بررسی تأثیر انگیزش های درونی و بیرونی بر تسهیم دانش کارکنان در سازمان های ورزشی (مطالعة موردی کارمندان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

تسهیم مؤثر دانش به‌عنوان یکی از جنبه‌های مدیریت دانش می‌تواند از مهم‌ترین عوامل موفقیت سازمان‌های ورزشی در محیط متغیر و پیچیدة امروزی باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر انگیزش‌های درونی و بیرونی بر تسهیم دانش کارکنان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان بود. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی و کاربردی است که داده‌ها با استفاده از پرسشنامة استانداردشدة لین (2007) و کو و یانگ (2008) گردآوری شدند. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرهای متخصصان رفتار سازمانی تأیید و پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرهای این تحقیق 86/0 برآورد شد. جامعة آماری پژوهش، کلیة کارکنان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان بودند که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه، 150 نفر به‌عنوان نمونة آماری پژوهش به‌طور تصادفی خوشه‌ای طبقه‌بندی‌شده انتخاب و بررسی شدند. چارچوب مفهومی این پژوهش مدل تکامل‌یافتة تئوری عمل منطقی بود که سنجش روایی آن از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. براساس نتایج تحلیل مسیر، ارتباط متغیرهای این پژوهش تأیید شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS 18 و Amos 18 استفاده شد. نتایج نشان داد که پاداش‌های سازمانی مورد انتظار، مزایای متقابل، خودکارامدی دانش و لذت بردن از کمک به دیگران، بر نگرش و تمایل نسبت به تسهیم دانش در بین کارمندان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان تأثیر می‌گذارد.