نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس‌ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این پژوهش به بررسی رفتار علمی دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشتة تربیت بدنی دانشگاه تهران از حیث چگونگی استفاده از منابع اطلاعاتی پرداخته شده است. روش انجام پژوهش، تحلیل استنادی است. در این بررسی کوشش شده تا با تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌دست آمده، منابع عمدة مورد استفاده دانشجویان از لحاظ زبان، قالب، نحوة نشر و نیز میزان استفاده از منابع موجود در مجموعة کتابخانه و تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشکده تعیین شود. بررسی 104 پایان‌نامه با 6234 استناد نشان داد که استناد به مقالات با 88/48 درصد بیشتر از استناد به دیگر منابع اطلاعاتی و میزان استفاده از منابع لاتین نیز با 29/63 درصد بیشتر از منابع فارسی بوده است. استفاده از منابع چاپی با 75/96 درصد بیش از منابع اینترنتی بوده است. همچنین 11/43 درصد استنادها مربوط به منابع موجود در مجموعة کتابخانه و 12/3 درصد استنادها نیز مربوط به آثار علمی اعضای هیأت علمی دانشکده بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Adjustment of Citations of Physical Education and Sport Sciences Dissertations (University of Tehran, 1381-1385) to Library Collections and Scientific Products of Scientific Members

نویسندگان [English]

  • fateme zandian 1
  • narges ashouri 2

چکیده [English]

This study aimed to explore scientific behavior patterns of postgraduate students of physical education and sport sciences in University of Tehran. For this purpose, the descriptive analytical method was used. Findings indicated that out of 6234 documents cited in 104 master's dissertations, in terms of the publication quality (printed or web-based), the citations of printed sources (96.75%) were higher than web-based sources; In terms of the format, the citations of articles (46.88%) were higher than other formats; In terms of the language, the majority of citations (63.29%) belonged to the English sources; In terms of adjustment to library collections, there were 43.11% citations in library collections; In terms of faculties’ scientific products, there were 3.12% citations of scientific products of scientific members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citation analysis
  • Library Collections
  • Master’s Dissertations
  • Physical Education and Sport Sciences
  • Scientific Products.
  • University of Tehran