نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطة وضعیت اقتصادی اجتماعی با میزان فعالیت بدنی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود. این تحقیق توصیفی – همبستگی بوده و به روش میدانی انجام گرفته است. جامعة آماری کلیة دانشجویان کارشناسی در سال تحصیلی 90 – 89 به تعداد 9175 بودند که 370 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونة آماری تعیین شدند. ابزار
اندازه‌گیری پرسشنامة محقق‌ساخته در سه بخش مشخصات فردی، وضعیت اقتصادی – اجتماعی و میزان فعالیت بدنی بود (71/0=?). برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن و رگرسیون چندگانه) در سطح معناداری 05/0 P? استفاده شد. یافته‌ها نشان داد از نظر وضعیت اقتصادی – اجتماعی 7/51 درصد دانشجویان در طبقة متوسط و تنها 4/1 درصد در طبقة بالا قرار دارند. میانگین فعالیت بدنی دختران 52/46 و پسران 12/68 دقیقه در هفته و مکان ورزش 80 درصد دانشجویان در خوابگاه بود. همبستگی ساده بین وضعیت اقتصادی – اجتماعی (277/0 = r، 001/0 = P)، میزان درآمد (245/0=r، 001/0=P)، طبقة اقتصادی (152/0=r، 028/0=P) و تحصیلات پدر (300/0=r، 001/0=p) با فعالیت بدنی دانشجویان رابطة مثبت معناداری نشان داد. تحلیل رگرسیون چندگانه میزان درآمد خانواده (001/0=p، 616/3=t) و سطح تحصیلات پدر (008/0=p، 70/2=t) را قوی‌ترین پیش‌بینی‌کنندة فعالیت بدنی دانشجویان نشان داد. در مجموع باتوجه به اینکه بیشتر دانشجویان از طبقة متوسط و مکان ورزش آنان خوابگاه است، به‌نظر می‌رسد مسئولان دانشگاه باید از طریق توسعة تسهیلات و فضاهای ورزشی به‌ویژه در سطح خوابگاه‌ها به حفظ سلامت و شادابی این آینده‌سازان میهن اسلامی توجه ویژه کنند

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Socio – Economic Status and the Rate of Physical Activity in Shahid Chamran University Students of Ahwaz

نویسندگان [English]

  • akbar ghodratnama 1
  • sedigheh Heidarinejad 2
  • iran davoodi 3

چکیده [English]

The aim of this research was to study the relationship between socio – economic status and the rate of physical activity in students of Shahid Chamran University of Ahwaz. This research used a descriptive correlative approach which was performed by a field method. Statistical population included all undergraduate students in 89-90 school year (N=9175); 370 students were determined as the sample via stratified random sampling method. A researcher-made questionnaire in three parts (individual characteristic, socio-economic status and rate of physical activity) was used to collect data (?=0.71). For data analysis, descriptive and inferential statistics methods (Pearson and Spearman correlation coefficient, multivariate regression) were used (P?0.05). Findings showed that with regard to socio-economic status, 51.7% of students were in middle class, and only 1.4% belonged to the high class. Mean physical activity in girls and boys was 46.52 and 68.12 minutes per week respectively. 80% of students had physical activity and sport in their dormitories. Also, there was a significant positive relationship between the socio-economic status (p=0.001, r=0.277), income (p=0.001, r=0.245), economic class (p=0.028, r=0.152) and father's educational level (p=0.001, r=0.300) with the rate of students' physical activity. Analysis of multivariate regression showed family income (p=0.001, t=3.616) and father’s education (p=0.008, t=2.70) as the strongest factors to predict the rate of physical activity respectively. Overall, as the majority of students were in middle class and their physical activity was performed in dormitories, it seems that university authorities must develop and extend facilities and sport clubs especially in dormitories to maintain health and freshness of students who are the future of our societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rate of Physical Activity
  • Socio – Economic Status (SES)
  • students