بررسی نگرش کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران درباره سقف شیشه‌ای و جامعه پذیری ضعف در زنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشآموخته کارشناسی ارشد ، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران،ایران

2 استاد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه ازاد ،کرج، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی نگرش کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران درباره سقف شیشه‌ای و جامعه پذیری ضعف در زنان بود که به روش توصیفی - پیمایشی انجام شد. جامعه آماری، کارکنان شاغل در سازمان ورزش شهرداری تهران بودند که تعداد زنان، 93 نفر و تعداد مردان، 120 نفر بود. به دلیل محدود بودن جامعه و برای کسب نتایج بهتر، نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شد و 93 پرسشنامه در بخش زنان و 109 پرسشنامه در بخش مردان جمع آوری شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه‌ای بود که ثبات درونی پرسشنامه‌ با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، 92/0 به دست آمد. اطلاعات پرسشنامه ها، با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف (K-S)، و آزمون t مستقل، تجزیه و تحلیل شد.
نتایج پژوهش نشان داد بین دیدگاه مردان و زنان در مورد سقف شیشه‌ای تفاوت معنی‌داری وجود نداشت(05/0P>) و هر دو گروه به وجود سقف شیشه‌ای در سازمان ورزش شهرداری، اعتقاد دارند. همچنین، تفاوت بین دیدگاه مردان و زنان در مورد جامعه پذیری ضعف، معنادار بود (001/0P<) و مردان بیش از زنان به جامعه پذیری ضعف (در زنان) اعتقاد داشتند. بنابراین پیشنهاد می‌شود اقدامات مثبت حمایتی از زنان صورت گیرد و خط مشی‌هایی برای ایجاد تغییرات اصولی در باورها و نگرش‌ها ارائه شود.

کلیدواژه‌ها