نویسندگان

1 استادیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

2 استاد دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

4 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

به منظور رواسازی و اعتباریابی پرسشنامة سرمایة اجتماعی در کارکنان سازمان تربیت بدنی، سؤال های اصلی پژوهش به این ترتیب تدوین شد که آیا پرسشنامة سرمایة اجتماعی از روایی و اعتبار مطلوبی برخوردار است؟ جامعة آماری پژوهش حاضر کارکنان سازمان تربیت بدنی به تعداد حدود 700 نفر است. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و با توجه به محدود بودن جامعة آماری و اینکه می توان فهرستی از تمامی اعضای جامعه را در اختیار داشت، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی منظم 299 نفر با استفاده از فرمول حجم نمونة کوکران انتخاب و پرسشنامه ها اجرا شدند. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ (جهت بررسی تجانس درونی سؤالات) و آزمون بازآزمون (جهت بررسی ثبات آزمون) استفاده شد. به منظور بررسی روایی از روش های تحلیل عاملی تأییدی (88/0=Kmo) جهت بررسی روایی سازه، روایی پیش بین جهت بررسی ارتباط بین پرسشنامة سرمایة اجتماعی با پرسشنامه ویژگی های شخصیتی (MMPI-2RFi)، روایی افتراقی با ا ستفاده از مدل آماری دو گروه مستقل جهت مقایسة سرمایة اجتماعی در دو گروه با سابقة مدیریت و بدون سابقه مدیریت استفاده شد. در نهایت، یافته های پژوهش نشان داد که سرمایة اجتماعی از چهار عامل اعتماد به سازمان، خیرخواهی، روابط متقابل و اعتماد و مشارکت تشکیل شده که ضرایب اعتبار هر چهار عامل و همچنین ضریب اعتبار کل بیشتر از 70/0 بود. در مورد روایی پیش بین نیز خرده مقیاس روان نژندی و هیجانات منفی از پرسشنامة ویژگی های شخصیتی با عامل خیرخواهی و پرسشنامة سرمایة اجتماعی همبستگی معنی دار منفی داشت. به علاوه، در مورد روایی تفکیکی، بین دو گروه با سابقة مدیریت و بدون سابقة مدیریت نیز تفاوت معنی داری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and Validating Social Capital Questionnaire in Physical Education Organization of Iran

نویسندگان [English]

  • sholeh khodadad 1
  • mahmood goodarzi 2
  • hasan asadi 3
  • majid jalalifarahani 4

چکیده [English]

In Order to design and validate the social capital questionnaire for employees of Physical Education Organization, the main research question was whether a social capital questionnaire designed by researchers had sufficient validity and reliability. The population of the research consisted of employees of the organization (N=700). 299 subjects were selected as the sample by systematic random sampling method using Cochran sample size formula. To evaluate the reliability of the questionnaire, Cronbach’s alpha (to investigate the internal consistency of the questions) and Test-retest were used. In order to investigate validity of the questionnaire, construct validity was checked using confirmatory factor analysis (KMO= 0.88). Predictive validity was used to investigate the relationship between this questionnaire and MMPI-2RFi Questionnaire; differential validity was used to investigate social capital in in two groups with and without managerial experience. The results showed that social capital questionnaire consisted of four factors: organizational trust, benevolence, mutual relations, trust and reciprocity. Validity coefficient of each four factors and total validity coefficient was more than 0.70. Furthermore, regarding predictive validity, neurosis and negative emotion subscales of MMPI-2RFi questionnaire were significantly and negatively associated with benevolene of social capital questionnaire. Regarding differential validity, there was a significant difference between the groups with and without managerial experience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational social capital
  • Physical Education Organization of Iran.
  • Validating and Designing Questionnaire