مقایسۀ منابع قدرت مربیان و انسجام تیمی ورزشکاران از دیدگاه مربیان و ورزشکاران زن و مرد استان خراسان جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد -تربیت بدنی-گروه تربیت بدنی-دانشکدۀ تربیت بدنی-دانشگاه فردوسی –مشهد-ایران

2 - استادیار- تربیت بدنی – گروه تربیت بدنی–دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی- دانشگاه سیستان و بلوچستان –زاهدان- ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مقایسۀ منابع قدرت مربیان و انسجام تیمی ورزشکاران از دیدگاه مربیان و ورزشکاران زن و مرد استان خراسان جنوبی بود. روش پژوهش توصیفی است و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعۀ آماری کلیۀ مربیان (120 نفر) و ورزشکاران (800 نفر) در چهار رشتۀ تیمی بودند. براساس‌ جدول نمونه‌گیری مورگان، 92 نفر از مربیان و 260 نفر از ورزشکاران به‌عنوان نمونۀ‌ آماری انتخاب شدند و برای جمع‌آوری داده‌ها از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامۀ منابع قدرت [1]((PSQ و پرسشنامۀ انسجام تیمی  (GEQ)[2]استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها توسط استادان صاحب‌نظر مدیریت ورزشی تأیید و پایایی آنها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به‌ترتیب 78/0- 79/0 و 81/0 به‌دست آمد. با توجه به نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف از روش‌های ناپارامتری آزمون "U" مان- ویتنی و آزمون کروسکال– والیس استفاده شد (05/0 P≤). نتایج نشان داد، از دیدگاه هر دو گروه، قدرت تخصص مربی در اولویت اول و قدرت تنبیه در پایین‌ترین اولویت منابع قدرت مربیان قرار گرفته است. اولویت انسجام تیمی ورزشکاران (زن و مرد) به‌ترتیب کشش به‌سوی تکلیف گروه، یکپارچگی تکلیف، کشش اجتماعی به‌سوی گروه و در نهایت یکپارچگی اجتماعی بودند. بین دیدگاه مربیان مرد و زن در خصوص قدرت پاداش، قدرت قهریه و قدرت قانونی تفاوت معناداری مشاهده شد، اما بین دیدگاه آنها در مورد قدرت تخصص و قدرت مرجعیت تفاوت معناداری مشاهده نشد. پیشنهاد می‌شود مربیان برای انسجام تیمی بیشتر و بالاتر از قدرت تخصص بیشتر استفاده کنند، زیرا قدرت تخصص بیش از سایر منابع قدرت مورد استفادۀ مربیان و مورد قبول ورزشکاران است.[1]. Power in Sport Questionnaire  


