نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 . دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، تعیین وضعیت رفتار شهروندی سازمانی (OCB) در سازمان ورزش شهرداری تهران بود. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است که به شکل میدانی انجام گرفت. جامعۀ تحقیق شامل کارشناسان ورزشی این سازمان بودند (90n=). نمونه­گیری، به روش کل‌شمار انجام گرفت. ابزار تحقیق، پرسشنامۀ رفتار شهروندی سازمانی نت­مایر و همکاران (1997) بود (75/0=α). برای تحلیل دادها از آزمون K-S، تی یک‌نمونه­ای، تی مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه در سطح 05/0=α استفاده شد. یافته­های تحقیق نشان داد مقدار "OCB" در بین کارشناسان در حد تقریباً خوبی قرار داشت (42/0 ± 6/3) و تنها بعد جوانمردی وضعیت مطلوبی نداشت. همچنین، بین میانگین OCB در سوابق شغلی، جنسیت و سنین مختلف کارشناسان تفاوت معناداری به‌دست نیامد (05/0 < P)؛ بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که مسئولان امر، می‌توانند بدون در نظر گرفتن ملاحظات متغیرهای اخیر، برنامه­های خود را در خصوص پیشبرد رفتارهای شهروندی سازمانی، تدوین کنند و به اجرا بگذارند. همچنین با توجه به وضعیت نامطلوب بعد جوانمردی در بین ابعاد OCB، توجه بیشتر مسئولان به شاخص‌های این بعد لازم می‌نماید؛ در انتها و براساس یافته­ها، پیشنهادهایی برای مسئولان امر ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the Situation of Organizational Citizenship Behavior in the Sport Organization of Tehran Municipality

نویسندگان [English]

 • morteza azim zadeh 1
 • Mohammad Khabiri 2
 • Hasan Asadi 3

1 Ph.D. Student of Sport Management, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Sport Management Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Professor, Sport Management Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the situation of organizational citizenship behavior (OCB) in the Sport Organization of Tehran Municipality. The method of the study was descriptive-analytic and it was conducted as a field study. The population consisted of sport experts of this organization (N=90). The sample equaled the population. Netmeyer's (1997) questionnaire of Organizational Citizenship Behavior was used in this study (α=0.75). For data analysis, K-S test, one-sample t test, independent t test and one-way ANOVA were used(α=0.05). The results showed that OCB was fairly suitable (3.6±0.42) and only the sportsmanship dimension was unsuitable. Furthermore, there were no significant differences in the OCB mean with regard to work experience, gender and age of the experts (P>0.05). It can be concluded that authorities can set up and perform their programs in order to promote OCB without any consideration for the above mentioned variables. Also, given the unsuitable situation of sportsmanship, it is necessary to pay more attention to the indexes of this dimension. Finally, based on the findings of this study, some suggestions are offered for the authorities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • altruism
 • civic virtue
 • Conscientiousness
 • Experts
 • sport organization
 • Sportsmanship
 • Tehran Municipality
 1.  

