نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی،گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی با تحلیل‌رفتگی شغلی مربیان بین‌المللی تنیس روی میز ایران بود. نمونۀ آماری تحقیق مربیان با مدرک مربیگری درجۀ بین‌المللی در رشتۀ تنیس روی میز ایران به تعداد ۱۵٠ نفر بود. برای جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامۀ هوش هیجانی سیبریا شرینگ (۱٩٨٦)، مهارت‌های ارتباطی بارتون جی (1990) و تحلیل‌رفتگی مسلش (۱٩٩٦) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی با فراوانی تحلیل‌رفتگی در مربیان زن و مرد همبستگی منفی و معنادار وجود دارد. بین مهارت‌های ارتباطی با شدت تحلیل‌رفتگی در مربیان زن همبستگی معنادار منفی مشاهده شد. از بین هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی، بهترین متغیر پیش‌بین برای تحلیل‌رفتگی، هوش هیجانی است. بنابراین پیشنهاد می‌شود که دوره‌های آموزشی به‌منظور افزایش سطح مهارت‌های ارتباطی و ارتقای هوش هیجانی مربیان برگزار شود تا مربیان کمتر در معرض تحلیل‌رفتگی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Emotional Intelligence and Communication Skills with Burnout in Table Tennis Coaches

نویسندگان [English]

