نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .دانشجوی دکتری تربیت بدنی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 . دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 . دانشجوی دکتری تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 . دانشجوی دکتری تربیت بدنی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی میزان خوداستنادی استادان تربیت بدنی در نشریه‌های «المپیک» و «حرکت» طی سال‌های 1382 تا 1388 بود. بر این اساس، تعداد و میزان مقاله‌های دارای خوداستنادی، نسبت نویسندگان خوداستنادگر به کل نویسندگان، تعداد خوداستنادی و میزان آن، توزیع خوداستنادی به‌ترتیب سال انتشار و نسبت خوداستنادی به تفکیک نوع مدرک در دو نشریۀ «المپیک» و «حرکت» بررسی شد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی بود. یافته‌های پژوهش نشان داد، میزان مقاله‌های خوداستنادی برای دو نشریۀ «حرکت» و «المپیک» به‌ترتیب 2/24 و 7/31 درصد است. میانگین خوداستنادی هر مقاله به‌ترتیب برای این دو نشریه 36/0 و 48/0 درصد است. در هر دو نشریه میزان خوداستنادی از رشد صعودی یا نزولی منظمی طی این سال‌ها برخوردار نبوده است. در هر دو نشریه بالاترین درصد مدرک مورد استفاده در خوداستنادی‌های نویسندگان نشریات چاپ‌شدۀ قبلی است. امروزه کمیته‌های ترفیع دانشگاهی به‌منظور ارزیابی بازدهی اعضای هیأت علمی خود و شایستگی علمی کار آنها از شمارش تعداد استنادها و تعیین ضریب تأثیرگذاری نشریات استفاده می‌کنند، بنابراین پرداختن به این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Self-Citation of Physical Education Professors in “Olympic” and “Harakat” Journals (2003-2009)

نویسندگان [English]

 • moslem sharifi 1
 • Sh Mirdar 2
 • iman ghanbari 3
 • amir taghipour asrami 4

1 . Ph.D. Student of Physical Education, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

2 Associate Professor, Exercise Physiology Department, Mazandaran University, Babolsar, Iran

3 Ph.D. Student of Physical Education, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

4 Ph.D. Student of Physical Education, Mazandaran University, Babolsar, Iran

چکیده [English]

