بررسی رابطة بین نوآوری و کارآفرینی در فدراسیون های موفق و ناموفق

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکز)

2 استاد دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه پیام نور

4 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطة بین نوآوری و کارآفرینی در پنج فدراسیون موفق و پنج فدراسیون ناموفق بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی است. جامعة آماری تحقیق حاضر 80 نفر شامل هیأت رئیسه (5 نفر) و 3 کارشناس از هر فدراسیون (در مجموع 8 نفر از هر فدراسیون) است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. در این پژوهش عوامل نوآوری و کارآفرینی بررسی شد. در متغیر نوآوری عوامل شایستگی، تأثیر، استقلال، اعتماد و معناداری و در متغیر کارآفرینی عوامل اعتماد به نفس، ریسک‌پذیری، پیشرفت، انعطاف‌پذیری و مسئولیت‌پذیری سنجش شدند. در مجموع بین عوامل نوآوری و کارآفرینی در هر 10 فدراسیون موفق و ناموفق ارتباط معناداری یافت نشد (05/0 P>). این پژوهش نشان داد هرچند نوآوری و کارآفرینی امری فردی محسوب می‌شود، باید به عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر نوآوری و کارآفرینی توجه شده و بررسی شوند. شایان ذکر است که فدراسیون‌ها را سازمان تربیت بدنی انتخاب کرده است. فدراسیون‌های موفق عبارتند از: فدراسیون کبدی، جانبازان و معلولان، بدنسازی و پرورش اندام، دو و میدانی و دوچرخه‌سواری. فدراسیون‌های ناموفق عبارتند از: فدراسیون تنیس، ژیمناستیک، وزنه‌برداری، گلف و بیسبال.