بررسی میزان سازگاری استنادهای پایان‌نامه های رشتة‌ تربیت بدنی دانشگاه تهران در سال‌های 85 – 81 با موجودی کتابخانه و تولیدات علمی اعضای هیأت علمی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس‌ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این پژوهش به بررسی رفتار علمی دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشتة تربیت بدنی دانشگاه تهران از حیث چگونگی استفاده از منابع اطلاعاتی پرداخته شده است. روش انجام پژوهش، تحلیل استنادی است. در این بررسی کوشش شده تا با تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌دست آمده، منابع عمدة مورد استفاده دانشجویان از لحاظ زبان، قالب، نحوة نشر و نیز میزان استفاده از منابع موجود در مجموعة کتابخانه و تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشکده تعیین شود. بررسی 104 پایان‌نامه با 6234 استناد نشان داد که استناد به مقالات با 88/48 درصد بیشتر از استناد به دیگر منابع اطلاعاتی و میزان استفاده از منابع لاتین نیز با 29/63 درصد بیشتر از منابع فارسی بوده است. استفاده از منابع چاپی با 75/96 درصد بیش از منابع اینترنتی بوده است. همچنین 11/43 درصد استنادها مربوط به منابع موجود در مجموعة کتابخانه و 12/3 درصد استنادها نیز مربوط به آثار علمی اعضای هیأت علمی دانشکده بوده است.

کلیدواژه‌ها