The aim of this research was to study the self-citation of physical education professors in “Olympic” and “Harakat” journals from 2003 to 2009. The amount and number of papers with self-citation, the ratio of self-citation authors to all authors, number of self-citation and its amount, self-citation distribution according to the year of publication and the ratio of self-citation to the type of degree were studied in two journals of Olympic and Harakat. The method of this research was descriptive. Findings showed that the amount of self-citation papers in Harakat and Olympic was 24.2% and 31.7% respectively. The mean self-citation of each paper was 0.36% and 0.48% in Harakat and Olympic respectively. Both journals did not have a regular ascending or descending growth in self-citation amount during these years. In both journals, the highest percentage of a document used in self-citation of the authors was previous published journals. Nowadays, as university promoting committees count the number of citations and identify the impact factor of journals to evaluate the efficiency of their faculty members and their scientific competencies, this subject has a special importance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • citation
 • faculty member
 • Harakat journal
 • Olympic journal
 • self-citation
 1. سلطانی، شیفته. (1377). "آشنایی با مجلات کتابداری ایران". فصلنامۀ کتاب، دورۀ 9، شمارۀ 1، صص 87-65.
 2. شهریاری، پرویز. (1385). "تحلیل استنادی مقالات فصلنامۀ علوم اطلاع‌رسانی". فصلنامۀ کتاب، دورۀ 17، شمارۀ 3، صص 102-89.
 3. شهریاری، پرویز و افقی، اسماعیل. (1386). "خوداستنادی در مجلات علوم اطلاع رسانی و فصلنامۀ کتاب (1374-1383)". فصلنامۀ کتاب، دورۀ 72، شمارۀ 6، صص 136-125.
 4. فروزانی، نوشین. (1382). "تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران از سال 1370-1379". کتابداری، شمارۀ 40، صص 122-103.
 5. کوشا،کیوان و طباطبایی، یوسف. (1388). "خوداستنادی و کاربرد آن در مطالعات علم‌سنجی". رهیافت، شمارۀ 25، صص 44-29.
 6. مردانی، امیرحسین و نیک‌کار، ملیحه. (1388). "بررسی خوداستنادی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در نشریه‌های«نامۀ علوم اجتماعی» و«پژوهش‌های جغرافیایی» طی سال‌های 1378 تا 1386". پیام کتابخانه، دورۀ 15، شمارۀ 3، صص 167-149.
 7. موسوی، میرفضل الله. (1383). "رتبه‌بندی تولید علم در 50 کشور اول جهان". نشریۀ رهیافت، شمارۀ 32، صص 57-37.
 8. نوکاریزی، محسن و فرخاری، فاطمه. (1390). "مقایسۀ وضعیت مقاله‌های علمی ایرانی نمایه‌شده در نمایG استنادی علوم ایران و وب ساینس با تأکید بر میزان خوداستنادی آن‌ها". نشریۀ تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، سال چهل و چهارم، شمارۀ 54، صص 145-121.
  1. Aksnes, D. W. (2003). "A macro study of self-citation in scientific literature". Journal of Documentation, 33, pp: 251-265.
  2. Aksnes, D. W. (2003)."A macro study of self-citation". Scientometrics, 56(2), pp: 235-246.
  3. Biglu, M. H. (2006). "The impact factor and self-citation trend of German journals indexed in the JCR (2000-2005)". E-prints in Library & Information Science, 2(2), pp: 143-156.
  4. Brysbaert, M., Smyth, S. (2011)."Self-enhancement in scientific research: The self-citation bias".Psychologica Belgica Journal, 51(2), pp: 129-137.
  5. Callaham, M. (2002). "Journal prestige, publication bias, and other characteristics associated with citation of published studies peer review journals". The Journal of the American Medical Associated (JAMA), 287(21), pp: 2847-2850.
  6. Davarpanah, M. R., Amal, F. (2009). "Author self-citation pattern in science". Library Review, 54(4), PP: 301-309.
  7. Dimitroff, A., Arlistsch, K. (1995)."Self-citations in the library and information science literature". Journal of Documentation, 51(1), p: 4456.
  8. Gami, A. S., Montori, V. M., Wilczynski, N. L., Haynes, R. B. (2004). "Author self-citations in the diabetes literature". Canadian Medical Association Journal, 170(13), pp: 1925-1927.
  9. Garfield, E. (1962)."Can citation indexing be automated?" Essay of an Information Scientist, 1, pp: 84-90.
  10. Glanzel, W., Thijs, B. (2004)."Does co-authorship inflate the share of self-citation?" Scientometrics, 61(3), pp: 395-404.
  11. Hendrix, D. (2009). "Institutional self-citation rates: A three year study of universities in the united states". Scientometrics, 81(2), pp: 321-331.
  12. Hyland, K. (2003). "Self-citation and self-reference credibility and promotion in academic publication". Journal of the American Society for Information Science and Technology, 54(3), pp: 251-259.
  13. Kovacic, N., Misak, A. (2004). "Author self-citation in medical literature". Canadian  Medical Association Journal, 170(13), pp: 1929-30.
  14. Mac Roberts, M. H., Mac Roberts, B. R. (1989)."Problems of citation analysis: A critical review".Journal of the American Society for Information Science, 40(5), pp: 342-349.
  15. McVeigh, M. E. (2002). "A citation study from Thomson Corporation". Journal Self-Citation in the Journal Citation Reports, Science Edition, 10, pp: 5-127.
  16. Muskhelish Vili, N. L., Oganyan, E. A., Shreider, Y. (1987)."Analysis of self-citation as a method of research into the shaping of authors scientific and philosophical concepts". (Russian). Scientific and Technical Information Processing, 2(12), pp: 10-15.
  17. Schreiber, M. (2007). "Self-citation corrections for the Hirsch index". EPL, 78(3), p: 6.
  18. Tiew, W. S. (2000). "Characteristics of self-citations in Journal of Natural Rubber Research 1988-1997: A ten-year bibliometric study". Malaysian Journal of Library & Information Science, 5(1), pp: 95-104.
  19. Torabian, R., Heidari, A. (2012)."The relation between self-citation and impact factor in medical science open access journal in ISI & DOAJ databases". Life Science Journal, 9(4), pp: 2206-2209.