نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم اقتصاد، گروه توسعۀ اقتصادی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزش، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف مقالۀ حاضر بررسی عوامل رفتاری مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی در ورزش کشور و ارائۀ الگوی مناسب است. روش تحقیق، همبستگی است و برای جمع‌آوری داده‌ها و نظرهای صاحب‌نظران ورزشی از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. جامعۀ آماری تحقیق شامل مدیران باشگاه‌های ورزشی، مدیران ستادی سازمان ورزش، دانشجویان دکتری و اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی و مدیریت کارآفرینی بود. در بخش کمی، پرسشنامۀ مربوط به کارآفرینی شامل 15 سؤال در دو بخش عوامل رفتاری و توسعۀ کارآفرینی بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه را ده نفر از اعضای هیأت علمی تأیید کردند (روایی سازه نیز تأیید شد) و پایایی پرسشنامه‌ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ 916/0 به‌دست آمد. به‌منظور تحلیل داده‌ها، از رگرسیون، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی و به‌منظور تبیین الگو از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شد. تمام تجزیه‌وتحلیل‌ها با استفاده از نرم‌افزار Amos و SPSS انجام گرفت. نتایج نشان داد براساس تحلیل رگرسیون ارتباط معناداری بین عوامل رفتاری با توسعۀ کارآفرینی ورزشی وجود داشت و عناصری مانند انگیزه‌ها و نگرش‌های کارآفرینانه بر توسعۀ کارآفرینی تأثیرگذار بود. شاخص‌های مدلسازی (80/0 P=،94/0 GFI=، 90/0 AGFI=، 000/0 =RMSEA) نیز از برازش خوبی برخوردار بود. در نتیجه می‌توان گفت که تقویت و توسعۀ عوامل رفتاری در توسعۀ کارآفرینی ورزشی کشور نقش زیادی دارد. بنابراین به‌نظر می‌رسد انگیزه‌ها و نگرش‌های افراد جامعه یکی از عواملی است که به تقویت و گسترش کارآفرینی در ورزش کشور منجر می‌شود و در نتیجه شاخص‌های رفتاری می‌تواند به شناسایی افرادی که فرصت‌های کارآفرینانه را بهتر درک می‌کنند، کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of Behavioral Factors Affecting Sport Entrepreneurship Development in Iran

نویسندگان [English]