[2]. Group Environment Questionnaire

کلیدواژه‌ها


1-      آنشل، مارک، اچ. (1380). "روانشناسی ورزشی". ترجمۀ سید علی‌اصغر مسدد. تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ اول.  ص: 25-22.
2-    اردشیری، مرزبان. (1388). "بررسی رابطۀ بین درگیری نقش (ابهام نقش، پذیرش نقش و رضایت نقش) با انسجام تیمی و رضایت فوتبالیست‌های شرکت‌کننده در نهمین المپیاد ورزشی". پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی. ص: 34-30.
3-     برد، ان ماری. (1370). "روانشناسی و رفتار ورزشی". ترجمۀ حسن مرتضوی. انتشارات دفتر تحقیقات سازمان تربیت بدنی. ص: 45-41.
4-    تهامی، گلاره. سجادی، سیدنصراله. خبیری، محمد. الهی، علیرضا. (1389). "رابطۀ بین سبک رهبری و منبع قدرت مربیان تیم‌های لیگ برتر والیبال کشور از دیدگاه بازیکنان". نشریۀ مدیریت ورزشی, شمارۀ 7، ص: 42-25.
5-     جباری، غلامرضا. کوزه‌چیان، هاشم. خبیری، محمد. "بررسی سبک رهبری توانایی‌ها و نحوۀ عملکرد مربیان فوتبال باشگاه‌های دستۀ اول و دوم کشور (جام آزادگان)". نشریۀ حرکت، شمارۀ 6، ص: 120-103.
6-    رمضانی‌نژاد، رحیم. حسینی کشتان، میثاق. احسانی، محمد. (1389). "رابطۀ سبک‌های رهبری مربیان و انسجام گروهی تیم‌های فوتبال لیگ برتر ایران". نشریۀ المپیک، سال هجدهم، شمارۀ 1، ص: 68-57.
7-    رمضانی‌نژاد، رحیم. همتی‌نژاد، مهرعلی. بنار، نوشین. فلاح، ماریه. (1389). "رابطۀ بین شیوه‌های اعمال قدرت مربیان و رضایتمندی ورزشکاران زن استان مازندران". نشریۀ المپیک، سال هجدهم، شمارۀ 1، ص: 55-45.
8-    عزیزی، بیستون. مهرابی کوشکی، علی. پیری، مسعود. جلالی فراهانی، مجید. (1388). "تعیین منابع قدرت مدیران سازمان تربیت بدنی و ارتباط آن با سطح آمادگی و رضایت کارکنان". نشریۀ مدیریت ورزشی، شمارۀ 3، ص: 133-119.
9-   فلاح، ماریه. (1387). "ارتباط بین شیوه‌های اعمال قدرت مربیان و رضایتمندی ورزشکاران زن استان مازندران". مقالۀ سخنرانی اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی آمل. ص:40.
10- کریمی طرقبه، الهام. (1383). "تعیین منابع قدرت مدیران تربیت بدنی شهرستان مشهد و ارتباط آن با سطح آمادگی کارکنان". پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکدۀ تربیت بدنی. ص: 43-38.
11- کوزه‌چیان، هاشم. زارعی، جواد. طالب‌پور، مهدی. (1382). "بررسی ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان مرد تربیت بدنی آموزشگاه‌های استان خراسان." نشریۀ المپیک، شمارۀ 23، ص: 48-43.
12- محدث، فاطمه. (1389). "رابطۀ سبک رهبری مربیان با انسجام گروهی و رضایتمندی ورزشکاران." رسالۀ دکتری، دانشگاه گیلان، دانشکدۀ تربیت بدنی. ص:83-80.
13-  مظفری، امیراحمد. طبائیان، احمد. (1383). "رابطۀ بین پایگاه‌های قدرت با اثربخشی و عملکرد رؤسای دانشکده‌ها و مدیران گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی کشور از دید خود و اعضای هیأت علمی". نشریۀ علوم حرکتی و ورزش، شمارۀ 4، ص: 136-123.
14- مردای، محمدرضا. (1383). "رابطۀ سبک رهبری مربیان با انسجام گروهی بازیکنان در تیم‌های بسکتبال باشگاه‌های لیگ برتر". پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس. ص:54-50.
15-   Gupta, B., Sharam, N. K. (2008). “Compliance with base of power and subordinates perception of superiors moderating effect of quality of interaction". Singapore Management Review, 30(1), PP: 1-24.
16-   Harlod, D. W. (2000). “Development of the power in sport Questionnaire".  Journal of Sport Behaviour, 31, PP: 423-443.
17-   Hersey, P., Blanchard, K. H. (1996). “Management of organizational behavior”. Seventh ed.: Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. P: 189.
18-   Heuze, J. P., Raimbuult, N. Fontayne, P. (2006). "The relationships between cohesion, collective efficacy and performance in professional basketball teams: An examination of mediating effects". Journal of Sports Sciences, 24(1), PP: 59-68.
19-   Laios, A., Theodoraki, N., Gargalianos, D. (2003). “Leadership and power”. International Sport Journal, 7(1), PP: 5-15.
20-   Murray, N. P. (2006). “The differential effect of team cohesion and leadership behavior in high school sports”. Individual Differences Research, (4)4, PP: 216-225.
21-   Wann, D., Linda A. M., Keri, R. B., Harold D. W. (2000). "Development of power in sport questionnaire". Journal of Sport Behavior, 23, PP: 556-563.