نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

   تبلیغات همواره نقش گسترده­ای در روند رو به رشد محصولات مختلف دارد و در این راستا شخصیت‌های مشهور، سبب جلب توجه و جذب بیشتر مردم به ورزش و خرید کالاهای ورزشی می‌شوند. بدین منظور هدف از این تحقیق، تعیین رابطۀ تبلیغات توسط شخصیت‌های معروف بر میزان تمایل به خرید کفش‌های ورزشی در شهر تبریز است. این تحقیق از نوع پیمایشی است و برای انجام آن از پرسشنامۀ محقق‌ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط صاحب‌نظران و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ ( 93/0=α) تأیید شد. نمونۀ آماری پژوهش 600 مشتری کفش‌های ورزشی بود‌ که با استفاده از فرمول کوکران به‌دست آمد. داده‌ها ابتدا با استفاده از آمار توصیفی تنظیم و سپس با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون در سطح 01/0=α تجزیه‌وتحلیل شد. نتیجۀ تحقیق نشان داد ارتباط معنادار مثبتی بین استفاده از شخصیت‌های معروف ورزشی و تمایل مشتریان به خرید کفش ورزشی وجود دارد (75/0=r). ضریب تعیین (56/0 =r ) نشان می‌‌دهد استفاده از شخصیت‌های معروف با 56 درصد واریانس متغیر وابسته یعنی تمایل به خرید کفش ورزشی مرتبط است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Advertising by Celebrities and the Willingness to Purchase Sports Shoes

نویسندگان [English]

 • rohollah fathian 1
 • Fariba eskrian 2

1 . MSc. of Sport Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran

2 . Assistant Professor, Department of Physical Education, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

    Advertising has always played an important role in growing process of various products and celebrities attract more people to sport and sports goods purchase. This research studied the relationship between advertisement by celebrities and the willingness to buy sports shoes in Tabriz. This survey was conducted through a researcher-made questionnaire. The validity of this questionnaire was confirmed by professors and the reliability was confirmed as α=0.93 using Cronbach's alpha. The sample consisted of 600 customers of sports shoes determined by Cochran formula. The data were first arranged using descriptive statistics and then analyzed using Kolmogorov-Smirnov test and Pearson correlation coefficient (α=0.01). The results showed a positive and significant relationship between the employment of sports celebrities and customers willingness to buy sports shoes (r=0.75). The coefficient of determination (r=0.56) showed that the employment of celebrities had a relationship with 56% of variance of dependent variable (i.e. willingness to buy sports shoes).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Advertising
 • Celebrities
 • Sport
 • sports shoes
 • willingness to buy
 1. چهاربالش، مریم. (1391)."جنگ رونالدو و مسی به تولید کفش هم کشید". ماهنامۀ صنعت کفش، سال نوزدهم, شماره 179, ص 57.
 2. زیمن، سرجیو. (1384). "تبلیغاتی که ما می‌شناسیم به آخر خط رسیده است". ترجمۀ منیژه شیخ جوادی ، تهران: انتشارات سیته، صص 98 – 74.
 3. عسکریان، فریبا. (1383). "بررسی وضعیت اقتصادی ایران 1377،1380با تکیه بر تخمین (GDSP)". رسالۀ دکتری، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی، دانشگاه تهران، ص 38
 4. فاربی، ای، دی. (1386). "چگونه تبلیغات موفق بسازیم". ترجمۀ شادی گلچین فر و امیر بختائی، نوبت چاپ: اول، تهران: ناشر سازمان مدیریت صنعتیT ص 138.
 5. کاتلر، فیلیپ و آرمسترانگ، گری. (1386). "اصول بازاریابی". جلد اول، ویرایش هشتم، ترجمۀ علی پارسیان، ناشر: ادبستان- تهران، انتشارات جهان نو، صص 15 – 13.
 6. محمدیان، محمود. (1386). "مدیریت تبلیغات". تهران: انتشارات حروفیه، ص 25.

7- Aaker,­ D. (2004). "Brand portfolio strategy, creating relevance, differentiation, energy, leverage and clarity". New York: Free Press, p:38.

8- Bravn, P. (2001). "Building value-based branding strategies". Journal of Strategic Marketing, 9, pp: 255-268.

9-Choi, S. M., Wei, N., Hee, J. K. (2005). "Lessons from the rich and famous: A cross-cultural comparison of celebrity endorsement in advertising". Journal of Advertising, 34(2), pp: 85-98.

10-Grant, M. (1989). “Who is the celebrity endorser? Cultural foundations of the endorsement process". Journal of Consumer Research, 16(3), pp: 310-321.

11- Hsu, C. K., Daniella, M. (2002). "An examination on multiple celebrity endorsers in advertising". Journal of Product & Brand Management, 11(1), pp: 19-29.

12-Jochen, M. (2012). "Sports, sporting goods and the sports business". WIPO Magazine, 9, pp: 22-27.

13- Kelleris, J. J., Rice, R. C. (1993). "The influence of tempo, loudness gender of listener on response's music". Psychology and Marketing 10(1), pp: 15- 29.

14- Kumar Gupta, D. (2007)."Impact of celebrity endorsement on consumer buying behavior and brand building". Journal of Business Research, 21, pp: 84 – 183.

15-Rauch, G. E. D. (2006). "The image of women in television, commercials". Journal of Broadcasting & Electronic Media, 2, pp: 231 – 237.