نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

5 . کارشناسی¬ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ( واحد کرج)

چکیده

هدف از این تحقیق، تحلیل محتوای دیدگاه‌های رؤسای سازمان تربیت بدنی دربارة مؤلفه‌های ورزش از سال 1357 تا 1388 بود. به‌این منظور 325 گزارش از رؤسای تربیت بدنی از روزنامة اطلاعات جمع‌آوری و با رویکرد روش نمونه‌گیری کل‌شمار بررسی شد. برای تحلیل محتوا از برگة کدگذاری محقق‌ساخته به‌عنوان ابزار تحقیق، پس از تأیید روایی و پایایی، استفاده شد. یافته‌های آزمون نشان داد بین دیدگاه‌های رؤسای سازمان تربیت بدنی در زمینة ورزش با رویکرد قهرمانی، حرفه‌ای، تفاوت معناداری وجود ندارد. اما بین دیدگاه‌های آنها در زمینة ورزش با رویکرد تربیتی و همگانی – تفریحی تفاوت معنادار دیده شد. باتوجه به بالا بودن حجم دیدگاه‌های ابزارشده در ورزش‌های قهرمانی و حرفه‌ای و نقش دیدگاه‌های رئیس سازمان تربیت بدنی در ایجاد نگرش و تلاش در زمینه‌های یادشده، به‌نظر می‌رسد باید تأکید و توجه بیشتری در صحبت‌های مسئولان در امر ورزش‌های همگانی – تفریحی و تربیتی دیده شود. در این زمینه می‌توان برای سخنرانی‌ها و اظهارنظرها از مشاوران کارشناس در حوزه‌های یادشده بهره برد تا در تقویت ادبیات مسئولان در این مورد اثرگذار باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Chiefs’ Viewpoints on Sport Components (1969-2009)

نویسندگان [English]

  • hamid ghasemi 1
  • farshad tojari 2
  • mahdokht borojerdialavi 3
  • hossein emami 4
  • maryam amiri 5

چکیده [English]

The aim of the research was to investigate the content analysis of Physical Education Organization chiefs’ viewpoints on sport components from 1357 to 1388. 325 reports on Physical Education Organization chiefs were gathered from Ettela’at newspaper and were investigated by whole counting sampling. For content analysis, researcher-made coding sheet was used and the validity and reliability were determined and approved. Results revealed no significant difference in chiefs’ viewpoints on championships and professional sport while there was a significant difference in their viewpoints on educational sports and recreational-public. Due to the high volume of viewpoints on professional and championship sports, and the role of these chiefs’ viewpoints in providing attitudes and efforts in these areas, it seems that authorities should pay more attention to educational and recreational-public sports. It is recommended that the comments of professional consultants be used in lectures and comments in the areas mentioned so that the literature of authorities can improve accordingly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content analysis
  • Physical Education Organization Chiefs
  • Sport Components