تحلیل اثر سقف شیشه ای بر ارتقای جایگاه مدیریتی بانوان در سازمانهای ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان( خوراسگان)

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان)

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تحلیل اثر سقف شیشه ای بر ارتقای جایگاه مدیریت بانوان به عنوان مدیر عالی در سازمانهای ورزشی بود. تحقیق از نوع توصیفی، همبستگی بود که به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران و کارشناسان ورزشی سازمانهای ورزشی استان اصفهان تشکیل داد که بر اساس آمار ارائه شده از سوی مراکز معتبر برابر با 450نفر بود. تعداد 207 نفر به عنوان نمونه بر اساس فرمول کوهن(2000) به صورت تصادفی طبقه ای از بین جامعه آماری انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری تحقیق پرسشنامه موانع پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت گازمن (2004) با پایایی 87/0 بود. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار بسته نرم افزاری آماری علوم اجتماعی، نسخه 19در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد(05/0≥p ). یافته های تحقیق نشان داد موانع جنسیت، موانع حمایت خانواده، موانع تضاد بین کار و خانواده و موانع حمایت رهبر در ارتقای جایگاه مدیریتی بانوان موثر می باشد. به طور کلی باید توجه داشت زنان سزاوار بهره مندی از امکانات رشد و تعالی در سازمانها هستند به شرطی که موانع سد راه آنان تعدیل گردد.

کلیدواژه‌ها


 1. Taleghani Gholam Reza Pirezat, Ali Asghar, Faraji, Bahareh (2009). Investigating the influence of glass ceiling on women's power loss in Iran Power Development Organization. Public Administration Publication 2: 89-102. [In Persian].
 2. Guzman M. James, F (2004). Policewomen and their problems the Philippine context .poling: an international journal of police strategies & management .27(3):396-412                              
 3. Hassanzadeh, Ramadan. Heshmaty, Narges (2002). A Survey on Barriers to Women's Adoption in Education Management Posts. Humanities and Social Sciences Research, 5:14. [In Persian].
 4. Babaei Zakliki, Mohammad (2006). Women's Challenges for Promoting Managerial Jobs in Government Organizations. Modares Quarterly, Special Management Letter .1. 45-62. [In Persian].
 5. Roberto, M. (2012). Gender Sorting and the Glass Ceiling in High Tech. MIT Sloan School of Management. 12-29.
 6. Nejati Ajay Biseh, Mehran. Jamali, Reza (2007). Identification and ranking of obstacles to women's job promotion and its relationship with its dimensions with organizational justice dimensions: Women working in Yazd University. Journal of Women Studies. No. 3, 132. [In Persian].
 7. Goodarzi, Mahmoud. Nazari, Rasool. Ehsani, Mohammad (2012). Presentation of Structural Equation Modeling Effect of Communication Skills on Managerial Skills of Sport Managers. Applied Research in Management and Life Sciences in Sport 1(1): pp. 20-11. [In Persian].
 8. Carlson, KJ. Isensat, S. Zippurin, T. (2000). Women's Mental Health, Khadija Abol-Majali Translation. Tehran: Savalan Publication, 75. [In Persian].
 9. Adinger, K. (2004). Glass Ceiling: A Survey on Factors Affecting Women's Access to Key Posts. Translated by: S. Mehzb Hosseinian, First edition, Tehran: Behnam, 192. [In Persian].
 10. Esfidani, Mohammadreh Mah (2001). Barriers to women's access to managerial positions. Quarterly journal of women's research, 4, 85-86. [In Persian].
 11. Cortis, R. Vincent, C. (2005). "Perceptions of and about women as managers: investigating job involvement. Self-esteem and attitudes", Women in Management Review.20 (3): 149-16.
 12. Oconnor, V. (2001). “Woman and met is senior Management a Different Needs Hypothesis”, Journal of Woman in Management Review, 16 (8): 221-232.
 13. Nazari, R. Naseri, M. (2014). The model of Relation between communication skills with leadership styles and its role on organizational effectiveness in sport organization. Research in Sport Management and Psychology, Volume 2, Issue 1: 7-13.
 14. Safari, Ali. Foroughy Cloudy, Moin (2010). Glass ceiling and ways to break it for women in Iran. Magazine Tadbir, 217: 44-48. [In Persian].
 15. Shahidi, Laleh (2009). Evaluating the Causes and Barriers of the Absence of Women in Tehran's Management Posts. Master's Degree in Public Administration. Al-Zahra University, Tehran: 118. [In Persian].
 16. Zahedi, Shams al-Sadat (2003). Promoting Women's Participation in Iranian Management Levels, Management Knowledge, No. 62, 17-49. [In Persian].