نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - کارشناس‌ارشد تربیت بدنی -دانشکدۀ تربیت بدنی-دانشگاه فردوسی مشهد –مشهد-ایران

2 - استادیار– گروه تربیت بدنی–دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی- دانشگاه سیستان و بلوچستان –زاهدان- ایران

3 - استادیار– گروه تربیت بدنی–دانشکدۀ تربیت بدنی- دانشگاه فردوسی مشهد –مشهد- ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین هوش هیجانی مربیان با انسجام تیمی ورزشکاران پنجمین المپیاد دانشجویان دختر دانشگاه‌های پیام نور کشور در سال 1390 بود. روش تحقیق از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی است و به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعۀ آماری کلیۀ مربیان (86 نفر) و ورزشکاران (1068 نفر) شرکت‌کننده در پنجمین المپیاد دانشجویان دختر دانشگاه‌های پیام نور کشور بود. براساس جدول نمونه‌گیری مورگان، 70 نفر از مربیان و 285 نفر از ورزشکاران به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند و برای جمع‌آوری داده‌ها از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامۀ هوش هیجانی سیبریا شرینگ و پرسشنامۀ انسجام تیمی کارون استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها توسط هشت تن از استادان رشتۀ مدیریت ورزشی تأیید شد و پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به‌ترتیب 79/0 و 81/0 به‌دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه) استفاده شد. نتایج نشان داد، بین همۀ مؤلفه‌های هوش هیجانی با انسجام تیمی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد (05/0P<).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Emotional Intelligence of Coaches and Team Cohesion of Athletes in the 5th Olympiad of Female Students of Payame Noor Universities in 2011

نویسندگان [English]

  • Adel Rahmanpour 1
  • mohsen ghofrani 2
  • Hassan Devin 3

1 MSc. of Physical Education, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 . Assistant Professor, Physical Education Department, Faculty of Educational and Psychological Sciences, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran

3 . Assistant Professor, Physical Education Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the relationship between emotional intelligence of coaches and team cohesion of athletes in the 5th Olympiad of female students of Payame Noor universities in 2011. The method of this study was correlation, and application regarding the aim which was conducted as a field study. The population consisted of all coaches (N=86) and athletes (N=1068) Participating in the 5th Olympiad of female students of Payame Noor universities. Based on Morgan scale, 70 coaches and 258 athletes were selected as the sample by random sampling method. The data were collected by two questionnaires of Emotional Intelligence of Shrink Sybrya and Team Cohesion of Caron. Validity of the questionnaires was confirmed by 8 professors of sport management and reliability was obtained by Cronbach’s alpha coefficient as 0.79 and 0.81 respectively. For data analysis, descriptive and inferential statistics (Spearman correlation coefficient and multiple regression) were used. Results showed a positive and significant relationship between all components of emotional intelligence and team cohesion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • Olympiad
  • Relationship
  • sports team
  • team cohesion

 

