نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه گیلان

2 استاد دانشگاه گیلان

چکیده

افراد با انگیزه های متنوعی نیز در ورزش شرکت می کنند. یکی از عوامل اثرگذار بر رویکردهای مشارکت ورزشی، تفاوت های فرهنگی است. به این منظور، دیدگاه ها و انگیزه های 279 دانشجوی ورزشکار ایرانی و 310 دانشجوی ورزشکار روسی بررسی شد. این دانشجویان از دانشگاه های گیلان، مازندران، گرگان و دانشگاه های روسی شرکت کننده در سومین المپیاد ورزشی دانشگاه های حاشیة دریای خزر (تابستان 83، دانشگاه گیلان) شرکت کرده بودند. دیدگاه این افراد با پرسشنامة محقق ساخته ای و انگیزة آنان با پرسشنامة استاندارد شامل 14 سؤال 5 ارزشی لیکرت اندازه گیری شد. ثبات درونی پرسشنامه ها در دامنة 86/0 – 79/0 متغیر بود و داده های تحقیق با آزمون خی دو ویو من ویتنی در سطح 05/0 P? تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که دیدگاه دانشجویان ایرانی و روسی در مورد تدثیر رشد شناختی و آگاهی های عمومی ورزشی بسیار به هم نزدیک بود، ولی در مورد تأثیر عاطفی – اجتماعی مشارکت ورزشی، دانشجویان ایرانی بر نقش اجتماعی ورزش و دانشجویان روسی بر نقش عاطفی ورزشی تاکید داشتند. در دانشجویان روسی انگیزه های رقابت، چالش و تعامل اجتماعی و در دانشجویان ایرانی انگیزه های سلامتی، لذت، وضعیت ظاهری و آسودگی و آرامش از دلایل مهم شرکت در فعالیت های ورزشی منظم بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of Iranian and Russian Athlete Students’ Motivations and Attitudes towards Physical Activity and Sport

نویسندگان [English]

  • rahim ramazani 1
  • hamid mohebi 2
  • arsalan damirchi 1

چکیده [English]

Individuals participate in sport events with different motivations. One of the elements that influence physical activity participation is a difference in cultures. So, in order to test this claim, 279 Iranian and 310 Russian students were investigated. They were from Guilan, Mazandaran, Gorgan, and Russian universities who attended the Third Sport Olympiad in Caspian Sea in Summer 2004. A researcher – made questionnaire was used to determine the students’ viewpoints, and a standard questionnaire was used to measure their motivations. Reliability of questionnaires was between 0.79 and 0.86 and data were collected and analyzed by Kruskall-Wallis test. The minimal level of significance was set at P<0.05.The results showed that Iranian and Russian students' viewpoints on the effect of cognitive development and general knowledge of sport activity engagement were very similar. However, regarding the effect of socio-emotional development, Iranian students emphasized social role while the emotional role was emphasized by Russian students. Sport competitions, challenge, and social experience of involvement (Social interactions) were the three reasons of Russian students for their regular exercise. But in Iranian students, health and physical fitness, enjoyment, physical appearance, relaxation and release from tension were important reasons for regular exercise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • athlete students
  • Competition.
  • Motivation