ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد در سال 1390

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده تربیت بدنی

2 کارشناس ارشد دانشگاه تربیت معلم

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد بود. جامعة آماری پژوهش کلیة معلمان تربیت بدنی مدارس شهر مشهد (1200 = N) بودند که با استفاده از جدول مورگان نمونة آماری برابر با 291 نفر برآورد شد. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامة استاندارد تعهد سازمانی (آلن و می یر، 1993) و رفتار شهروندی سازمانی (اورگان و کانوسکی، 1996) استفاده شد. اعتبار هر دو پرسشنامه با بهره‌گیری از نظرهای اصلاحی استادان مدیریت ورزشی به‌دست آمد. پایایی درونی پرسشنامه‌های تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به‌ترتیب 85/0 و 76/0 تعیین شد. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود که به‌صورت میدانی اجرا شده است.
به‌منظور تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های توصیفی و آزمون‌های آماری کلوموگروف – اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتیجة آزمون کلوموگروف – اسمیرنوف نرمال بودن داده‌ها را اثبات کرد (05/0 p>). نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطة مثبت و معناداری (01/0 P?، 349/0 = r) وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مؤلفه‌های تعهد سازمانی، تعهد عاطفی قدرت بیشتری برای پیش‌بینی رفتار شهروندی سازمانی معلمان دارد.