نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد -تربیت بدنی-گروه تربیت بدنی-دانشکدۀ تربیت بدنی-دانشگاه فردوسی –مشهد-ایران

2 - استادیار- تربیت بدنی – گروه تربیت بدنی–دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی- دانشگاه سیستان و بلوچستان –زاهدان- ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مقایسۀ منابع قدرت مربیان و انسجام تیمی ورزشکاران از دیدگاه مربیان و ورزشکاران زن و مرد استان خراسان جنوبی بود. روش پژوهش توصیفی است و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعۀ آماری کلیۀ مربیان (120 نفر) و ورزشکاران (800 نفر) در چهار رشتۀ تیمی بودند. براساس‌ جدول نمونه‌گیری مورگان، 92 نفر از مربیان و 260 نفر از ورزشکاران به‌عنوان نمونۀ‌ آماری انتخاب شدند و برای جمع‌آوری داده‌ها از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامۀ منابع قدرت [1]((PSQ و پرسشنامۀ انسجام تیمی  (GEQ)[2]استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها توسط استادان صاحب‌نظر مدیریت ورزشی تأیید و پایایی آنها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به‌ترتیب 78/0- 79/0 و 81/0 به‌دست آمد. با توجه به نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف از روش‌های ناپارامتری آزمون "U" مان- ویتنی و آزمون کروسکال– والیس استفاده شد (05/0 P≤). نتایج نشان داد، از دیدگاه هر دو گروه، قدرت تخصص مربی در اولویت اول و قدرت تنبیه در پایین‌ترین اولویت منابع قدرت مربیان قرار گرفته است. اولویت انسجام تیمی ورزشکاران (زن و مرد) به‌ترتیب کشش به‌سوی تکلیف گروه، یکپارچگی تکلیف، کشش اجتماعی به‌سوی گروه و در نهایت یکپارچگی اجتماعی بودند. بین دیدگاه مربیان مرد و زن در خصوص قدرت پاداش، قدرت قهریه و قدرت قانونی تفاوت معناداری مشاهده شد، اما بین دیدگاه آنها در مورد قدرت تخصص و قدرت مرجعیت تفاوت معناداری مشاهده نشد. پیشنهاد می‌شود مربیان برای انسجام تیمی بیشتر و بالاتر از قدرت تخصص بیشتر استفاده کنند، زیرا قدرت تخصص بیش از سایر منابع قدرت مورد استفادۀ مربیان و مورد قبول ورزشکاران است.[1]. Power in Sport Questionnaire  


[2]. Group Environment Questionnaire

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of Coaches' Power Resources and Athletes' Team Cohesion from the Viewpoints of Female and Male Coaches and Athletes in South Khorasan Province

نویسندگان [English]

  • Adel Rahman por 1
  • mohsen ghofrani 2

1 M.Sc. Physical Education, Department of Physical Education and Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Assistant Professor, Physical Education, Department of Physical Education and Sport Sciences, Educational Sciences and Psychology Faculty, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran

چکیده [English]

