نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی (پردیس بین‌الملل)، تهران، ایران

2 استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 . استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور، البرز، ایران

4 . استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی انتظارات شغلی دانشجویان کارشناسی‌ارشد تربیت ‌بدنی از اشتغال و آیندۀ شغلی آنان در دانشگاه‌های آزاد در سال 1389 انجام گرفته است (512= N). این پژوهش توصیفی است و به‌صورت میدانی انجام گرفته است. نمونۀ آماری 223 دانشجوی کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی از دانشگاه‌های آزاد شهر تهران بودند که به شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود که روایی صوری آن را استادان فن در مدیریت ورزشی تأیید کردند و پایایی آن نیز از طریق مطالعۀ مقدماتی تأیید شد. نتایج نشان داد که دانشجویان تربیت ‌بدنی فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای آزادی عمل و نشان دادن قابلیت‌ها و توانایی‌ها به‌وسیلۀ شغل آیندۀ خود را انتظار دارند و تعداد کمی از آنها نقش آموزش‌های نظری را در آیندۀ شغلی‌ مؤثر می‌دانند. به‌علاوه آنان بر توجه به رفع نیازهای اقتصادی در قالب تسهیلات با سود کم و خدمات بهداشتی- درمانی و امکانات برای ادامۀ تحصیل تأکید دارند. همچنین نتایج پژوهش حاکی از دغدغۀ یافتن شغل آینده به‌عنوان یکی از مشکلات دانشجویان و تأکید بر لزوم دخالت دولت در آیندۀ شغلی دانش‌آموختگان این رشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Job Expectations of Physical Education Students of Their Job and Job Prospect in Tehran Azad Universities

نویسندگان [English]

 • Rahele Sadat Vaghefi Nazari 1
 • aboualfazl farahani 2
 • Mohammad Reza Asad 3
 • mohammad Rasoul khodadadi 4

1 PhD Student in Sport Management, Kharazmi University (International Pardis), Tehran, Iran

2 Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, Payame Noor University, Alborz, Iran

4 Assistant Professor, Sport Management Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted to examine the job expectations of postgraduate physical education students of Azad Universities (N=512) of their job and job prospect in 2010. The methodology applied was descriptive and the study was conducted as a field. The statistical sample consisted of 223 postgraduate physical education students of Tehran Azad Universities who were selected by stratified relative random sampling method. A researcher-made questionnaire was used to collect data. The face validity of the questionnaire was confirmed by sport management professors and the reliability was approved in a pilot study. The results showed that the physical education students expected their future jobs to provide them with the proper grounds in order to act freely and to demonstrate their potentials and capabilities. A few participants considered theoretical training to be effective in their job prospect. In addition, they emphasized that economic requirements had to be met by providing low-interest loans, health services and facilities to continue their studies. The results showed that finding a job in the future was a major concern and problem for the students and they stressed that the government had to intervene to provide the graduates with proper jobs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • job expectations
 • job prospect
 • occupation
 • physical education
 • students
 1.  

  1. جمالپور، گیتی. (1382). "بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه‌های شاهد تهران نسبت به آیندۀ شغلی". پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ص 68.
  2. حدادزاده یزدی، حمیده. (1387). "بررسی انتظارات شغلی دانشجویان رشتۀ تریبت بدنی از اشتغال و آینده شغلی شان در استان یزد". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشگاه پیام نور، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه پیام نور تهران, ص 105.
  3. رضی، داوود. (1381). "سنجش نگرش دانشجویان به آیندۀ شغلی خود با توجه به عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر آن در دانشگاه مازندران". مجلۀ علمی- پژوهشی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دورۀ 2، شمارۀ 30 و 31، پائیز و زمستان، صص 326-295.
  4. زمانی، غلامحسین. (1381). "معیارهای انتخاب شغل از دیدگاه دانشجویان کشاورزی". مجلۀ علوم کشاورزی، دورۀ 33، شمارۀ1، صص 81-88.
  5. شاه محمدی، فرشته. (1385). "ارزیابی رضایت از آیندۀ حرفه‌ای از دانشجویان پزشکی تهران". مجلۀ علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران، شمارۀ 2, صص 133-139.
  6. شفیع‌آبادی، عبدالله .(1382). "راهنمایی و مشاورۀ شغلی و حرفه‌ای و نظریه‌های انتخاب شغل". تهران: انتشارات رشد, ص 25.
  7. صمدی، محمد تقی؛ تقی‌زاده، جاوید؛ کاشی تراش اصفهانی، زهرا و محمدی، مجید. (1388). "نگرش دانشجویان رشتۀ بهداشت و محیط دانشگاه علوم پزشکی همدان نسبت به رشتۀ تحصیلی و آیندۀ شغلی". مجلۀ ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دورۀ 9، شمارۀ 4، صص 331 - 336.
  8. فراهانی، ابوالفضل و بیات، فاطمه. (1386). "انتظارات شغلی دانشجویان تربیت بدنی از اشتغال و آینده شغلی آنان در استان خراسان رضوی". نشریۀ رویش، سال پنجم، شمارۀ 19، صص 40-33.
  9. قریشی راد، فخر السادات. (1387). "بررسی میزان امیدواری به اشتغال در آیندۀ دانشجویان رشته‌های علوم انسانی". مجلۀ پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد 29، شمارۀ ‌1، صص 47-66.
  10. نصیرزاده بیرامی، اشراف. (1379). "سنجش میزان امیدواری دانشجویان علوم انسانی واجتماعی به اشتغال در آینده و عوامل مؤثر بر این میزان". پایان‌نامۀ کارشناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز , ص 84.
  11. نظری‌کتولی، علی و رحمانی، امین .(1384). "چالش­های اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها". ماهنامه تدبیر، شمارۀ‌ 153, ص 3.
  12. هرندی، فاطمه و فلاح محسن خانی، زهره. (1385). "اشتغال جوانان و چالش‌های آن". فصلنامۀ علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شمارۀ 25، صص 133-146.
  13. هومن، حیدرعلی. (1381). "تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی". چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، ص 32.
   1. Cameron, K. S., Whetten, D. A. (1983).“A model of teaching management skills”. The Organizational Behavior Teaching Journal, 8(2), pp: 21-27.
   2. Colombier, N., Masclet, D. (2008). “Intergenerational correlation in self employment: some further evidence from French E CHP data”. Small Business Economics, 30(4), pp: 423-437.
   3. Golse, T. (2001). “A view from entry level: student perception of critical information system job attributes”. Proceedings of the ACM SIGCPR Conference on Computer Personnel Research, San Diego, USA, pp: 57-64. 
   4. Herrera, R., Lim Jon, Y. S. (2003). "Job satisfaction among athletic trainers in NCAA Division Laa institutions”. The Sport Journal, 6(1), pp: 1-7.
   5. Stijen, B., Smolder, P. (2003). ”Work values and experiences in the catch public and private sectors”. Administrative Science Quarterly, 19, pp: 35–51.
   6. Verspecht, A., Van Lierde, D., Taragola, N. (2007).”Job expectation of students graduating from agricultural and horticultural school”. International Society for Horticultural Science, 12(2), pp: 40-42.