نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

تسهیم مؤثر دانش به‌عنوان یکی از جنبه‌های مدیریت دانش می‌تواند از مهم‌ترین عوامل موفقیت سازمان‌های ورزشی در محیط متغیر و پیچیدة امروزی باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر انگیزش‌های درونی و بیرونی بر تسهیم دانش کارکنان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان بود. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی و کاربردی است که داده‌ها با استفاده از پرسشنامة استانداردشدة لین (2007) و کو و یانگ (2008) گردآوری شدند. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرهای متخصصان رفتار سازمانی تأیید و پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرهای این تحقیق 86/0 برآورد شد. جامعة آماری پژوهش، کلیة کارکنان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان بودند که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه، 150 نفر به‌عنوان نمونة آماری پژوهش به‌طور تصادفی خوشه‌ای طبقه‌بندی‌شده انتخاب و بررسی شدند. چارچوب مفهومی این پژوهش مدل تکامل‌یافتة تئوری عمل منطقی بود که سنجش روایی آن از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. براساس نتایج تحلیل مسیر، ارتباط متغیرهای این پژوهش تأیید شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS 18 و Amos 18 استفاده شد. نتایج نشان داد که پاداش‌های سازمانی مورد انتظار، مزایای متقابل، خودکارامدی دانش و لذت بردن از کمک به دیگران، بر نگرش و تمایل نسبت به تسهیم دانش در بین کارمندان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان تأثیر می‌گذارد.

عنوان مقاله [English]

The Study of the Effect of Intrinsic and Extrinsic Motivations on Knowledge Sharing in Sport Organizations (Case Study: Isfahan Physical Education Organization Employees)

نویسندگان [English]

  • akbar jaberi 1
  • mehdi salimi 2
  • javad khazai pool 1

چکیده [English]

Effective knowledge sharing as one of the basic aspects of knowledge management can be considered as one of the most important successes in changing and complicated contexts of sport organizations. The aim of this study was to study the effects of intrinsic and extrinsic motivations on knowledge sharing in employees of physical education organizations of Isfahan. The research method used descriptive – survey and a practical approach. A standard questionnaire (Lin, 2007 and Kou and Young, 2008) was used to collect data. The validity of the questionnaire was determined using viewpoints of organizational behavior experts and reliability was determined as Chronbach’s alpha=0.86 for all variables. The research population consisted of all employees of physical education organizations in Isfahan. The sample (n=150) was randomly selected through multistage cluster sampling method. Conceptual framework of this study was a progressed model of reasoned action theory. To measure the validity of the model, structural equation modeling was applied. Path analysis results verified the relationship of variables. AMOS18 and SPSS18 softwares were used for data analysis. The results of this study showed that the expected organizational rewards, reciprocal benefits, knowledge self – efficacy, and enjoyment of helping others influenced attitude towards knowledge sharing in employees of Isfahan physical education organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extrinsic Motivations.
  • Intrinsic Motivations
  • knowledge sharing
  • Reasoned Action Theory