نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 . دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 . دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشتۀ مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق تبیین نقش نمایشگاه بین‌المللی محصولات ورزشی در توسعۀ‌ بازار این محصولات از دیدگاه آمیختۀ بازاریابی ورزشی (5ps) بود. روش تحقیق از نظر راهبرد توصیفی و از نظر مسیر اجرا پیمایشی بود که داده­های آن به شکل میدانی جمع­آوری شد. جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیۀ تولیدکنندگان کالا و تجهیزات ورزشی حاضر در نمایشگاه به تعداد 72 شرکت داخلی و خارجی بود و تمام اعضای جامعه به شکل کل‌شمار بررسی شدند. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای با تکیه بر مبانی نظری و پژوهش­های مشابه توسط محققان تنظیم شد که پس از اطمینان از روایی و پایایی مناسب هر پرسشنامه، از آنها استفاده شد. در این تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و کندال استفاده شد. نتایج نشان داد که حضور در نمایشگاه­های بین­المللی تجهیزات ورزشی موجب توسعۀ بازار محصولات ورزشی می­شود و نیز استفادۀ صحیح از آمیخته­های بازاریابی قیمت، مکان، محصول و ترویج در نمایشگاه به افزایش فروش و انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی می­انجامد. اما آمیختۀ روابط عمومی و اطلاع‌رسانی مناسب در این زمینه نقشی ندارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of International Sporting Goods and Equipment Fair in Developing Sport Market with an Emphasis on Marketing Mix (5Ps)

نویسندگان [English]

 • sara keshkar 1
 • habib honari 2
 • reza faragi 3

1 Assistant Professor, Sport Management Department, Physical Education and Sport Sciences Faculty, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Sport Management Department, Physical Education and Sport Sciences Faculty, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

3 M.Sc. Student of Sport Management, Physical Education and Sport Sciences Faculty, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of international sporting goods fair in developing sport market regarding marketing mix (5ps). The study used a descriptive and field method and was conducted as a survey. The statistical population included all sporting equipment and goods producers who participated in the international fair (N=72 companies) and the sample equaled the population. A questionnaire was prepared by the researchers with an emphasis on theoretical basis and similar researches and the validity and reliability of the questionnaire were approved. Descriptive and inferential statistics such as Pearson and Kendall correlation coefficients were used. Results showed that participating in fair develops the sport goods market. Proper employment of marketing mix of price, location, product and promotion increases selling and domestic and foreign contracts. But, the marketing mix of public relations and proper information did not play a role.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • equipment
 • fair
 • Marketing
 • mix
 • Sport
 1.  

   

  1.  آرمسترانگ، گری و کاتلر, فیلیپ. (1999). "اصول بازاریابی". ترجمۀ علی پارساییان. تهران: جهان نو، ص 87.
  2. ایرانی، داریوش. (1381). "بررسی اثربخشی مشارکت در نمایشگاه­ها از دیدگاه شرکت­ها و مؤسسات تجاری و تولیدی در فرآیند آمیختۀ بازاریابی". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران, صص 57-68.‌
  3. ایزدی سرشت، داود. (1375). "نقش نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی تهران در بازاریابی محصولات شرکت‌های ایرانی". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه امام صادق، صص 83-78.
  4. پرورنده، رضا. (1383). "میزان تأثیر نمایشگاه­های تخصصی در پیشبرد فروش از دیدگاه مدیران". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، صص 93-88.
  5. روستا، احمد؛ ونوس، داور و ابراهیمی، عبدالحمید. (1378). "مدیریت بازاریابی". چاپ چهارم، تهران: انتشارات سمت، ص 324.
  6. کشکر، سارا؛ قاسمی، حمید و تجاری، فرشاد. (1390). "مدیریت بازاریابی ورزشی". تهران: انتشارات علم و حرکت، ص 80.
  7. نعیمی، سمیه. (1388). "بررسی اثر حضور شرکت­های داخلی در نمایشگاه­های بازرگانی بین­المللی تهران بر موفقیت تجاری آنها". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، صص 79-73.
  8. نوروزی، شیما؛ ابونبی، آیدا؛ امیرخانلو، منیره و خیری، نصیبه. (1392). "مطالعۀ تطبیقی بررسی صنعت نمایشگاه".مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، صص30-27.
  9. نیازی، سید رضا. (1390). "چگونه در نمایشگاه شرکت کنیم؟".چاپ اول، تهران: نشر اتابک، ص 26.
   1. Association of Exhibition Organizers (AEO). (2003). “Job opportunities in fair industry”. Hong Kong: Media Center, pp: 27-31.
    1. Beier, J., Dambok, S. (2010). “The role of exhibitions in marketing mix”. The Global Association of the Exhibition Industry (UFI), University of Cooperative Education, Ravensburg, Germany, pp: 1-17. 
  10. Blythe, J. (1996). “The evaluation off non-selling activities at British trade exhibitions: an exploratory study”. Marketing Intelligence & Planning, 14(5), pp: 20-24.
  11. Dennis, A., Pitt, M. W., Lynagh, P. (2006). “Integrating exhibit marketing into integrated marketing communications”. Journal of Consumer Marketing, 23(3), pp: 156-166.
  12. Dukate, D. (2002). “Exhibition industry”. Journal of Center for Exhibition Industry Research, 2(4), pp: 39-42.
  13. Hansen, K. (2004). "Measuring performance at trade shows scale development and validation". Journal of Business Research, 57(1), pp: 1-13.
   1. Jenni, M. L. (2009). “Marketing communication plan, case DNA Finland Ltd: How to gain more Russian prepaid subscription customers?”. Degree Program in International Business Thesis, Lahti, Finland: Lahti University of Applied Sciences, pp: 93-98.
  14. Martins, A. M., Serra, A. P. (2007). “Market impact of international sporting and cultural events”. International Association of Sports Economists, 7, pp: 11-20.
  15. Nanayaa, D. O., Agyapong, G. K. Q., Nyarku, M. K. (2011). “The effect of marketing communications on the sales performance of Ghana Telecom (Vodafone, Ghana)”. International Journal of Marketing Studies, 3(4),  pp: 50-62.
  16. Standeven, J. (1997). “Sport tourism: joint marketing – a starting point for beneficial synergies". Journal of Vacation Marketing, 4(1), pp: 39–51.