نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

4 پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی ارتباط عوامل انگیزشی – بهداشتی و تحلیل‌رفتگی شغلی کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی تهران به روش توصیفی و به شکل میدانی انجام گرفته است. به این منظور، کارشناسان تربیت بدنی یازده دانشگاه به پرسشنامه‌های عوامل انگیزشی – بهداشتی دانت و همکاران (1996) و تحلیل‌رفتگی شغلی هازل و مسلش (1977) پاسخ دادند. از مجموع 77 پرسشنامة ارسالی، اطلاعات 68 پرسشنامة برگشتی با استفاده از آزمون‌های t مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین عامل انگیزشی و فرسودگی عاطفی (01/0?P، 363/0- = r) همبستگی معکوس و معنی‌داری وجود دارد. بین عامل بهداشتی و فرسودگی عاطفی ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. بین کاهش بازده عملکرد و عوامل انگیزشی (01/0?P، 454/0- = r) و بهداشتی (01/0 ? P، 314/0- = r) همبستگی معکوس و معنی‌داری وجود دارد. بین تهی شدن از ویژگی‌های شخصی و عوامل انگیزشی و بهداشتی ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. نتایج این تحقیق، از یک سو در توسعة آگاهی مدیران و ایجاد زمینه برای برنامه‌ریزی در جهت بهبود سطح انگیزش و از سویی دیگر در کاهش تحلیل‌رفتگی کارشناسان مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Motivation – Hygiene Factors and Job Burnout among Experts of Physical Education in Tehran State Universities

نویسندگان [English]

  • atefe bakhtiari 1
  • mahmoud goudarzi 2
  • mehrzad hamidi 3
  • mohamad hossein ghorbani 4

چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the relationship between motivation-hygiene factors and job burnout among experts of physical education in Tehran state universities. Data were collected by motivation- hygiene factors questionnaire of Dunt et al. (1996) based on Hertzberg theory and job burnout questionnaire of Hassles and Maslash (1977). These questionnaires were standard and assessed by the pilot study and test-retest, so the validity of all questions was achieved. The collected data were analyzed using Independent t-test, Spearman and Pearson coefficients. The research results showed a significant negative correlation between motivational factor and emotional exhaustion (P?0.01, r = -0.363), but there was no significant relationship between hygienic factor and emotional exhaustion. There was a significant negative correlation between decreased personal accomplishment and motivation factor (P?0.01, r = -0.454) and between decreased personal accomplishment and hygiene factor (P 0.01, r =-0.314). There was no significant relationship between depersonalization and motivation-hygiene factors. Results of this study are useful to develop managers' knowledge and to improve the level of motivation and also to decrease burnout in experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hygienic Factor
  • Job Burnout
  • Motivational Factor
  • Physical Education Expert.