بررسی عوامل تأثیرگذار بر گرایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران به رویدادهای ورزشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تهران

3 دکتری مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق به‌منظور شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر گرایش و تمایل دانشجویان به رویدادهای ورزشی در کشور، پس از بررسی عمیق ادبیات و پژوهش‌های گذشته پیرامون عوامل مؤثر بر گرایش به رویدادهای ورزشی، فهرست ابتدایی از مجموعة عوامل و مؤلفه‌های مؤثر تهیه شد. در ادامه با استفاده از نظر متخصصان و خبرگان بازاریابی و مدیران و صاحب‌نظران ورزشی کشور، بررسی و بازنگری همه‌جانبه و جامع بر روی مؤلفه‌های اولیة شناسایی‌شده صورت گرفت و پس از تأیید نهایی مؤلفه‌ها، پرسشنامة طراحی‌شده در میان 380 نفر از دانشجویان شاغل به تحصیل در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشگاه تهران توزیع شد. نتایج تحلیل عاملی انجام‌شده نشان داد که در مجموع مؤلفه‌های اثرگذار بر گرایش دانشجویان به رویدادهای ورزشی را می‌توان به چهار عامل ترفیع ورزشی، نوع ورزش و ویژگی‌های آن، شرایط و امکانات ورزشی و خصوصیات ورزشکاران و تیم‌ها طبقه‌بندی کرد. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس فریدمن نیز نشان داد که از میان عوامل مورداشاره، دو عامل نوع و ویژگی‌های ورزش و خصوصیات ورزشکاران و تیم‌ها بیش از دو عامل دیگر در تمایل دانشجویان به رویدادهای مختلف ورزشی در کشور مؤثر است.

کلیدواژه‌ها