نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 .دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، مرند، ایران

4 . دانشیار مدیریت ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، توضیح ارتباط بین ابعاد پنج‌گانۀ شخصیت و فرسودگی شغلی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان است. 162 کارمند پرسشنامه‌های فرسودگی شغلی مسلچ (MBI) و مدل پنج‌عاملی شخصیت (BFI) را تکمیل کردند. MBI با 22سؤال، سه بعد فرسودگی شغلی و BFI با 44 آیتم پنج بعد شخصیتی را ارزیابی می‌کند. ثبات درونی پرسشنامه‌ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به‌ترتیب 80/0 و 82/0 به‌دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات، از آزمون‌های پارامتریک (همبستگی پیرسون، ANOVA، رگرسیون چندگانه و...) در سطح معناداری 05/0 ≤ P استفاده شد. نتایج نشان داد که افراد با سطوح بالاتر روان‌رنجوری و سطوح پایین‌تر برون‌گرایی، توافق‌پذیری، وظیفه‌شناسی و گشودگی به تجارب بیشتر در معرض فرسودگی شغلی قرار می‌گیرند. بنابراین اگر سازمان‌ها از ارزشیابی شخصیت به‌عنوان قسمتی از فرایند و سیستم استخدام، استفاده کنند، می‌توانند کارمندانی را که احتمالاً دچار فرسودگی شغلی خواهند شد، شناسایی کنند و برنامه‌ریزی و سازماندهی دقیق‌تری در راستای ایفای تعهد کارکنان از موقعیت کاری آینده‌شان داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Employees' Personality Characteristics and Job Burnout in Ministry of Sport and Youth

نویسندگان [English]

 • M Moharamzadeh 1
 • mohsen vahdani 2
 • Jafar Ghahremani 3
 • hasan mir ameri 4

1 Associate Professor of Sport Management, Physical Education Faculty, Urmia University, Urmia, Iran

2 PhD Student of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Assistant Professor of Educational Management, Islamic Azad University of Marand, Marand, Iran

4 Associate Professor of Sport Management, Physical Education Faculty, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

The aim of this research was to explain the relationship between
personality big five factors and job burnout in employees of Ministry of
Sport and Youth of Iran. 162 employees completed the Maslach Burnout
Inventory (MBI) and Big Five Inventory (BFI). MBI with 22 items assessed
three dimensions of job burnout and BFI with 44 items assessed the five
dimensions of personality. Cronbach's alpha coefficient was utilized to
examine the internal reliability of MBI (r=0.80) and BFI (r=0.82). Data were
analyzed with parametric tests (Pearson correlation, ANOVA, multiple
regression and so on) at P≥0.05. The findings indicated that those who had
higher neuroticism and lower extraversion, agreeableness, conscientiousness
and openness to experiences were more prone to experience job burnout. So,
if organizations use personality assessment as a part of their employment
system, they can identify those who are likely to experience burnout in the
future and have more precise organization and planning so that they can
guarantee employees' commitment to their future job situations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • depersonalization
 • emotional exhaustion
 • Job Burnout
 • loss of accomplishment
 • Ministry of Sport
 • Personality
 1. بختیاری، عاطفه. گودرزی، محمود. حمیدی، مهرزاد. قربانی، محمدحسین. (1388). "ارتباط عوامل انگیزشی بهداشتی و تحلیل‌رفتگی شغلی کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی تهران". نشریۀ مدیریت ورزشی، شمارۀ 3. صص: 135-150.
 2. ساعتچی، محمود. (1389). "روانشناسی کار". نشر ویرایش، چاپ هفدهم، تهران. صص:40-170.
 3. شمسایی، محمدمهدی. کریمی، یوسف. جدیدی، محسن. نیکخواه، حمیدرضا. (1388). "همنوایی: همبسته‌های آن با 5عاملی بزرگ شخصیت، جنس و وضعیت تأهل". فصلنامۀ روانشناسی کاربردی، سال 3، شمارۀ 1. صص: 67-82.
 4. شولتز، دوان پی. شولتز، سیدنی الن. (1386). "نظریه‌های شخصیت" . ترجمۀ یحیی سید محمدی. نشر ویرایش، چاپ دهم، ویرایش هشتم. صص: 12-220.
 5. قلی‌پور، آرین. (1388). "مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی)". انتشارات سمت، تهران. صص: 84-126.
 6. گودرزی، محمود. کشتی‌دار، محمد. (1381). "ارتباط بین مشخصات فردی با تحلیل‌رفتگی مدیران دانشکده‌های تربیت بدنی، غیرتربیت بدنی و مدیران دانشگاه‌های آموزش عالی کشور". نشریۀ حرکت، شمارۀ 13. صص: 45-53.
 7. وردی‌نژاد، فریدون. حسن‌زاده، زهرا. (1385). "بررسی ارتباط بین عوامل سازمانی با میزان تحلیل‌رفتگی شغلی کارکنان. مطالعۀ موردی: سازمان بنادر و کشتیرانی بندر انزلی". پژوهشنامۀ علوم انسانی و اجتماعی، سال ششم، شمارۀ23. صص: 129-150.
  1. Azeem, S. M. (2010).Personality hardiness: job involvement and job burnout among teachers. International Journal of Vocational and Technical Education, l, PP: 36-40.
  2. Ghorpade J., Lackritz J., Singh, G. (2007).Burnout and personality: evidence from Academia. Journal of Career Assessment, 15(2), PP: 240-256.
  3. Hakan koç, S., Arslan, G. T. (2009). Differentiation of burnout syndrome by profession and job. Journal of Review of Economic and Business Studies, 4, PP: 162-149.
  4. Kantas, C. (2008).The burnout syndrome in physician of the public health”.Area Rev-clin-ESP, 3, P: 194.
  5. Maslach, C., Schaufeli, W. B., Leiter, M. B. (2001). Job burnout. Annu. Rev. Psychol. 52, PP: 397–422.
  6. Perrewé, P. L. (2010). The role of personality in human resource management. Journal of Human Resource Management Review, 21(4), P: 257.
  7. Pervin, L., Cervone, D. (2010). Personality theory and research. WILEY, eleventh edition, PP: 5-35.
  8. Shimizutani, M., Odagiri,Y., Ohya, Y., Shimomisu, T., Maruta, T., Limori, M. (2008).Relationship of nurse burnout with personality characteristics and coping behaviors. Industrial Health, 46, PP: 326-335.
  9. Swider, B. W., Zimmerman, R. D. (2010). Born to burnout: A meta-analytic path model of personality, job burnout, and work outcomes. Journal of Vocational Behavior, 76(3), PP: 487-506.