نویسندگان

1 کارشناس¬ارشد دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

2 استادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

3 دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران

4 .استاد دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطة کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی و ابعاد آنها در بین اعضای هیأت علمی دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی بود و 217 نفر از اعضای هیأت علمی تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی کشور
به‌عنوان نمونه‌های آماری انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامة کیفیت زندگی کاری براساس الگوی والتون (1973) و پرسشنامة تعهد سازمانی می‌یر و آلن (1990) استفاده شد. این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است و داده‌ها
به‌صورت میدانی جمع‌آوری شدند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج
به‌دست‌آمده نشان داد که میانگین کفیت زندگی کاری در دانشکده‌های تربیت بدنی 78/51 درصد و در گروه‌های آموزشی برابر 46/49 درصد بود. میانگین تعهد سازمانی در دانشکده‌های تربیت بدنی 18/60 درصد و در گروه‌های آموزشی مستقل تربیت بدنی 08/59 درصد بود. بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی و همچنین بین مؤلفه‌های آنها رابطة معناداری به‌دست آمد. همبستگی بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی در گروه‌های آموزشی مستقل تربیت بدنی بیشتر از دانشکده‌ها بود. براساس یافته‌های این تحقیق به‌منظور ارتقای سطح کیفیت زندگی کاری و بهره‌مندی از مزایای آن و همچنین باتوجه به رابطة بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی توصیه می‌شود برنامه‌هایی در راستای بهبود کیفیت زندگی کاری و افزایش میزان تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی در دانشکده‌ها و گروه‌های تربیت بدنی به اجرا درآید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Quality of Work Life and Organizational Commitment in Faculty Members of Physical Education Faculties and Departments

نویسندگان [English]

  • roghiyeh fakhrpoor 1
  • yoosef yavari 2
  • alimohammad amirtash 3
  • fereidon tondnevis 4

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between quality of work life (QWL) and organizational commitment (OC) and their dimensions in faculty members of physical education faculties and departments of state universities. Sample consisted of 217 faculty members of physical education faculties and departments. Walton’s (1973) QWL questionnaire and Mayer and Allen (OC) questionnaire (1990) were used to gather data. The research was a descriptive one and a field type. To analyze data, descriptive statistics and Pearson correlation coefficient were used. The results showed that the mean QWL in physical education faculties was 51.78 and in physical education departments was 49.46. The mean OC in physical education faculties was 60.18 and in physical education departments was 59.08. There was a significant relationship between QWL and OC and also between their aspects. The correlation between QWL and OC in physical education departments was higher than physical education faculties. In order to improve the QWL and utilize its advantages and the relationship between OC and QWL, it is suggested that programs are planned to improve QWL and to increase OC in physical education faculty members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faculty Members
  • Organizational Commitment
  • physical education
  • Quality of work life