رابطۀ بین ویژگی‌های شخصیتی کارکنان و فرسودگی شغلی در وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 .دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، مرند، ایران

4 . دانشیار مدیریت ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، توضیح ارتباط بین ابعاد پنج‌گانۀ شخصیت و فرسودگی شغلی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان است. 162 کارمند پرسشنامه‌های فرسودگی شغلی مسلچ (MBI) و مدل پنج‌عاملی شخصیت (BFI) را تکمیل کردند. MBI با 22سؤال، سه بعد فرسودگی شغلی و BFI با 44 آیتم پنج بعد شخصیتی را ارزیابی می‌کند. ثبات درونی پرسشنامه‌ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به‌ترتیب 80/0 و 82/0 به‌دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات، از آزمون‌های پارامتریک (همبستگی پیرسون، ANOVA، رگرسیون چندگانه و...) در سطح معناداری 05/0 ≤ P استفاده شد. نتایج نشان داد که افراد با سطوح بالاتر روان‌رنجوری و سطوح پایین‌تر برون‌گرایی، توافق‌پذیری، وظیفه‌شناسی و گشودگی به تجارب بیشتر در معرض فرسودگی شغلی قرار می‌گیرند. بنابراین اگر سازمان‌ها از ارزشیابی شخصیت به‌عنوان قسمتی از فرایند و سیستم استخدام، استفاده کنند، می‌توانند کارمندانی را که احتمالاً دچار فرسودگی شغلی خواهند شد، شناسایی کنند و برنامه‌ریزی و سازماندهی دقیق‌تری در راستای ایفای تعهد کارکنان از موقعیت کاری آینده‌شان داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


 1. بختیاری، عاطفه. گودرزی، محمود. حمیدی، مهرزاد. قربانی، محمدحسین. (1388). "ارتباط عوامل انگیزشی بهداشتی و تحلیل‌رفتگی شغلی کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی تهران". نشریۀ مدیریت ورزشی، شمارۀ 3. صص: 135-150.
 2. ساعتچی، محمود. (1389). "روانشناسی کار". نشر ویرایش، چاپ هفدهم، تهران. صص:40-170.
 3. شمسایی، محمدمهدی. کریمی، یوسف. جدیدی، محسن. نیکخواه، حمیدرضا. (1388). "همنوایی: همبسته‌های آن با 5عاملی بزرگ شخصیت، جنس و وضعیت تأهل". فصلنامۀ روانشناسی کاربردی، سال 3، شمارۀ 1. صص: 67-82.
 4. شولتز، دوان پی. شولتز، سیدنی الن. (1386). "نظریه‌های شخصیت" . ترجمۀ یحیی سید محمدی. نشر ویرایش، چاپ دهم، ویرایش هشتم. صص: 12-220.
 5. قلی‌پور، آرین. (1388). "مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی)". انتشارات سمت، تهران. صص: 84-126.
 6. گودرزی، محمود. کشتی‌دار، محمد. (1381). "ارتباط بین مشخصات فردی با تحلیل‌رفتگی مدیران دانشکده‌های تربیت بدنی، غیرتربیت بدنی و مدیران دانشگاه‌های آموزش عالی کشور". نشریۀ حرکت، شمارۀ 13. صص: 45-53.
 7. وردی‌نژاد، فریدون. حسن‌زاده، زهرا. (1385). "بررسی ارتباط بین عوامل سازمانی با میزان تحلیل‌رفتگی شغلی کارکنان. مطالعۀ موردی: سازمان بنادر و کشتیرانی بندر انزلی". پژوهشنامۀ علوم انسانی و اجتماعی، سال ششم، شمارۀ23. صص: 129-150.
  1. Azeem, S. M. (2010).Personality hardiness: job involvement and job burnout among teachers. International Journal of Vocational and Technical Education, l, PP: 36-40.
  2. Ghorpade J., Lackritz J., Singh, G. (2007).Burnout and personality: evidence from Academia. Journal of Career Assessment, 15(2), PP: 240-256.
  3. Hakan koç, S., Arslan, G. T. (2009). Differentiation of burnout syndrome by profession and job. Journal of Review of Economic and Business Studies, 4, PP: 162-149.
  4. Kantas, C. (2008).The burnout syndrome in physician of the public health”.Area Rev-clin-ESP, 3, P: 194.
  5. Maslach, C., Schaufeli, W. B., Leiter, M. B. (2001). Job burnout. Annu. Rev. Psychol. 52, PP: 397–422.
  6. Perrewé, P. L. (2010). The role of personality in human resource management. Journal of Human Resource Management Review, 21(4), P: 257.
  7. Pervin, L., Cervone, D. (2010). Personality theory and research. WILEY, eleventh edition, PP: 5-35.
  8. Shimizutani, M., Odagiri,Y., Ohya, Y., Shimomisu, T., Maruta, T., Limori, M. (2008).Relationship of nurse burnout with personality characteristics and coping behaviors. Industrial Health, 46, PP: 326-335.
  9. Swider, B. W., Zimmerman, R. D. (2010). Born to burnout: A meta-analytic path model of personality, job burnout, and work outcomes. Journal of Vocational Behavior, 76(3), PP: 487-506.