نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکز)

2 استاد دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه پیام نور

4 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطة بین نوآوری و کارآفرینی در پنج فدراسیون موفق و پنج فدراسیون ناموفق بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی است. جامعة آماری تحقیق حاضر 80 نفر شامل هیأت رئیسه (5 نفر) و 3 کارشناس از هر فدراسیون (در مجموع 8 نفر از هر فدراسیون) است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. در این پژوهش عوامل نوآوری و کارآفرینی بررسی شد. در متغیر نوآوری عوامل شایستگی، تأثیر، استقلال، اعتماد و معناداری و در متغیر کارآفرینی عوامل اعتماد به نفس، ریسک‌پذیری، پیشرفت، انعطاف‌پذیری و مسئولیت‌پذیری سنجش شدند. در مجموع بین عوامل نوآوری و کارآفرینی در هر 10 فدراسیون موفق و ناموفق ارتباط معناداری یافت نشد (05/0 P>). این پژوهش نشان داد هرچند نوآوری و کارآفرینی امری فردی محسوب می‌شود، باید به عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر نوآوری و کارآفرینی توجه شده و بررسی شوند. شایان ذکر است که فدراسیون‌ها را سازمان تربیت بدنی انتخاب کرده است. فدراسیون‌های موفق عبارتند از: فدراسیون کبدی، جانبازان و معلولان، بدنسازی و پرورش اندام، دو و میدانی و دوچرخه‌سواری. فدراسیون‌های ناموفق عبارتند از: فدراسیون تنیس، ژیمناستیک، وزنه‌برداری، گلف و بیسبال.

عنوان مقاله [English]

The Study of the Relationship between Innovation and Entrepreneurship in Successful and Unsuccessful Sport Federations

نویسندگان [English]

  • mohammad hasan tabatabai 1
  • mahmood goodarzi 2
  • abolfazle farahani 3
  • hasan asadi 4

چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the relationship between innovation and entrepreneurship in five successful and five unsuccessful sport federations. The research method was descriptive and correlation. The statistical population consisted of 5 managers and 3 experts from each federation (overall 80 subjects). To analyze the data, the Pearson correlation coefficient was applied. Innovation variable (competency, impact, self-determining, trust and meaningfulness) were evaluated. On the other hand, self-confidence, ability to accept risks, achievement, flexibility and responsibility were considered as entrepreneurship factors. The results showed no significant relationship between innovation and entrepreneurship in 10 successful and unsuccessful federations (P>0.05). This study suggested that although innovation and entrepreneurship are individual matters, external and internal factors influencing them should be taken into consideration and examined. It should be noted that Physical Education Organization has selected the federations. The successful federations were kabaddi federation, federation for the disabled, bodybuilding and powerlifting federation, track and field federation and cycling federation. The unsuccessful federations were tennis federation, gymnastic federation, weightlifting federation, golf federation and baseball federation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Innovation
  • Sport Federation