1. آقاپور، مهدی. (1388). "بررسی مقایسه‌ای هوش هیجانی دانشجویان دختر ورزشکار و غیررزشکار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز". نشریۀ زن و مطالعات خانواده، سال اول، شمارۀ 3، صص 42-25.
2. آنشل، مارک اچ. (1380). "روانشناسی ورزشی". ترجمۀ سید علی اصغر مسدد. تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ اول، صص 47-20.
3. بشارت، محمدعلی؛ عباسی، غلامرضا و میرزاکمسفیدی، رضا. (1384)."تبیین موفقیت ورزشی در ورزش‌های گروهی و فردی بر حسب هوش هیجانی".نشریۀ المپیک، سال سیزدهم، شمارۀ 4، صص 96-87.
4. حسینی، محمد. (1385). "بررسی ارتباط بین هوش عاطفی و عملکرد مدیران دبیرستانهای منطقۀ 9 شهر تهران". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران، صص 58-33.
5. رحمان‌پور، عادل. (1390). "رابطۀ منابع قدرت مربیان با انسجام تیمی تیم‌های ورزشی استان خراسان جنوبی". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، صص 70-28 و 133-110.
6. سپاسی، حسین؛ نوربخش، پریوش و داوودی، بابک. (1385). "مقایسۀ نگرش مربیان و ورزشکاران لیگ برتر و غیربرتر دربارۀ جایگاه مشاور روانشناس ورزش و رابطۀ آن با موفقیت ورزشی". نشریۀ المپیک، سال چهاردهم، شمارۀ 3، صص 79-70.
7. گل‌پرور، محسن و خاکسار، فخری. (1389). "رابطۀ بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان کارخانجات صنعتی شهر تهران".دوماهنامۀ دانشور رفتار، شمارۀ 40، صص 34-19.
8. گلمن، دانیل؛ بویاتزیس، ریچارد و مک کی، آن نی. ( 1381 ). "رهبری اصیل: محرک پنهان عملکرد برتر". ترجمۀ محمود احمدپور، گزیده مدیریت، شمارۀ 16، صص 31-22.
9. ملایی، عین‌اله؛ هروی، لادن؛ افتخارالدین، رضا و آسایش، حمید. (1390). "بررسی رابطۀ هوش هیجانی و موفقیت مدیران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان". فصلنامۀ دانش و تندرستی، دورۀ 6، شمارۀ 4، صص 24-20.
10. یاراحمدی، معصومه. (1387). "مقایسۀ هوش هیجانی ورزشکاران تیم‌های انفرادی و اجتماعی اعزامی به المپیک 2008 پکن". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شمال، صص 81-24.
11- Eigder, J. B., Ahmadi, H. R., Eigder, B. B., Sayyadfar, M., Bakhtiari, M. H. (2013). "The relationship between emotional intelligence and self-evaluation of physical education teachers". Journal of Teaching in Physical Education, 32, pp: 342-354.
 
12- Gentner, N. B., Fisher, L. A., Wrisberg, C. A. (2004). "Athletes’ and coaches’ perceptions of sport psychology services offered by graduate students at one NCAA Division". USA, Knoxville, University of Tennessee, pp: 32-58.
 
13- George, J. (2000). "Emotions and leadership: The role of emotional intelligence". Human Relations, 53(8), pp: 1027–1055.
 
14- Goleman, D. (1996). "Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ". London, Leadership & Organization Development Journal, 26(5), pp: 388 – 399.
 
15- Halberstadt, A. G., Denham, S. A., Dunsmore, J. C. (2001). "Affective social competence".Journal of Educational and Management Studies, 3(4), pp:436-441.
 
16- Higgs, M. (2003). "How can we make sense of leadership in the 21st century? ". Leadership and Organization Development Journal, 24(5), pp: 273- 284.
 
17- Latomer, A., Rench, T. (2007). "Emotional intelligence: A framework for examining emotions in sport and exercise groups". Group Dynamics in Exercise and Sport Psychology, 5(3), pp: 3-27.
 
18- Ottely, E. (2000). "Knowledge attitude and perceptions of selected Trinidad and Tobago coaches and athletes regarding sport psychology consultation". The Sport Psychologist, 26, pp: 29-42.
 
19- Prati, L. M., Douglas, C., Ferris, G. R., Ammeter, A. P., Buckley, M. R. (2003). "Emotional intelligence: Leadership, effectiveness and team outcomes". International Journal of Organizational Analysis, 11(1), pp: 21 – 40.
20- Quoidbach, J., Hansenne, M. (2009). "The impact of trait emotional intelligence on nursing team performance and cohesiveness". Journal of Professional Nursing, 25(1), pp: 23–29.
21- Rastegar, M., Memarpour, S. (2009). "The relationship between emotional intelligence and self-efficacy among Iranian EFL teachers".System, 37(4), pp: 700-707.
22- Tischler, L., Biberman, J., McKeage, R. (2002). "Linking emotional intelligence, spirituality and workplace performance: Definitions, models and ideas for research". Journal of Managerial Psychology, 17(3), pp: 203-218.