نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق ارائۀ مدل موفقیت مدیریت دانش به‌منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود. روش تحقیق حاضر پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری این پژوهش را کارشناسان ستادی سازمان تشکیل دادند که 160 نفر آنها بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامۀ محقق‌ساختة عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش بود. پایایی این پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 90/0 به‌دست آمد و روایی آن مورد تأیید استادان مدیریت ورزشی کشور قرار گرفت. نتایج نشان داد تمامی هفت عامل موفقیت مدیریت دانش تأثیر مثبتی بر خلاقیت و یادگیری سازمانی دارند؛ اما هنگامی‌که تعامل و ارتباط عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش با یکدیگر، و تأثیر توأم متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته بررسی شد، تنها دو عامل راهبرد­ها و سیاست­های دانش‌محور و مدیریت منابع انسانی سبب افزایش توأم خلاقیت و یادگیری سازمانی شدند. پس به‌طور کلی می­توان نتیجه گرفت که با تقویت و گسترش عوامل مرتبط با مدیریت دانش می­توان زمینۀ تقویت خلاقیت و یادگیری سازمانی را در وزارت ورزش و جوانان فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a Model of Key Factors of Knowledge Management Success to Increase Organizational Creativity and Learning in Ministry of Sport and Youth of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • SAEED HATAMI 1
  • Reza Saboonchi 2
  • Yazdan Sobhani 3

1 . Ph.D. Student of Sport Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Physical Education and Sport Sciences Department, Islamic Azad University, Borujerd Branch, Borujerd, Iran

3 Ph.D. Student of Sport Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

 
The present study aimed at presenting a model of knowledge management success in order to increase organizational creativity and learning in the Ministry of Sport and Youth of Iran. The study was a survey which used a correlation method. The statistical population consisted of expert staff of the ministry and 160 subjects were randomly selected by stratified random sampling method. A research-made key factors of knowledge management success questionnaire was used to collect data. The validity of this questionnaire was approved by sport management professors and the reliability was calculated as 0.90 by Chronbach’s alpha coefficient. The results showed that all seven key factors of knowledge management success had a positive effect on organizational creativity and learning, but when the interaction and relationship of these factors and the effects of independent variables on dependent variables were analyzed, only two factors of knowledge-oriented strategies and policies and human resources management increased organizational creativity and learning simultaneity. It can be concluded that organizational creativity and learning can be improved in the Ministry of Sport and Youth through the development of knowledge management related factors.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Knowledge
  • learning
  • organization
  • staff

 

1-      رابینز، استیفن. (1385). "رفتار سازمانی". ترجمۀ علی پارساییان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی، صص 88-87.
2-     سبحانی‌نژاد، مهدی؛ شهایی، بهنام و یوزباشی، علیرضا. (1385). "سازمان یادگیرنده". تهران: نشر یسطرون، صص 241-240.
3-      Abu Khadra, M. F., Rawabdeh, I. A. (2006)."Assessment of development of the learning organization concept in Jordanian industrial companies". The Learning Organization, 13(5), pp: 455–474.
4-       Akhavan, P., Jafari, M., Fathian, M. (2006). "Critical success factors of knowledge management systems: a multi-case analysis". Department of Industrial Engineering, 18(2), pp: 97-113.
5-       Chang, S. C., Lee, M. S. (2009). "The linkage between knowledge management  capability  and organizational  innovation".  Journal of Knowledge Management, 12(1), pp: 3 – 20.
6-       Duffy, D. (1998). "Knowledge champions".Sloan Management Preview, 11(3), pp: 22-28.
7-       Gorelick, C. (2011). "Knowledge management vs. the learning organization: a conversation with a practitioner". The Learning Organization, 12(4), pp: 383-388.
8-       Hicks, R. C., Dattreo, R., Galup, S. D. (2007). "Metaphor for knowledge management: Islands in a tacit sea". Journal of Knowledge Management, 11(1), pp: 5-16.
9-       Liebowitz, J. (1999). "Key ingredients to the success of an organization ’s knowledge management, strategy". Knowledge and Process Management, 6(1), pp: 37-40.
10-    Mason, R. M. (2011(. "Learning organization or learning organization-bound. Boundary spanning perspective on leaning in knowledge management system". Journal of Global Information Management, 11(4), pp: 20 – 36.
11-    Mayfield, R. D. (2008). "Organizational culture and knowledge management  in the electric generation industry". Doctoral Dissertation, Arizona, United States: Phoenix University, pp: 186-189.
12-    Mong, C., Chung, H., David, C., Yen, P. T. (2008). "The research on the critical success factors of knowledge management and classification framework project in the Executive Yuan of Taiwan Government". Expert Systems with Applications, 11, pp: 41-48.
13-    Mumford, M. D., Licuanan, B. (2004). "Leading for innovation: conclusions, issues and directions". The Leadership Quarterly, 15(1), pp: 163-71.
14-    Perez, J. R. (2010). "Knowledge management & learning organization: a  framework for  human capital analysis". Journal of Knowledge Management, 7(3), pp: 82 – 91.
15-    Robb, D. (2005). "Assembling knowledge management teams". Information Strategy Executive Journal, 12(2) , pp: 37-48.
16-    Shui, W., Kwai, C. (2007). "Organizational innovation management an organization-wide perspective". Industrial Management & Data Systems, 107(9), pp: 1290-1315.
17-    Silvio, P., Chun, W. C. (2006). "Innovation and knowledge creation: How are these concepts related?". International Journal of Information Management, 26, pp: 302 – 312.
18-    Smith, R. (2001). "A roadmap for knowledge management". Journal of Knowledge Management, 8(3), pp: 6-16.
19-    Teresa, L., Chia, L., Tien, L. (2006). "A contingency model for knowledge management capability and innovation". International Industrial Management & Data Systems, 106(6), pp: 855-877.