بررسی عوامل رفتاری مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی در ورزش کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم اقتصاد، گروه توسعۀ اقتصادی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزش، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف مقالۀ حاضر بررسی عوامل رفتاری مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی در ورزش کشور و ارائۀ الگوی مناسب است. روش تحقیق، همبستگی است و برای جمع‌آوری داده‌ها و نظرهای صاحب‌نظران ورزشی از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. جامعۀ آماری تحقیق شامل مدیران باشگاه‌های ورزشی، مدیران ستادی سازمان ورزش، دانشجویان دکتری و اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی و مدیریت کارآفرینی بود. در بخش کمی، پرسشنامۀ مربوط به کارآفرینی شامل 15 سؤال در دو بخش عوامل رفتاری و توسعۀ کارآفرینی بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه را ده نفر از اعضای هیأت علمی تأیید کردند (روایی سازه نیز تأیید شد) و پایایی پرسشنامه‌ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ 916/0 به‌دست آمد. به‌منظور تحلیل داده‌ها، از رگرسیون، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی و به‌منظور تبیین الگو از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شد. تمام تجزیه‌وتحلیل‌ها با استفاده از نرم‌افزار Amos و SPSS انجام گرفت. نتایج نشان داد براساس تحلیل رگرسیون ارتباط معناداری بین عوامل رفتاری با توسعۀ کارآفرینی ورزشی وجود داشت و عناصری مانند انگیزه‌ها و نگرش‌های کارآفرینانه بر توسعۀ کارآفرینی تأثیرگذار بود. شاخص‌های مدلسازی (80/0 P=،94/0 GFI=، 90/0 AGFI=، 000/0 =RMSEA) نیز از برازش خوبی برخوردار بود. در نتیجه می‌توان گفت که تقویت و توسعۀ عوامل رفتاری در توسعۀ کارآفرینی ورزشی کشور نقش زیادی دارد. بنابراین به‌نظر می‌رسد انگیزه‌ها و نگرش‌های افراد جامعه یکی از عواملی است که به تقویت و گسترش کارآفرینی در ورزش کشور منجر می‌شود و در نتیجه شاخص‌های رفتاری می‌تواند به شناسایی افرادی که فرصت‌های کارآفرینانه را بهتر درک می‌کنند، کمک کند.

کلیدواژه‌ها


 1. حسن­مرادی، نرگس. (1385). "مدیریت کارآفرینی". مؤسسۀ تحقیقات و آموزش، تهران. ص: 27.
 2. درودیان،علی­اصغر. مظفری، سید امیراحمد. تندنویس، فریدون. کاظم­نژاد، انوشیروان. (1391). "رابطۀ بین ویژگی­های شخصیتی، مهارت­های فردی و سبک رهبری با عملکرد کسب‌وکارهای کارآفرینان ورزشی استان تهران". توسعۀ کارآفرینی، سال پنجم، جلد دوم، صص: 124-107.
 3. زبردست، علی. رستم­زاده، علی. (1387). "اتحاد جبری خلاقیت، نوآوری در کارآفرینی". فصلنامۀ رویش، سال چهارم، شمارۀ 15، ص: 1.
 4. شریفیان، اسماعیل. (1387)."طراحی الگوی فرایندی انگیزۀ­ کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی". رسالۀ دکتری دانشگاه تربیت مدرس تهران، چکیده ص: 1.
 5. غلامی، ناصر. (1387). "بررسی موانع کارآفرینی در ورزش کشور". پایان­نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکدۀ تربیت بدنی وعلوم ورزشی. چکیده ص: 1.
 6. قاسمی، وحید. (1389). "مدل­سازی معادلۀ ساختاری در پژوهش­های اجتماعی با کاربرد آموس گرافیک". جامعه­شناسان، تهران. ص: 5.
 7. کلاین، پل. (1380). "راهنمای آسان تحلیل عاملی". ترجمۀ صدرالسادات سید جلال، انتشارات سمت، تهران. ص: 35.
 8. موسوی­راد، طاهره. فراهانی، ابوالفضل. هنری، حبیب. احمدپورداریانی، محمود. (1390). "طراحی مدل کارآفرینی ورزشی مبتنی بر رابطۀ فرهنگ کارآفرینانه با ابعاد گرایشات کارآفرینانۀ سازمانی در سازمان تربیت بدنی ایران". پژوهش در علوم ورزشی، شمارۀ 11، صص: 180-161.
 9. هزار جریبی، جعفر. (1384). "کارآفرینی". پژوهشکدۀ امور اقتصادی، تهران، ص: 24.
  1. Barney, J. (1991). “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”. Journal of Management, 17(1), PP: 99-120.
  2. Baron, R. A. (2007). ”Behavioral and Cognitive Factors in Entrepreneurship: Entrepreneurs as the Active Elements in New Venture Creation”, Strategic Entrepreneurship Journal, 1. PP: 167-182.
  3. Ciletti, D., Chadwick, S. (2012). “Sports Entrepreneurship: Theory and Practice: Fitness Information Technology”.  PP: 23-59.
  4. Collins, C., Hange, P. H., Locke, E. A. “The Relationship of Achievement Motivation to Entrepreneurial Behavior: a Meta-Analysis” Human Performance, 17(1), PP: 95-117.
  5. Gordon, E., Natarajan, K., Amishi, A. (2009). “Entrepreneurship Development”, Global Media, Mumbai. PP: 125.
  6. Holt, D., Rutherford, M., Clohessy, G. (2007). “Corporate entrepreneurship: An empirical look at individual characteristics”, context, and process. Journal of Leadership & Organizational Studies, 13(4), PP: 40–54.
  7. Kaushik, U., Bhatnagar, S. (2009). “Entrepreneurship”, Global Media, Mumbai. P: 48.
  8. Lisboa, A., Skarmeas, D., Lages, C. (2011). “Entrepreneurial orientation, exploitative and explorative capabilities, and performance outcomes in export markets: A resource-based approach”. Industrial Marketing Management, 40(8), PP: 1274-1284.
  9. Mitrega, M., Forkmann, S., Ramos, C., Henneberg, S. C. (2012). “Networking capability in business relationships, concept and scale development”. Industrial Marketing Management. 41(5), PP: 739-751.
  10. Ratten, V. (2011). “Sport-based entrepreneurship: towards a new theory of entrepreneurship and sport management”. International Entrepreneurship and Management Journal, 7(1), PP: 57-69.
  11. Ratten, V., Babiak, K. (2010). “The role of social responsibility, philanthropy and entrepreneurship in sport industry”. Journal of Management and Organization, 16(4), PP: 482-487.
  12. Rauch, A., Wiklund, J., Lumpkin, G. T., Frese, M. (2009). “Entrepreneurial orientation and business performance: An assessment of past research and suggestions for the future”. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), PP: 761-787.
  13. Terjesen, S. (2008). ”Venturing beyond the marathon: The entrepreneurship of ultra-running and the IAU World Cup in Korea”. Asian Business and Management, 7, PP: 225-241.
  14. Watson, J. (2007). “Modeling the relationship between networking and firm performance”. Journal of Business Venturing, 22, PP: 852-854.
  15. Wolff, J. A., Pett, T. L. (2006). “Small-firm performance: Modeling the role of product and process improvements”. Journal of Small Business Management, 44(2), PP: 268-284.