ارتباط عوامل انگیزشی – بهداشتی و تحلیل‌رفتگی شغلی کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی تهران

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

4 پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی ارتباط عوامل انگیزشی – بهداشتی و تحلیل‌رفتگی شغلی کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی تهران به روش توصیفی و به شکل میدانی انجام گرفته است. به این منظور، کارشناسان تربیت بدنی یازده دانشگاه به پرسشنامه‌های عوامل انگیزشی – بهداشتی دانت و همکاران (1996) و تحلیل‌رفتگی شغلی هازل و مسلش (1977) پاسخ دادند. از مجموع 77 پرسشنامة ارسالی، اطلاعات 68 پرسشنامة برگشتی با استفاده از آزمون‌های t مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین عامل انگیزشی و فرسودگی عاطفی (01/0?P، 363/0- = r) همبستگی معکوس و معنی‌داری وجود دارد. بین عامل بهداشتی و فرسودگی عاطفی ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. بین کاهش بازده عملکرد و عوامل انگیزشی (01/0?P، 454/0- = r) و بهداشتی (01/0 ? P، 314/0- = r) همبستگی معکوس و معنی‌داری وجود دارد. بین تهی شدن از ویژگی‌های شخصی و عوامل انگیزشی و بهداشتی ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. نتایج این تحقیق، از یک سو در توسعة آگاهی مدیران و ایجاد زمینه برای برنامه‌ریزی در جهت بهبود سطح انگیزش و از سویی دیگر در کاهش تحلیل‌رفتگی کارشناسان مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها