نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف این تحقیق تحلیل تأثیر مشارکت در بودجه­بندی بر نگرش­های شغلی و عملکرد مدیران تربیت بدنی دانشگاه­ها بود. روش تحقیق توصیفی، از لحاظ روابط بین متغیرها، از نوع همبستگی و به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و روش جمع‌آوری اطلاعات میدانی بود. جامعۀ آماری این پژوهش مدیران تربیت بدنی دانشگاه­های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بودند. حجم نمونه برابر با کل جامعه و به‌صورت کل‌شمار تعیین شد. به‌منظور جمع­آوری اطلاعات از پنج پرسشنامۀ استاندارد شامل پرسشنامۀ مشارکت در بودجه‌بندی، پرسشنامۀ رضایت شغلی، پرسشنامۀ عجین شدن با شغل، پرسشنامۀ تعهد سازمانی و پرسشنامۀ عملکرد استفاده شد. بررسی تأثیر متغیرها و ارزیابی مدل از مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM)، روش Bayesian Estimation با استفاده از نرم­افزار AMOS انجام گرفت. نتایج نشان داد که مشارکت در بودجه­بندی مدیران به‌طور مستقیم بر عملکرد مدیران تربیت بدنی تأثیر معناداری ندارد، اما نتایج معادلات ساختاری Bayesian Estimation نشان داد مشارکت مدیران در بودجه­بندی به‌طور غیرمستقیم از طریق تأثیرگذاری بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر عملکرد مدیران مؤثر است. همچنین رضایت شغلی مدیران تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی و تعهد سازمانی بر عجین شدن با شغل آنان دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Budget Participation on Job Attitudes and Performance of Physical Education Managers of Universities

نویسندگان [English]