The aim of the present study was to compare the power resource of
coaches and athletes' team cohesion from the viewpoints of male and female
coaches and athletes in South Khorasan province. The method of this study
was descriptive which was conducted as a field study. The statistical
population consisted of all coaches (N=120) and athletes (N=800) in four
team sports. Based on Morgan table, 92 coaches and 260 athletes were
selected as the sample by simple random sampling method. The data were
collected by two questionnaires: Power in Sport Questionnaire (PSQ) and
Group Environment Questionnaire (GEQ). Validity of the questionnaires
was confirmed by professors of sport management and their reliability was
determined using the Cronbach’s alpha coefficient as 0.78-0.79 and 0.81
respectively. Considering the results of Kolmogorov–Smirnov test, nonparametric
methods of U-Mann Whitney and Kruskal-Wallis test were used
(P≤0.05). Results showed that from the viewpoints of both groups, expert
power was the first priority and coercing power was the last priority in
power resources of the coaches. Priorities of team cohesion of athletes (men
and women) were attraction to group-task, group integration-task, attraction
to group-social and group integration-social respectively. There was a
significant difference between the viewpoints of male and female coaches in
reward power, coercing power and legal power while there was no
significant difference between males and females' viewpoints in expert
power and referent power. It is recommended that coaches should use more
expert power to achieve higher team cohesion as this is the expert power
which is used by coaches and approved by athletes more than other power
resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cohesion
  • power
  • resources
  • Sport
  • team
1-      آنشل، مارک، اچ. (1380). "روانشناسی ورزشی". ترجمۀ سید علی‌اصغر مسدد. تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ اول.  ص: 25-22.
2-    اردشیری، مرزبان. (1388). "بررسی رابطۀ بین درگیری نقش (ابهام نقش، پذیرش نقش و رضایت نقش) با انسجام تیمی و رضایت فوتبالیست‌های شرکت‌کننده در نهمین المپیاد ورزشی". پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی. ص: 34-30.
3-     برد، ان ماری. (1370). "روانشناسی و رفتار ورزشی". ترجمۀ حسن مرتضوی. انتشارات دفتر تحقیقات سازمان تربیت بدنی. ص: 45-41.
4-    تهامی، گلاره. سجادی، سیدنصراله. خبیری، محمد. الهی، علیرضا. (1389). "رابطۀ بین سبک رهبری و منبع قدرت مربیان تیم‌های لیگ برتر والیبال کشور از دیدگاه بازیکنان". نشریۀ مدیریت ورزشی, شمارۀ 7، ص: 42-25.
5-     جباری، غلامرضا. کوزه‌چیان، هاشم. خبیری، محمد. "بررسی سبک رهبری توانایی‌ها و نحوۀ عملکرد مربیان فوتبال باشگاه‌های دستۀ اول و دوم کشور (جام آزادگان)". نشریۀ حرکت، شمارۀ 6، ص: 120-103.
6-    رمضانی‌نژاد، رحیم. حسینی کشتان، میثاق. احسانی، محمد. (1389). "رابطۀ سبک‌های رهبری مربیان و انسجام گروهی تیم‌های فوتبال لیگ برتر ایران". نشریۀ المپیک، سال هجدهم، شمارۀ 1، ص: 68-57.
7-    رمضانی‌نژاد، رحیم. همتی‌نژاد، مهرعلی. بنار، نوشین. فلاح، ماریه. (1389). "رابطۀ بین شیوه‌های اعمال قدرت مربیان و رضایتمندی ورزشکاران زن استان مازندران". نشریۀ المپیک، سال هجدهم، شمارۀ 1، ص: 55-45.
8-    عزیزی، بیستون. مهرابی کوشکی، علی. پیری، مسعود. جلالی فراهانی، مجید. (1388). "تعیین منابع قدرت مدیران سازمان تربیت بدنی و ارتباط آن با سطح آمادگی و رضایت کارکنان". نشریۀ مدیریت ورزشی، شمارۀ 3، ص: 133-119.
9-   فلاح، ماریه. (1387). "ارتباط بین شیوه‌های اعمال قدرت مربیان و رضایتمندی ورزشکاران زن استان مازندران". مقالۀ سخنرانی اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی آمل. ص:40.
10- کریمی طرقبه، الهام. (1383). "تعیین منابع قدرت مدیران تربیت بدنی شهرستان مشهد و ارتباط آن با سطح آمادگی کارکنان". پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکدۀ تربیت بدنی. ص: 43-38.
11- کوزه‌چیان، هاشم. زارعی، جواد. طالب‌پور، مهدی. (1382). "بررسی ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان مرد تربیت بدنی آموزشگاه‌های استان خراسان." نشریۀ المپیک، شمارۀ 23، ص: 48-43.
12- محدث، فاطمه. (1389). "رابطۀ سبک رهبری مربیان با انسجام گروهی و رضایتمندی ورزشکاران." رسالۀ دکتری، دانشگاه گیلان، دانشکدۀ تربیت بدنی. ص:83-80.
13-  مظفری، امیراحمد. طبائیان، احمد. (1383). "رابطۀ بین پایگاه‌های قدرت با اثربخشی و عملکرد رؤسای دانشکده‌ها و مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی کشور از دید خود و اعضای هیأت علمی". نشریۀ علوم حرکتی و ورزش، شمارۀ 4، ص: 136-123.
14- مردای، محمدرضا. (1383). "رابطۀ سبک رهبری مربیان با انسجام گروهی بازیکنان در تیم‌های بسکتبال باشگاه‌های لیگ برتر". پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس. ص:54-50.
15-   Gupta, B., Sharam, N. K. (2008). “Compliance with base of power and subordinates perception of superiors moderating effect of quality of interaction". Singapore Management Review, 30(1), PP: 1-24.
16-   Harlod, D. W. (2000). “Development of the power in sport Questionnaire".  Journal of Sport Behaviour, 31, PP: 423-443.
17-   Hersey, P., Blanchard, K. H. (1996). “Management of organizational behavior”. Seventh ed.: Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. P: 189.
18-   Heuze, J. P., Raimbuult, N. Fontayne, P. (2006). "The relationships between cohesion, collective efficacy and performance in professional basketball teams: An examination of mediating effects". Journal of Sports Sciences, 24(1), PP: 59-68.
19-   Laios, A., Theodoraki, N., Gargalianos, D. (2003). “Leadership and power”. International Sport Journal, 7(1), PP: 5-15.
20-   Murray, N. P. (2006). “The differential effect of team cohesion and leadership behavior in high school sports”. Individual Differences Research, (4)4, PP: 216-225.
21-   Wann, D., Linda A. M., Keri, R. B., Harold D. W. (2000). "Development of power in sport questionnaire". Journal of Sport Behavior, 23, PP: 556-563.