1324.
 17. Khalaji H. Proceedings of the second national conference on sports talent (Iran); 2012 Oct; Basig organization of the country: 2012. P.20.(In Persian)
 18. Wang, C. K., Sproule, J., McNeill, M., Martindale, R.  & Lee, K.S. " Impact of the Talent Development Environment on Achievement Goals and Life Aspirations in Singapore". Journal of Applied Sport Psychology,2011: 23:3, 263-276.
 19. Lee, M.S., Kim, Y.S., & Choi,Y.J. "The relationship between sport talent development environment and achievement goal in sport of college athletes". Journal of the Korean Data & Information Science Society2012: 23(3), 475–485. 
 20. Martindale R., Collins,D., Douglas, C. & Whike, A. "Examining the ecological validity of the Talent Development Environment Questionnaire". Journal of Sports Sciences,2013: 31(1):41-47.
 21. Mills, A., Butt, J., Maynard, I., & Harwood, C. "Examining the development environments of elite English Football Academies: the players’ perspective". International Journal of Sports Science and Coaching.2014: 9 (6),1457-1472.
 22. Li C, Wang CK, Pyun do Y, & Martindale R. "Further development of the talent development environment questionnaire for sport". J Sports Sci.2015:33 (17):1831-43.
 23. Khaki  H.  Research methodology with emphasis on thesis writing. Tehran. Baztab publication; 2008.P.288-293.(In Persian).
 24. Burgess, D. J.& Naughton, G. A. "Talent development in adolescent team sport: A review". International Journal of Sports physiology and performance.2010: 5.103-116.