 • majid rajabi 1
 • Mehrzad Hamidi 2
 • majid jalali farahani 2

1 M.Sc. of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to analyze the effect of budget participation on
job attitudes and performance of physical education managers of
universities. Research method was descriptive, with regard to the
relationship of the variables it was correlation and application considering
the aim of the study and data were collected by field method. The statistical
population consisted of physical education managers of state universities
affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology. The sample
was equal to the population. Five standardized questionnaires were used to
collect data including Budget Participation, Job Satisfaction, Job
Involvement, Organizational Commitment and Performance. To evaluate the
effect of the variables and to assess the model, Structural Equation Modeling
(SEM), Bayesian estimation with AMOS software were used. The Results
revealed that participation in budgeting of managers did not directly have a
significant effect on their performance. But the results of SEM and Bayesian
estimation showed that participation of managers in budgeting indirectly had
an effect on their performance through influencing job satisfaction and
organizational commitment. Also, job satisfaction had a positive and
significant effect on organizational commitment and organizational
commitment on job involvement.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attitude
 • budgeting
 • Managers
 • participation
 • performance
 1. احمدی، علی‌محمد. (1387 ). "اصول و مبانی بودجه­ریزی با تأکید بر بودجه­ریزی عملیاتی". چاپ دوم، ناشر پژوهشکدۀ اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نور علم، ص: 20.
 2. اعتمادی،حسین. دیانتی دیلمی، زهرا. (1387). "بررسیآثارفرهنگسازمانی،مشارکتدربودجه‌ندی وسیستم‌ها‌ی حسابداریمدیریتبرعملکردمدیران". مدرس علوم انسانی – پژوهش‌های مدیریت در ایران، 13، 4، صص: 35-60.
 3. بلوچر, چن لین. (1387).  "حسابداری مدیریت با تأکید استراتژیک". ترجمۀ پارسائیان, علی. انتشارات ترمه. ص: 270.
 4. پورشافعی،‌ها‌دی. (1386). "تدوین الگویی جهت تصمیم‌گیری مشارکتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها‌ی ایران (مطالعۀ موردی دانشگاه‌ها‌ی شمال شرق کشور)". مطالعات تربیتی و روانشناسی، 30، صص: 5-26.
 5. توکلی محمدی، محمد. اعتمادی، حسین. (1386). "بررسیرابطۀ بینمشارکتدر بودجه‌بندیوعملکردمدیرانواثر اطلاعات مرتبطباشغلدرشرکت‌ها‌ی اصلیزیرمجموعۀوزارتنفت". دانشور رفتار، 14،23، صص: 81-90.
 6. 6.     جلال آبادی، اسدا... . سید نورانی، سید محمد رضا. صانعی، مرضیه. (1384). "تأثیر اصلاح طبقه‌بندی اقلام بودجۀ کشور بر بودجه‌بندی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری". پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 35 و 36، صص: 65 -102
 7. حسینی، سید جواد. (1389). "بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم مشارکت در تهیۀ بودجه بر عملکرد مدیران شرکت‌های دولتی ایران". پایان نامۀ کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه باهنرکرمان. (چکیده ) .
 8. رابینز، استیفن پی. (1384). "مدیریت رفتار سازمانی". ترجمۀ امیدواران, فرزاد. چاپ دوم، انتشارات مؤسسۀ کتاب مهربان نشر. ص: 98.
 9. طوسی، محمد علی. (1370). "مشارکت (در مدیریت و مالکیت)".، چاپ اول, انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی. ص: 69 .
 10. فرهنگی، علی اکبر. شاهمیرزایی, وحید. حسین­زاده, علی. (1384). "نظریه‌پردازان و مشاهیر مدیریت". انتشارات نشر فراندیش، ص: 50 .
 11. قلی پور، آرین. (1386). "مدیریت رفتار سازمانی(رفتار فردی)". انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت). صص: 127 و 379.
 12. ماکسول، جان. (1385). "مدیریت نگرش". ترجمۀ امینی، فضل­اله. انتشارات فرا. ص: 18.
 13. مایکل، آرمسترانگ. (1385 ). "مدیریت عملکرد، راهبردهای کلیدی و راهنمای عملی، سازمانی". ترجمۀ صفری, سعید و وهابیان, امیر. انتشارات جهاد دانشگاهی شعبه واحد تهران. صص: 3و4.
 14. ملک‌زاده، فریده. امیرچقماقی، الهام. مصاحب، غلامحسین. زعفرانی، فاطمه. عشرتی، بابک. پارچه‌‌باف کاشانی، حسین. (1384). "تأثیر تنش شغلی بر رضایت شغلی کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون اهواز". فصلنامۀ پایش, 4، 4، صص: 271-276.
  1. Eker, M. (2010).”The effect of the relationship between budget participation and job-relevant information on managerial performance”. Ege Academik Review, PP: 503-522.
  2. Eslami, J., Gharakhani, D. (2012).  “Organizational commitment and job satisfaction”.  Journal of Science and Technology, 2, 2, PP: 85-91.
  3. Frucot, V., Shearon, W. T. (1991). "Budgetary participation, locus of control, and Mexican managerial performance and job satisfaction”.  The Accounting Review, 66, 1, PP: 80-99.
  4. Kenis, I. (1979). ”Effects of budgetary goal characteristics on managerial attitudes and performance”. The Accounting Review, 54, 4, PP: 707-721.
  5. Leach Lopze,  M. A., Stammerjohan, W. W., Sang L. K. (2009).”Budget participation and job performance of South Korean managers mediated by job satisfaction and job relevant information”. Management Research News, 32, 3, PP:  220-238.
  6. Mia, L. (1988). "Managerial attitude, motivation and the effectiveness of budgetary participation”.  Accounting, Organizations and Society, 13, 5, PP: 465-475.
  7. Qaisar, M. U., Rehman. M. S., Suffyan, M. (2012). "Exploring effects of organizational commitment on employee performance: Implications for human resource strategy”.  Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3, 11, P: 248.
  8. Riaz Khan, M. (2010). “The impacts of organizational commitment on employee job performance”. European Journal of Social Sciences, 15, 3, PP: 292-298.
  9. Rotenberry, P. F., Moberg, P. J. (2007). “Assessing the impact of job involvement on performance”. Management Research News, 30, 3, PP: 203 – 215.
  10. Sarmina, S. (2011).”The effects of job satisfaction on organizational commitment and job performance relationship: A case of managers in Malaysia’s manufacturing companies”. European Journal of Social Sciences, 18, 4, PP: 602 – 611.
  11. Sugioko, S. (2010).”The impact of budget participation on job performance of university executives: A study of APTIK-member universities in Indonesia”. Kasetsart J, 31, PP: 271 – 279.
  12. Uygur, A., Kilic, G. (2009). "A study into organizational commitment and job involvement: An application towards the personnel in the central organization for Ministry of Health in Turkey”.  Ozean Journal of Applied Sciences, 2, 1, PP:113 -125.
  13. Yum Lee, S. (2007). "Structural equation modeling: A Bayesian approach“. John Wiley & Sons. PP: 114.
  14. Zainuddin, S., Ruhana I. C. (2011). "The role of organizational fairness and motivation in the relationship between budget participation and managerial performance: A conceptual paper”. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5, 12, PP: 641-648.