  1. الهیاری، محبوبه. (1388). "رابطۀ حمایت‌های سازمانی ادراک‌شده و رفتار شهروندی سازمانی در کارشناسان آکادمی ملی المپیک و پاراالمپیک". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شمال.
  2. حسینی، سید احمد؛ زارع‌پور، ابراهیم؛ عبدالملکی، صابر و عبدالملکی، جمال. (1387). "بررسی مقایسه‌ای وضعیت رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان مدارس دولتی و غیر دولتی مقطع متوسطه". اولین کنفرانس ملی رفتار شهروندی سازمانی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، صص 1-17. http://www.civilica.com/Papers-NCOCB01 =اولین-کنفرانس-ملی-مدیریت-رفتار-شهروندی-سازمانی.html
  3. شاهبندرزاده، حمید؛ حقیقت، فاطمه و محمودی، علیرضا. (1387). "شناسایی و ارزیابی شاخص‌های مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی و کاربرد آن در سنجش میزان توجه کارکنان شهرداری مناطق سه‌گانۀ تهران نسبت به عوامل رفتار شهروندی سازمانی". اولین کنفرانس ملی رفتار شهروندی سازمانی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، صص 1-21. http://www.civilica.com/Papers-NCOCB01=اولین-کنفرانس-ملی-مدیریت-رفتار-شهروندی-سازمانی.html
  4. قلی‌پور، آرین. (1386). "مدیریت رفتار سازمانی [رفتار فردی]". چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
  5. مقیمی، سید محمد. (1384). "رفتار شهروندی سازمانی از تئوری تا عمل". فرهنگ مدیریت، شمارۀ 4، دوره 1، صص 19-48.
  6. مرادی، محمد. (1388). "ارتباط جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان اداره‌ی کل تربیت بدنی استان کرمانشاه". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه ارومیه، صص 1-90.
  7. ملکی‌نیا، عماد و صادقی، مهدی. (1387). "بررسی وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه". اولین کنفرانس ملی رفتار شهروندی سازمانی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران, صص 1-17. http://www.civilica.com/Papers-NCOCB01=اولین-کنفرانس-ملی-مدیریت-رفتار-شهروندی-سازمانی.html
  8. Borman, W. C., Motowidlo, S. J. (1993). “Expanding the criterion domain to include elements of contextual performance”. In: Schmitt, N., Borman, W. C. & Associates (Eds.). Personnel selection in organizations, San Francisco, CA: Jossey-Bass, pp: 71–98.
  9. Castro, C. B., Armario, E. M., Ruiz, D. M. (2004). “The influence of employee organizational citizenship behavior on customer loyalty”. International Journal of Service Industry Management, 15(1), pp: 27-53.
  10. Duff, D. B. (2007). “The relationship between organizational climate, personality factors and organizational citizenship behaviors in a university extension”. Thesis (PhD.), Illinois, USA: University of Illinois at Urbana – Champaign, pp: 1-234.
  11. Goldberg, B. (2000). “Age works”. New York: The Free Press.
  12. Hopkins, K. M. (2002). “Organizational citizenship in social service agencies”. Administration in Social Work, 26(2), pp: 1-13.
  13. Johnson, A. (2008). “The influence of need for achievement, need for affiliation, leadership support and organizational culture on organizational citizenship behavior”. Thesis (PhD.), Los Angeles, USA: Alliant International University, Marshall Goldsmith School of Management, pp: 1-212.
  14. MacKenzie, S. B., Podsakoff, P. M., Fetter, R. (1993). “The impact of organizational citizenship behavior on evaluations of sales performance”. Journal of Marketing, 57, pp: 70–80.
  15. Mayfield, C. O. (2008). “The effects of self-concept and organizational identification on organizational citizenship behavior”. Thesis (PhD.), New York: State University of New York, pp: 1-127. http://gateway.proquest.com/openurl?url_ver=Z39.88-2004&res_dat=xri:pqdiss&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft_dat=xri:pqdiss:3317042
  16. Netemeyer, R. G., Bowles, J. S., MacKee, D. O., McMurrian, R. (1997). “An investigation into the antecedents of organizational citizenship behaviors in a personal selling context”. Journal of Marketing, 61, pp: 85–98.
  17. Organ, D. W., Ryan, K. (1995). “A meta-analytic review of attitudinal and dispositional predictors of organizational citizenship behavior”. Personnel Psychology, 48, pp: 775–802.
  18. Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., Bachrach, D. G. (2000). “Organizational citizenship behaviors: a critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research”. Journal of Management, 26(3), pp: 513-63.
  19. Rioux, S. M., Penner, L. A. (2001). “The causes of organizational citizenship behavior: A motivational analysis”. Journal of Applied Psychology, 86, pp: 1306-1314.
  20. Ryan, R. M., Deci, E. L. (2002). “Intrinsic and extrinsic motivations: classic definitions and new directions”. Contemporary Educational Psychology, 25, pp: 54-67.
  21. Sun, S. B. (2001). “Prediction job satisfaction and organizational citizenship behavior with individualism & collectivism in P.R. China and the United States”. University of South Florida, Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 62(3-B). http://psycnet.apa.org/psycinfo/2001-95018-343.
  22. Todd, S. Y., Andrew, D. P. S., Sowieta, S. E. (2009). “A personnel management case study in a Canadian national sport organization”. Sport Management Review, 12, pp: 49–56.
  23. Truckenbroot, Y. (2000). “The relationship between leader-member exchange and commitment and organizational citizenship behavior”. Acquisition Review Quarterly, 23, pp: 123-131.
  24. Vilela, B. B., José, A. Varela, G., Pilar, F. F. (2008). “Person–organization fit, OCB and performance appraisal: Evidence from matched supervisor–salesperson data set in a Spanish context”. Industrial Marketing Management, 37, pp: 1005–1019.
  25. Wanxian, L., Weiwu, W. (2007). “A demographic study on citizenship behavior as in-role orientation”. Personality and Individual Differences, 42(2), pp: 225–234.