تعیین اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه محیط پرورش استعداد در ورزش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت و برنامه ریزی ورزشی. گروه تربیت بدنی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه اراک. اراک. ایران.

2 فارغ التحصیل گروه تربیت بدنی . دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه اراک.اراک. ایران

چکیده

پرورش استعداد در ورزش فرایندی بلندمدت است. یکی از موضوعات مهم در این زمینه، محیط پرورش استعداد است که عوامل گوناگونی بر آن اثر می‌گذارند. در این خصوص، ابزارهایی برای ارزیابی محیط پرورش استعداد در ورزش مطرح شده است. هدف از پژوهش حاضر تعیین اعتبار و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامه محیط پرورش استعداد در ورزش بود. ابزار پژوهش، پرسشنامۀ مارتین دال و همکاران (2010) بود. جامعۀ آماری پژوهش تمامی ورزشکاران مرد استان مرکزی بودند که به‌صورت منظم به ورزش می‌پرداختند. نمونۀ آماری شامل 384 نفر از این ورزشکاران بود که به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ در نرم‌افزارهای اس پی اس اس نسخۀ 22 و لیزرل نسخۀ 8/8 استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی تأیید روایی سازۀ پرسشنامه با شش عامل پرورش بلندمدت، آمادگی کیفی، برقراری ارتباط، شبکه‌های حمایتی، محیط تلاش‌برانگیز و اصول پرورش بلندمدت بود و مدل حاصله نیز از برازش مطلوب برخوردار بود (RMSEA= 0/037 , CFI= 0/92 , AGFI= 0/92 , x2/df= 1/93 ). پایایی پرسشنامه نیز برابر با  927/0= α  به‌دست آمد که نشان‌دهندۀ پایایی مناسب این ابزار بود. در نتیجه، این پرسشنامه می‌تواند ابزار مناسبی برای بررسی وضعیت محیط پرورش استعداد در ورزش باشد. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود از آن در ورزش کشور نیز استفاده شود.

کلیدواژه‌ها