رابطة وضعیت اقتصادی – اجتماعی با میزان فعالیت بدنی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطة وضعیت اقتصادی اجتماعی با میزان فعالیت بدنی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود. این تحقیق توصیفی – همبستگی بوده و به روش میدانی انجام گرفته است. جامعة آماری کلیة دانشجویان کارشناسی در سال تحصیلی 90 – 89 به تعداد 9175 بودند که 370 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونة آماری تعیین شدند. ابزار
اندازه‌گیری پرسشنامة محقق‌ساخته در سه بخش مشخصات فردی، وضعیت اقتصادی – اجتماعی و میزان فعالیت بدنی بود (71/0=?). برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن و رگرسیون چندگانه) در سطح معناداری 05/0 P? استفاده شد. یافته‌ها نشان داد از نظر وضعیت اقتصادی – اجتماعی 7/51 درصد دانشجویان در طبقة متوسط و تنها 4/1 درصد در طبقة بالا قرار دارند. میانگین فعالیت بدنی دختران 52/46 و پسران 12/68 دقیقه در هفته و مکان ورزش 80 درصد دانشجویان در خوابگاه بود. همبستگی ساده بین وضعیت اقتصادی – اجتماعی (277/0 = r، 001/0 = P)، میزان درآمد (245/0=r، 001/0=P)، طبقة اقتصادی (152/0=r، 028/0=P) و تحصیلات پدر (300/0=r، 001/0=p) با فعالیت بدنی دانشجویان رابطة مثبت معناداری نشان داد. تحلیل رگرسیون چندگانه میزان درآمد خانواده (001/0=p، 616/3=t) و سطح تحصیلات پدر (008/0=p، 70/2=t) را قوی‌ترین پیش‌بینی‌کنندة فعالیت بدنی دانشجویان نشان داد. در مجموع باتوجه به اینکه بیشتر دانشجویان از طبقة متوسط و مکان ورزش آنان خوابگاه است، به‌نظر می‌رسد مسئولان دانشگاه باید از طریق توسعة تسهیلات و فضاهای ورزشی به‌ویژه در سطح خوابگاه‌ها به حفظ سلامت و شادابی این آینده‌سازان میهن اسلامی توجه ویژه کنند