نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده تربیت بدنی

2 کارشناس ارشد دانشگاه تربیت معلم

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد بود. جامعة آماری پژوهش کلیة معلمان تربیت بدنی مدارس شهر مشهد (1200 = N) بودند که با استفاده از جدول مورگان نمونة آماری برابر با 291 نفر برآورد شد. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامة استاندارد تعهد سازمانی (آلن و می یر، 1993) و رفتار شهروندی سازمانی (اورگان و کانوسکی، 1996) استفاده شد. اعتبار هر دو پرسشنامه با بهره‌گیری از نظرهای اصلاحی استادان مدیریت ورزشی به‌دست آمد. پایایی درونی پرسشنامه‌های تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به‌ترتیب 85/0 و 76/0 تعیین شد. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود که به‌صورت میدانی اجرا شده است.
به‌منظور تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های توصیفی و آزمون‌های آماری کلوموگروف – اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتیجة آزمون کلوموگروف – اسمیرنوف نرمال بودن داده‌ها را اثبات کرد (05/0 p>). نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطة مثبت و معناداری (01/0 P?، 349/0 = r) وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مؤلفه‌های تعهد سازمانی، تعهد عاطفی قدرت بیشتری برای پیش‌بینی رفتار شهروندی سازمانی معلمان دارد.

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior in Physical Education Teachers of Mashhad in 2011

نویسندگان [English]

  • hossein poorsoltani 1
  • ramin amirjinaghandar 2

چکیده [English]

The aim of this study was to analyze the relationship between organizational commitment and organizational citizenship behaviors in physical education teachers in Mashhad. The statistical population of this study consisted of all physical education teachers in Mashhad (n=1200) which based on Morgan table, the statitical sample was 291 teachers. To collect data, two standard questionnaires of organizational commitment (Meyer and Allen, 1993) and organizational citizenship behaviors (Organ and Konovsky, 1996) were used. Validity of both questionnaires was achieved through considering comments of sport management professors. Using Cronbach’s alpha coefficient, the internal reliability of organizational commitment and organizational citizenship behaviors questionnaires were found to be 0.85 and 0.76 respectively. The research method was descriptive and correlational which was carried out through field method. Descriptive statistics, Kolmogorov Smirnov test, Pearson correlation coefficient and multivariate regression were used to analyze the data. The result of Kolmogorov Smirnov test confirmed the normality of data (P>0.05). The results of Pearson correlation test indicated a positive and significant relationship between organizational commitment and organizational citizenship behaviors (r=0.349, P?0.01). The results of regression analysis indicated that among different aspects of organizational commitment, emotional commitment had more power to predict the teachers’ organizational citizenship behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Citizenship Behavior
  • Organizational Commitment
  • Physical Education Teachers.