ارائۀ مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به‌منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق ارائۀ مدل موفقیت مدیریت دانش به‌منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود. روش تحقیق حاضر پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری این پژوهش را کارشناسان ستادی سازمان تشکیل دادند که 160 نفر آنها بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامۀ محقق‌ساختة عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش بود. پایایی این پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 90/0 به‌دست آمد و روایی آن مورد تأیید استادان مدیریت ورزشی کشور قرار گرفت. نتایج نشان داد تمامی هفت عامل موفقیت مدیریت دانش تأثیر مثبتی بر خلاقیت و یادگیری سازمانی دارند؛ اما هنگامی‌که تعامل و ارتباط عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش با یکدیگر، و تأثیر توأم متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته بررسی شد، تنها دو عامل راهبرد­ها و سیاست­های دانش‌محور و مدیریت منابع انسانی سبب افزایش توأم خلاقیت و یادگیری سازمانی شدند. پس به‌طور کلی می­توان نتیجه گرفت که با تقویت و گسترش عوامل مرتبط با مدیریت دانش می­توان زمینۀ تقویت خلاقیت و یادگیری سازمانی را در وزارت ورزش و جوانان فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها


 

1-      رابینز، استیفن. (1385). "رفتار سازمانی". ترجمۀ علی پارساییان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی، صص 88-87.
2-     سبحانی‌نژاد، مهدی؛ شهایی، بهنام و یوزباشی، علیرضا. (1385). "سازمان یادگیرنده". تهران: نشر یسطرون، صص 241-240.
3-      Abu Khadra, M. F., Rawabdeh, I. A. (2006)."Assessment of development of the learning organization concept in Jordanian industrial companies". The Learning Organization, 13(5), pp: 455–474.
4-       Akhavan, P., Jafari, M., Fathian, M. (2006). "Critical success factors of knowledge management systems: a multi-case analysis". Department of Industrial Engineering, 18(2), pp: 97-113.
5-       Chang, S. C., Lee, M. S. (2009). "The linkage between knowledge management  capability  and organizational  innovation".  Journal of Knowledge Management, 12(1), pp: 3 – 20.
6-       Duffy, D. (1998). "Knowledge champions".Sloan Management Preview, 11(3), pp: 22-28.
7-       Gorelick, C. (2011). "Knowledge management vs. the learning organization: a conversation with a practitioner". The Learning Organization, 12(4), pp: 383-388.
8-       Hicks, R. C., Dattreo, R., Galup, S. D. (2007). "Metaphor for knowledge management: Islands in a tacit sea". Journal of Knowledge Management, 11(1), pp: 5-16.
9-       Liebowitz, J. (1999). "Key ingredients to the success of an organization ’s knowledge management, strategy". Knowledge and Process Management, 6(1), pp: 37-40.
10-    Mason, R. M. (2011(. "Learning organization or learning organization-bound. Boundary spanning perspective on leaning in knowledge management system". Journal of Global Information Management, 11(4), pp: 20 – 36.
11-    Mayfield, R. D. (2008). "Organizational culture and knowledge management  in the electric generation industry". Doctoral Dissertation, Arizona, United States: Phoenix University, pp: 186-189.
12-    Mong, C., Chung, H., David, C., Yen, P. T. (2008). "The research on the critical success factors of knowledge management and classification framework project in the Executive Yuan of Taiwan Government". Expert Systems with Applications, 11, pp: 41-48.
13-    Mumford, M. D., Licuanan, B. (2004). "Leading for innovation: conclusions, issues and directions". The Leadership Quarterly, 15(1), pp: 163-71.
14-    Perez, J. R. (2010). "Knowledge management & learning organization: a  framework for  human capital analysis". Journal of Knowledge Management, 7(3), pp: 82 – 91.
15-    Robb, D. (2005). "Assembling knowledge management teams". Information Strategy Executive Journal, 12(2) , pp: 37-48.
16-    Shui, W., Kwai, C. (2007). "Organizational innovation management an organization-wide perspective". Industrial Management & Data Systems, 107(9), pp: 1290-1315.
17-    Silvio, P., Chun, W. C. (2006). "Innovation and knowledge creation: How are these concepts related?". International Journal of Information Management, 26, pp: 302 – 312.
18-    Smith, R. (2001). "A roadmap for knowledge management". Journal of Knowledge Management, 8(3), pp: 6-16.
19-    Teresa, L., Chia, L., Tien, L. (2006). "A contingency model for knowledge management capability and innovation". International Industrial Management & Data Systems, 106(6), pp: 855-877.