رابطة حمایت سازمانی ادراک‌شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارشناسان آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه گیلان

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد دانشگاه شمال

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی رابطة حمایت سازمانی ادراک‌شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارشناسان آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ایران بود. روش پژوهش توصیفی، از نوع پیمایشی و از نظر روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است. جامعة آماری تحقیق، کلیة کارشناسان آکادمی (60 نفر) بودند. نمونة آماری برابر جامعه در نظر گرفته شد ولی پس از توزیع پرسشنامه، 56 پرسشنامه (93 درصد) جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل شد. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامة حمایت سازمانی ادراک-شدة ایزنبرگر و همکاران (1990) و رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران‌ (1990) بود که روایی آنها با استفاده از نظر متخصصان بررسی و پایایی نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ (به‌ترتیب ضریب آلفا = 85/0 و 93/0) محاسبه شد. پس از بررسی نوع توزیع داده‌ها از طریق آزمون کولموگروف – اسمیرنف آزمون فرضیه‌ها از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی، بررسی شد و به
این‌منظور از نرم‌افزار آماری SPSS نسخة 16 استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل نتایج حاکی از آن بود که رفتار شهروندی سازمانی با 48/4 امتیاز از حداکثر 7 امتیاز، نسبت به حمایت سازمانی ادراک‌شده (با 48/3 امتیاز) در کارشناسان آکادمی دارای میانگین بالاتری است. رابطة مثبت و معناداری بین حمایت سازمانی ادراک‌شده با رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن به‌جز بعد جوانمردی مشاهده شد (01/0 P<). حمایت سازمانی ادراک‌شده پیش‌بینی‌کنندة معنی داری برای رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن به‌جز بعد جوانمردی بود (01/0 P<). یافته‌های تحقیق بر افزایش حمایت‌های سازمانی ادراک‌شدة کارکنان به‌منظور شکوفا شدن رفتارهای شهروندی در سازمان تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها