تعیین وضعیت رفتار شهروندی سازمانی در سازمان ورزش شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 . دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، تعیین وضعیت رفتار شهروندی سازمانی (OCB) در سازمان ورزش شهرداری تهران بود. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است که به شکل میدانی انجام گرفت. جامعۀ تحقیق شامل کارشناسان ورزشی این سازمان بودند (90n=). نمونه­گیری، به روش کل‌شمار انجام گرفت. ابزار تحقیق، پرسشنامۀ رفتار شهروندی سازمانی نت­مایر و همکاران (1997) بود (75/0=α). برای تحلیل دادها از آزمون K-S، تی یک‌نمونه­ای، تی مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه در سطح 05/0=α استفاده شد. یافته­های تحقیق نشان داد مقدار "OCB" در بین کارشناسان در حد تقریباً خوبی قرار داشت (42/0 ± 6/3) و تنها بعد جوانمردی وضعیت مطلوبی نداشت. همچنین، بین میانگین OCB در سوابق شغلی، جنسیت و سنین مختلف کارشناسان تفاوت معناداری به‌دست نیامد (05/0 < P)؛ بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که مسئولان امر، می‌توانند بدون در نظر گرفتن ملاحظات متغیرهای اخیر، برنامه­های خود را در خصوص پیشبرد رفتارهای شهروندی سازمانی، تدوین کنند و به اجرا بگذارند. همچنین با توجه به وضعیت نامطلوب بعد جوانمردی در بین ابعاد OCB، توجه بیشتر مسئولان به شاخص‌های این بعد لازم می‌نماید؛ در انتها و براساس یافته­ها، پیشنهادهایی برای مسئولان امر ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. الهیاری، محبوبه. (1388). "رابطۀ حمایت‌های سازمانی ادراک‌شده و رفتار شهروندی سازمانی در کارشناسان آکادمی ملی المپیک و پاراالمپیک". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شمال.
  2. حسینی، سید احمد؛ زارع‌پور، ابراهیم؛ عبدالملکی، صابر و عبدالملکی، جمال. (1387). "بررسی مقایسه‌ای وضعیت رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان مدارس دولتی و غیر دولتی مقطع متوسطه". اولین کنفرانس ملی رفتار شهروندی سازمانی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، صص 1-17. http://www.civilica.com/Papers-NCOCB01 =اولین-کنفرانس-ملی-مدیریت-رفتار-شهروندی-سازمانی.html
  3. شاهبندرزاده، حمید؛ حقیقت، فاطمه و محمودی، علیرضا. (1387). "شناسایی و ارزیابی شاخص‌های مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی و کاربرد آن در سنجش میزان توجه کارکنان شهرداری مناطق سه‌گانۀ تهران نسبت به عوامل رفتار شهروندی سازمانی". اولین کنفرانس ملی رفتار شهروندی سازمانی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، صص 1-21. http://www.civilica.com/Papers-NCOCB01=اولین-کنفرانس-ملی-مدیریت-رفتار-شهروندی-سازمانی.html
  4. قلی‌پور، آرین. (1386). "مدیریت رفتار سازمانی [رفتار فردی]". چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
  5. مقیمی، سید محمد. (1384). "رفتار شهروندی سازمانی از تئوری تا عمل". فرهنگ مدیریت، شمارۀ 4، دوره 1، صص 19-48.
  6. مرادی، محمد. (1388). "ارتباط جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان اداره‌ی کل تربیت بدنی استان کرمانشاه". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه ارومیه، صص 1-90.
  7. ملکی‌نیا، عماد و صادقی، مهدی. (1387). "بررسی وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه". اولین کنفرانس ملی رفتار شهروندی سازمانی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران, صص 1-17. http://www.civilica.com/Papers-NCOCB01=اولین-کنفرانس-ملی-مدیریت-رفتار-شهروندی-سازمانی.html
  8. Borman, W. C., Motowidlo, S. J. (1993). “Expanding the criterion domain to include elements of contextual performance”. In: Schmitt, N., Borman, W. C. & Associates (Eds.). Personnel selection in organizations, San Francisco, CA: Jossey-Bass, pp: 71–98.
  9. Castro, C. B., Armario, E. M., Ruiz, D. M. (2004). “The influence of employee organizational citizenship behavior on customer loyalty”. International Journal of Service Industry Management, 15(1), pp: 27-53.
  10. Duff, D. B. (2007). “The relationship between organizational climate, personality factors and organizational citizenship behaviors in a university extension”. Thesis (PhD.), Illinois, USA: University of Illinois at Urbana – Champaign, pp: 1-234.
  11. Goldberg, B. (2000). “Age works”. New York: The Free Press.
  12. Hopkins, K. M. (2002). “Organizational citizenship in social service agencies”. Administration in Social Work, 26(2), pp: 1-13.
  13. Johnson, A. (2008). “The influence of need for achievement, need for affiliation, leadership support and organizational culture on organizational citizenship behavior”. Thesis (PhD.), Los Angeles, USA: Alliant International University, Marshall Goldsmith School of Management, pp: 1-212.
  14. MacKenzie, S. B., Podsakoff, P. M., Fetter, R. (1993). “The impact of organizational citizenship behavior on evaluations of sales performance”. Journal of Marketing, 57, pp: 70–80.
  15. Mayfield, C. O. (2008). “The effects of self-concept and organizational identification on organizational citizenship behavior”. Thesis (PhD.), New York: State University of New York, pp: 1-127. http://gateway.proquest.com/openurl?url_ver=Z39.88-2004&res_dat=xri:pqdiss&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft_dat=xri:pqdiss:3317042
  16. Netemeyer, R. G., Bowles, J. S., MacKee, D. O., McMurrian, R. (1997). “An investigation into the antecedents of organizational citizenship behaviors in a personal selling context”. Journal of Marketing, 61, pp: 85–98.
  17. Organ, D. W., Ryan, K. (1995). “A meta-analytic review of attitudinal and dispositional predictors of organizational citizenship behavior”. Personnel Psychology, 48, pp: 775–802.
  18. Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., Bachrach, D. G. (2000). “Organizational citizenship behaviors: a critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research”. Journal of Management, 26(3), pp: 513-63.
  19. Rioux, S. M., Penner, L. A. (2001). “The causes of organizational citizenship behavior: A motivational analysis”. Journal of Applied Psychology, 86, pp: 1306-1314.
  20. Ryan, R. M., Deci, E. L. (2002). “Intrinsic and extrinsic motivations: classic definitions and new directions”. Contemporary Educational Psychology, 25, pp: 54-67.
  21. Sun, S. B. (2001). “Prediction job satisfaction and organizational citizenship behavior with individualism & collectivism in P.R. China and the United States”. University of South Florida, Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 62(3-B). http://psycnet.apa.org/psycinfo/2001-95018-343.
  22. Todd, S. Y., Andrew, D. P. S., Sowieta, S. E. (2009). “A personnel management case study in a Canadian national sport organization”. Sport Management Review, 12, pp: 49–56.
  23. Truckenbroot, Y. (2000). “The relationship between leader-member exchange and commitment and organizational citizenship behavior”. Acquisition Review Quarterly, 23, pp: 123-131.
  24. Vilela, B. B., José, A. Varela, G., Pilar, F. F. (2008). “Person–organization fit, OCB and performance appraisal: Evidence from matched supervisor–salesperson data set in a Spanish context”. Industrial Marketing Management, 37, pp: 1005–1019.
  25. Wanxian, L., Weiwu, W. (2007). “A demographic study on citizenship behavior as in-role orientation”. Personality and Individual Differences, 42(2), pp: 225–234.