 • Hussein Sadeghi 1
 • habib honari 2
 • zeinab mondalizade 3

1 Assistant Professor of Economic Sciences, Economic Development Department, Faculty of, Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Sport Management, Sport Management Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allame Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 PhD Candidate Sport Management, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to survey behavioral factors affecting sport
entrepreneurship development and to provide a model. This study was of
correlation nature and interviews and a questionnaire were used to collect
data and viewpoints of sport experts. The statistical population consisted of
sport club managers, top managers of Sport Organization, doctorate students
and sport management and entrepreneurship management professors. In
quantity sector, the entrepreneurship questionnaire included 15 items in two
subsections including behavioral factors and entrepreneurship development.
Face and content validity of the questionnaire was confirmed by 10
professors (construct validity was confirmed as well). The reliability of the
questionnaire was achieved by Cronbach’s alpha coefficient (α=0.916). For
data analysis, regression, exploratory and confirmatory factor analysis were
used and structure equation modeling was employed to develop a model.
SPSS and Amos software was also used. The results showed that with regard
to regression analysis, there was a significant relationship between
behavioral factors and sport entrepreneurship development and factors such
as motives and entrepreneurship attitudes influenced entrepreneurship
development. In addition, modeling indices were suitable (P=0.80,
GFI=0.94, AGFA=0.90, RMSEA=0.000). It can be concluded that
improvement and development of behavioral factors play an important role
in sport entrepreneurship development in Iran. Therefore, it seems that
motives and attitudes of the citizens are considered as one of those factors
which improves and develops sport entrepreneurship and consequently
behavioral indices can help recognize those who perceive entrepreneurial
opportunities better.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Behavioral Factors
 • Entrepreneurship Development
 • Innovation
 • Risk taking
 • Sport
 1. حسن­مرادی، نرگس. (1385). "مدیریت کارآفرینی". مؤسسۀ تحقیقات و آموزش، تهران. ص: 27.
 2. درودیان،علی­اصغر. مظفری، سید امیراحمد. تندنویس، فریدون. کاظم­نژاد، انوشیروان. (1391). "رابطۀ بین ویژگی­های شخصیتی، مهارت­های فردی و سبک رهبری با عملکرد کسب‌وکارهای کارآفرینان ورزشی استان تهران". توسعۀ کارآفرینی، سال پنجم، جلد دوم، صص: 124-107.
 3. زبردست، علی. رستم­زاده، علی. (1387). "اتحاد جبری خلاقیت، نوآوری در کارآفرینی". فصلنامۀ رویش، سال چهارم، شمارۀ 15، ص: 1.
 4. شریفیان، اسماعیل. (1387)."طراحی الگوی فرایندی انگیزۀ­ کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی". رسالۀ دکتری دانشگاه تربیت مدرس تهران، چکیده ص: 1.
 5. غلامی، ناصر. (1387). "بررسی موانع کارآفرینی در ورزش کشور". پایان­نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکدۀ تربیت بدنی وعلوم ورزشی. چکیده ص: 1.
 6. قاسمی، وحید. (1389). "مدل­سازی معادلۀ ساختاری در پژوهش­های اجتماعی با کاربرد آموس گرافیک". جامعه­شناسان، تهران. ص: 5.
 7. کلاین، پل. (1380). "راهنمای آسان تحلیل عاملی". ترجمۀ صدرالسادات سید جلال، انتشارات سمت، تهران. ص: 35.
 8. موسوی­راد، طاهره. فراهانی، ابوالفضل. هنری، حبیب. احمدپورداریانی، محمود. (1390). "طراحی مدل کارآفرینی ورزشی مبتنی بر رابطۀ فرهنگ کارآفرینانه با ابعاد گرایشات کارآفرینانۀ سازمانی در سازمان تربیت بدنی ایران". پژوهش در علوم ورزشی، شمارۀ 11، صص: 180-161.
 9. هزار جریبی، جعفر. (1384). "کارآفرینی". پژوهشکدۀ امور اقتصادی، تهران، ص: 24.
  1. Barney, J. (1991). “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”. Journal of Management, 17(1), PP: 99-120.
  2. Baron, R. A. (2007). ”Behavioral and Cognitive Factors in Entrepreneurship: Entrepreneurs as the Active Elements in New Venture Creation”, Strategic Entrepreneurship Journal, 1. PP: 167-182.
  3. Ciletti, D., Chadwick, S. (2012). “Sports Entrepreneurship: Theory and Practice: Fitness Information Technology”.  PP: 23-59.
  4. Collins, C., Hange, P. H., Locke, E. A. “The Relationship of Achievement Motivation to Entrepreneurial Behavior: a Meta-Analysis” Human Performance, 17(1), PP: 95-117.
  5. Gordon, E., Natarajan, K., Amishi, A. (2009). “Entrepreneurship Development”, Global Media, Mumbai. PP: 125.
  6. Holt, D., Rutherford, M., Clohessy, G. (2007). “Corporate entrepreneurship: An empirical look at individual characteristics”, context, and process. Journal of Leadership & Organizational Studies, 13(4), PP: 40–54.
  7. Kaushik, U., Bhatnagar, S. (2009). “Entrepreneurship”, Global Media, Mumbai. P: 48.
  8. Lisboa, A., Skarmeas, D., Lages, C. (2011). “Entrepreneurial orientation, exploitative and explorative capabilities, and performance outcomes in export markets: A resource-based approach”. Industrial Marketing Management, 40(8), PP: 1274-1284.
  9. Mitrega, M., Forkmann, S., Ramos, C., Henneberg, S. C. (2012). “Networking capability in business relationships, concept and scale development”. Industrial Marketing Management. 41(5), PP: 739-751.
  10. Ratten, V. (2011). “Sport-based entrepreneurship: towards a new theory of entrepreneurship and sport management”. International Entrepreneurship and Management Journal, 7(1), PP: 57-69.
  11. Ratten, V., Babiak, K. (2010). “The role of social responsibility, philanthropy and entrepreneurship in sport industry”. Journal of Management and Organization, 16(4), PP: 482-487.
  12. Rauch, A., Wiklund, J., Lumpkin, G. T., Frese, M. (2009). “Entrepreneurial orientation and business performance: An assessment of past research and suggestions for the future”. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), PP: 761-787.
  13. Terjesen, S. (2008). ”Venturing beyond the marathon: The entrepreneurship of ultra-running and the IAU World Cup in Korea”. Asian Business and Management, 7, PP: 225-241.
  14. Watson, J. (2007). “Modeling the relationship between networking and firm performance”. Journal of Business Venturing, 22, PP: 852-854.
  15. Wolff, J. A., Pett, T. L. (2006). “Small-firm performance: Modeling the role of product and process improvements”. Journal of Small Business Management, 44(2), PP: 268-284.