رابطة بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی تربیت بدنی دانشگاه‌های کشور

نویسندگان

1 کارشناس¬ارشد دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

2 استادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

3 دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران

4 .استاد دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطة کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی و ابعاد آنها در بین اعضای هیأت علمی دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی بود و 217 نفر از اعضای هیأت علمی تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی کشور
به‌عنوان نمونه‌های آماری انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامة کیفیت زندگی کاری براساس الگوی والتون (1973) و پرسشنامة تعهد سازمانی می‌یر و آلن (1990) استفاده شد. این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است و داده‌ها
به‌صورت میدانی جمع‌آوری شدند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج
به‌دست‌آمده نشان داد که میانگین کفیت زندگی کاری در دانشکده‌های تربیت بدنی 78/51 درصد و در گروه‌های آموزشی برابر 46/49 درصد بود. میانگین تعهد سازمانی در دانشکده‌های تربیت بدنی 18/60 درصد و در گروه‌های آموزشی مستقل تربیت بدنی 08/59 درصد بود. بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی و همچنین بین مؤلفه‌های آنها رابطة معناداری به‌دست آمد. همبستگی بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی در گروه‌های آموزشی مستقل تربیت بدنی بیشتر از دانشکده‌ها بود. براساس یافته‌های این تحقیق به‌منظور ارتقای سطح کیفیت زندگی کاری و بهره‌مندی از مزایای آن و همچنین باتوجه به رابطة بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی توصیه می‌شود برنامه‌هایی در راستای بهبود کیفیت زندگی کاری و افزایش میزان تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی در دانشکده‌ها و گروه‌های تربیت بدنی به اجرا درآید.

کلیدواژه‌ها