  • Shamin Moradidasht 1
  • Mahvash Nourbakhsh 2
  • Hossein Sepasi 3

1 M.Sc. of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran

2 Associate Professor of Sport Management, Sport Management Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran

3 Professor of Sport Management, Sport Management Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between
emotional intelligence and communication skills with burnout in Iranian
international table tennis coaches. The statistical sample included those
coaches holding degrees in international table tennis coaching in Iran
(n=150). The data were collected using three questionnaires named Sybrya
Shrink Emotional Intelligence (1986), Barton J. Communication Skills
(1990) and Maslach Burnout (1996). The results showed a significant
negative relationship between emotional intelligence and the prevalence of
burnout in male and female coaches. A significant negative correlation was
observed between communication skills and the intensity of burnout in
female coaches. Between emotional intelligence and communication skills,
the best predictor for burnout was emotional intelligence. So, it is suggested
that special training coaching courses should be held to promote
communication skills level and emotional intelligence in the coaches so that
they can be less exposed to burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Burnout
  • Communication skills
  • Emotional intelligence
  • international coaches
  • Table Tennis
. باقری، قدرت‌الله. تندنویس، فریدون. خبیری، محمد. زارعی متین، حسن. (١٣٨٤). "ارتباط بین سبک‌های رهبری مربیان فوتبال با میزان تعهد و تحلیل‌رفتگی بازیکنان". نشریۀ علوم حرکتی و ورزشی، جلد اول، شمارۀ ۵، صص: 23-40 .
2. بشارت، محمدعلی. (١٣٨٤). "بررسی تأثیر هوش عاطفی بر کیفیت روابط اجتماعی". فصلنامۀ علمی - پژوهشی مطالعات روانشناختی دانشگاه الزهرا،3،14، ص:2.
3. رئیسی، پوران.کلهر، روح‌الله. ازمل، محمد. (۱٣٨٨). "همبستگی هوش هیجانی با مهارت‌های ارتباطی مدیران بیمارستان‌های آموزشی قزوین". مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال سیزدهم،٤، ٦، صص:12 -24.
4. رمضانی‌نژاد، رحیم. پورسلطانی زرندی، حسین. حسینی‌نیا، سید رضا. (۱٣٨٧). "ارتباط بین جو سازمانی مدارس تحلیل‌رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی". مجلۀ مدیریت ورزشی، شمارۀ ۱، صص: ٢2۵-٢3۵.
5. زارعی متین، حسن. یوسف‌زاده، سعید. (۱٣٨٩). " تبیین شاخص‌های مهارت‌های ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان". فصلنامۀ روانشناسی تربیتی، سال اول، شمارۀ دوم، صص: 29-48.
6. گائینی، عباسعلی. جلیلی، قوام‌الدین. حسینی، امیر. (١٣٨٧). "مربیگری موفق". انتشارات کمیتۀ ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، ص: 26.
 7. گودرزی، علی‌محمد. درخشان، علی‌رضا. کاربخش، علی‌رضا. (١٣٩١). "هوش هیجانی و مربیگری". رسا تهران، جلد اول، ص: 76. 
8. موسوی لطفی، مریم. اکبری، ولی‌الله. صفوی، محبوبه. (١٣٨٨). "چرا هوش هیجانی؟". ویراستار: لطفی، رضا. فانوس اندیشه-دانشگاه علوم پزشکی قم، جلد اول، ص: 35.
9-Ashkanasy, N. M., Daus, C. S. (2002). Emotion in the workplace: The new challenge for managers. Academy of Management Executive, 16, PP: 76–86.
10-Bahadori, M. K. (2012). The effect of emotional intelligence on entrepreneurial behavior: A case study in a Medical Science University. Asian Journal of Business Management, 4(1): PP: 81-85.
11-Chan, D. W. (2006). Emotional intelligence and components of burnout among Chinese secondary school teachers in Hong Kong. Elsevier Teaching and Teacher Education, 22(8): PP: 1042-1054.
12-Dadvar, R., Mohamadrezaii, M., Habibi Fathabadi, M. (2012). The relationship between emotional intelligence and creativity of female high school students in Baft city". Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2 (4): PP: 4174-4183.
13-Enhelder, M. (2011). Emotional intelligence and its relationship to financial advisor sales performance, Proquest, Harold Abel school of social and behavioral sciences. PhD Thesis, Capella University, PP: 193.
14-Erddem, R., Rahman, S., Goktas, B., Senoglu, B., Firat, G. (2008). Investigation job satisfaction and burnout levels of person working for the hospitals at city center of Elazing Turkey. Journal of Applied Sciences Research, 4(2): PP: 188-201.
15-Freedman, J., Smith, M. (2008). “EI for athletes' life success, six seconds".             Academia.edu, 1: PP: 45-50.
16-Fulmer, I. S., Barry, B. (2004). The smart negotiator: Cognitive ability and emotional intelligence in negotiation. International Journal of Conflict Management, 15: PP: 245–272.
17-Goleman, D. (1995). Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. New York, NY: Bantam Books, P: 125.
18-Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. New York: Bantam Books. PP: 76-86.
19-Goleman, D., Boyatzis, R., McKee, A. (2002). Primal leadership: Realizing the power of emotional intelligence. Cambridge, MA: Harvard Business School Press. PP: 76-84.  
