نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه گیلان

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد دانشگاه شمال

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی رابطة حمایت سازمانی ادراک‌شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارشناسان آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ایران بود. روش پژوهش توصیفی، از نوع پیمایشی و از نظر روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است. جامعة آماری تحقیق، کلیة کارشناسان آکادمی (60 نفر) بودند. نمونة آماری برابر جامعه در نظر گرفته شد ولی پس از توزیع پرسشنامه، 56 پرسشنامه (93 درصد) جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل شد. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامة حمایت سازمانی ادراک-شدة ایزنبرگر و همکاران (1990) و رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران‌ (1990) بود که روایی آنها با استفاده از نظر متخصصان بررسی و پایایی نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ (به‌ترتیب ضریب آلفا = 85/0 و 93/0) محاسبه شد. پس از بررسی نوع توزیع داده‌ها از طریق آزمون کولموگروف – اسمیرنف آزمون فرضیه‌ها از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی، بررسی شد و به
این‌منظور از نرم‌افزار آماری SPSS نسخة 16 استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل نتایج حاکی از آن بود که رفتار شهروندی سازمانی با 48/4 امتیاز از حداکثر 7 امتیاز، نسبت به حمایت سازمانی ادراک‌شده (با 48/3 امتیاز) در کارشناسان آکادمی دارای میانگین بالاتری است. رابطة مثبت و معناداری بین حمایت سازمانی ادراک‌شده با رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن به‌جز بعد جوانمردی مشاهده شد (01/0 P<). حمایت سازمانی ادراک‌شده پیش‌بینی‌کنندة معنی داری برای رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن به‌جز بعد جوانمردی بود (01/0 P<). یافته‌های تحقیق بر افزایش حمایت‌های سازمانی ادراک‌شدة کارکنان به‌منظور شکوفا شدن رفتارهای شهروندی در سازمان تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Perceived Organizational Support and Organizational Citizenship Behavior in Experts of National Olympic and Paralympic Academy of Iran

نویسندگان [English]

  • mehrali hematinejad 1
  • mehrzad hamidi 2
  • mahbobeh alahyari 3

1

2

3

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between perceived organizational support (POS) and organizational citizenship behavior (OCB) of experts of National Olympic and Paralympic Academy (NOPA) in Iran. The present research method was descriptive survey and of a correlation type. The statistical population consisted of all NOPA experts (N=60) and the statisticl sample equalled the statistical population. Two questionnaires of perceived organizational support (Eisenberger et al., 1990) and organizational citizenship behavior (Podsakoff et al., 1990) were used to collect data. Their validity was estimated by specialists and experts and their reliability by Cronbach’s alpha coefficient respectively as ?=0.85 and ?=0.93. They were distributed among the participants and 56 questionnaires (93%) were returned and analyzed. In addition, K-S test, Pearson correlation coefficient, and linear regression was used to analyze data with statistical software SPSS, version 16. The results showed that OCB mean (4.48) was higher than POS (3.48). There was a significant and positive relationship between POS and OCB and its dimensions except for sportsmanship (P<0.01). POS was a significant predictor for OCB and its dimensions except for sportsmanship (P<0.01). The findings of the study emphasized an increase in experts’ perceived organizational support to foster organizational behavior in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Olympic and Paralympic Academy
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Perceived organizational support