تحلیل محتوای دیدگاه‌های رؤسای سازمان تربیت بدنی دربارة مؤلفه‌های ورزش از سال 1357 تا 1388

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

5 . کارشناسی¬ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ( واحد کرج)

چکیده

هدف از این تحقیق، تحلیل محتوای دیدگاه‌های رؤسای سازمان تربیت بدنی دربارة مؤلفه‌های ورزش از سال 1357 تا 1388 بود. به‌این منظور 325 گزارش از رؤسای تربیت بدنی از روزنامة اطلاعات جمع‌آوری و با رویکرد روش نمونه‌گیری کل‌شمار بررسی شد. برای تحلیل محتوا از برگة کدگذاری محقق‌ساخته به‌عنوان ابزار تحقیق، پس از تأیید روایی و پایایی، استفاده شد. یافته‌های آزمون نشان داد بین دیدگاه‌های رؤسای سازمان تربیت بدنی در زمینة ورزش با رویکرد قهرمانی، حرفه‌ای، تفاوت معناداری وجود ندارد. اما بین دیدگاه‌های آنها در زمینة ورزش با رویکرد تربیتی و همگانی – تفریحی تفاوت معنادار دیده شد. باتوجه به بالا بودن حجم دیدگاه‌های ابزارشده در ورزش‌های قهرمانی و حرفه‌ای و نقش دیدگاه‌های رئیس سازمان تربیت بدنی در ایجاد نگرش و تلاش در زمینه‌های یادشده، به‌نظر می‌رسد باید تأکید و توجه بیشتری در صحبت‌های مسئولان در امر ورزش‌های همگانی – تفریحی و تربیتی دیده شود. در این زمینه می‌توان برای سخنرانی‌ها و اظهارنظرها از مشاوران کارشناس در حوزه‌های یادشده بهره برد تا در تقویت ادبیات مسئولان در این مورد اثرگذار باشند.

کلیدواژه‌ها