20-Gustafsson, H., Hassmen, P., Kentta, G., Johansson, M. (2008). “A qualitative analysis of burnout in elite Swedish athletes. Psychology of Sport and Exercise. Elsevier, 9(6), PP: 800-816.
21-Harris Brandonn S., Ostrow Andrew, C. (2008). “Coach and athlete burnout: The role of coaches decision-making style. Nova Science Publishers, Inc. PP: 143-157.
22-Holowetzi, A. (2007). Therelationship between creativity and organizational culture. Applied Information Management and the Graduate School of The University of Oregon, 3(5), P: 6.
23-Humphrey, R. H. (2002). The many faces of emotional leadership. Leadership Quarterly, 13, PP: 493–504.
24-Humphrey, R. H. (2006). Promising research opportunities in emotions and coping with conflict. Journal of Management and Organization, 12, PP: 179–186.
25-Humphrey, R. H., Pollack, J. M., Hawver, T. H. (2008). Leading with emotional labor. Journal of Managerial Psychology, 23, PP: 151–168.
26-Jordan, P. J., Ashkanasy, N. M., Hartel, C. E. J. (2002). Emotional intelligence as a moderator of emotional and behavioral reactions to job insecurity. Academy of Management Review, 27, PP: 361–372.
27-Jordan, P. J., Ashkanasy, N. M., Härtel, C. E. J., Hooper, G. S. (2002). Workgroup emotional intelligence: Scale development and relationship to team process effectiveness and goal focus. Human Resource Management Review, 12, PP: 195–214.
28-Jorfi, H. (2012). Management: A study of organizational culture and the relationship between emotional intelligence and communication effectiveness.  Journal of Management Research,  4(1), PP: 15-26.
29-Laborde, S., Brull, A., Weber, J., Anders, L. S. (2011). Trait emotional intelligence in sports: A protective role against stress through heart rate variability”.  Personality and Individual Differences Elsevier, 51(1), PP: 23-27.
30-Lunenburg Fred, C. (2011). Emotional intelligence in the workplace, Application to leadership". International Journal of Management, Business and Administration, 14(1), PP: 140-153.
31-Mayer, J. D., Salovey, P. (1997). “What is emotional intelligence: Emotional development and emotional intelligence, implications for educators. New York: Basic Book. PP: 3-31.
32-Mayer, J., Roberts, R.., Barsade, S. (2008). Annul Rev Psychology. 59, PP: 507-536.
33. Meyer Elaine, C., Deborah, E., David, M., Solomon Mildred, Z., Robert, D. (2009).Difficult conversations: Improving communication skills and relational abilities in health care. Pediatric Critical Care Medicine, 10(3), PP: 352-359.  
34-Miller, K. I., James, B., Stiff Beth Hartman, E. (2009(. Communication and empathy as predictors to burnout among human service workers”. Communication Monographs, 55(3), PP: 250-256.
35-Miller, K. I., Hartman, E., Beth, Z., Eric, G., Lyles, J. S. (1990). An integrated model on communication, stress and burnout in the workplace. Communication Research, 17, PP: 300-326.
36-Miller, K. I., Ellis, B. H. (1998). Communication and empathy as predictors burnout among human service workers”. Communication Monographs, 55, PP: 250-265.
37-Nikbakhsh, R., Alam, Sh., Monazami, M. (2013).The relationship between emotional intelligence, communication skills and stress among Iranian premier league referees. Annuals of Biological Research, 4 (4), PP: 196-203.
38-Orner Randel, I. (2010).The relationship between the frequency of communication and communication satisfaction for remote biomedical engineers”. Pro Quest Dissertation and Thesis, North Central University, P: 139.
39-Patra, S. (2011). Relationship between teaching experience and emotional intelligenceof primary and secondary levelteachers”. psychosis, 6, P: 10.
40-Ripp, J., Babyatsky, M., Fallar, R., Bazari, H., Bellini, L., Kapadia, C., Katz, J. T., Pecker, M., Korenstein, D. (2011). The incidence and predictors of job burnout in first-year internal medicine residents: A five-institution study”. Academic Medicine, 86(10), PP: 1304-1310.
41- Salovey, P., Mayer, J., Caruso, D. (2007). “Handbook of positive psychology”. Oxford, UK: Oxford University Press. PP: 159-173.
42-Schwarzer, R., Hallum, S. R. (2008). Perceived teacher self-efficacy as a predictor of job stress and burnout, Mediation Analyses". Applied Psychology, 57(S1), PP: 152-171.
43-Selcuk, G., Okkes Alpaslan, G. (2011). “Burnout among judo coaches in Turkey. Journal of Occupational Health, 53(5), PP: 365-370.
44-Tsigilis, N., Zacho, P. E., Grammati, K. V. (2006). Job satisfaction and burnout among Greek early educators. Educational Research and Review, 18(1), PP: 250-261.
45-Vealy, R. S., Armstrong, L. (1998). Influence of perceived coaching behavior on burnout and competitive anxiety in female college athletes.  Journal of Applied Sport Psychology, 10(2), PP: 297-318.
46-Zarei Matin, H., Haj Karimi, F., Hamidizadeh, A. (2010). Relationship between interpersonal communication skills and organizational commitment. European Journal of Social Sciences, 13(3), P: 12.