تأثیر خلق‌وخوی مربیان بر سبک رهبری تحول‌آفرین در تیم‌های ورزشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس¬ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد (تهران مرکز)

چکیده

در پژوهش حاضر، با استفاده از رویکرد خلق‌وخوی در مطالعة سبک رهبری تحول‌آفرین مربیان ورزشی، روابط درونی میان هیجان‌پذیری، هوش عاطفی و شخصیت و نقش این سازه‌ها بر رهبری تحول‌آفرین بررسی شد. داده‌های تحقیق از 206 نفر از مربیان ورزشی گردآوری شده است. روش تحلیل آماری اطلاعات، همبستگی پیرسون است. براساس نتایج این پژوهش، رابطة‌ عمیق و مثبتی بین هیجان‌پذیری مثبت با شخصیت (05/0P<، 251/0 = r) و سبک رهبری تحول‌آفرین (785/0 = r، 001/0P<) و رابطه‌ای منفی بین هیجان‌پذیری منفی با سبک رهبری تحول‌آفرین (001/0 P<، 408/0 = r) وجود دارد. همچنین ارتباط شخصیت با سبک رهبری (001/0 P<، 408/0 = r) و هوش عاطفی با سبک رهبری (05/0 P< ، 253/0 = r) به تأیید رسید. نتایج تحقیق بیانگر تأثیر مثبت متغیرهای جمعیت‌شناختی همچون سن و سابقة مربیگری بر رهبری تحول‌آفرین است. هرچند سطح تحصیلات با رهبری تحول‌آفرین رابطه‌ای معکوس را نشان داد. نتایج این تحقیق نشان‌دهندة اهمیت جنبه-های احساسی و عاطفی در هدایت تیم‌های ورزشی است و پیشنهاد می‌شود که مربیان تیم‌های ورزشی نه تنها باید قادر به نشان دادن مهارت‌های عاطفی خود باشند، بلکه باید به‌صورت پیوسته، این مهارت‌ها را در خود تقویت کنند.

کلیدواژه‌ها