نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تهران

3 دکتری مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق به‌منظور شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر گرایش و تمایل دانشجویان به رویدادهای ورزشی در کشور، پس از بررسی عمیق ادبیات و پژوهش‌های گذشته پیرامون عوامل مؤثر بر گرایش به رویدادهای ورزشی، فهرست ابتدایی از مجموعة عوامل و مؤلفه‌های مؤثر تهیه شد. در ادامه با استفاده از نظر متخصصان و خبرگان بازاریابی و مدیران و صاحب‌نظران ورزشی کشور، بررسی و بازنگری همه‌جانبه و جامع بر روی مؤلفه‌های اولیة شناسایی‌شده صورت گرفت و پس از تأیید نهایی مؤلفه‌ها، پرسشنامة طراحی‌شده در میان 380 نفر از دانشجویان شاغل به تحصیل در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشگاه تهران توزیع شد. نتایج تحلیل عاملی انجام‌شده نشان داد که در مجموع مؤلفه‌های اثرگذار بر گرایش دانشجویان به رویدادهای ورزشی را می‌توان به چهار عامل ترفیع ورزشی، نوع ورزش و ویژگی‌های آن، شرایط و امکانات ورزشی و خصوصیات ورزشکاران و تیم‌ها طبقه‌بندی کرد. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس فریدمن نیز نشان داد که از میان عوامل مورداشاره، دو عامل نوع و ویژگی‌های ورزش و خصوصیات ورزشکاران و تیم‌ها بیش از دو عامل دیگر در تمایل دانشجویان به رویدادهای مختلف ورزشی در کشور مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of Factors Influencing (University of Tehran) Higher Education Students’ Orientation to Sport Events

نویسندگان [English]

  • Tahmores Hasangholipor yasory 1
  • mehrdad estiri 2
  • hamidreza yazdani 2
  • farshid hosseini 3

چکیده [English]

The aim of this research was to survey effective factors influencing students' orientation to different sport events in Iran. After the related literature had been reviewed and past researches on these factors had been studied, the initial list of effective factors was prepared. Then, these initial factors were comprehensively reviewed by marketing and sport managers and a questionnaire was prepared and distributed among 380 higher education students of University of Tehran. The results of factor analysis showed that effective factors influencing students' orientation to sport events could be divided into four categories: Sport promotion, sport type and features, sport facilities and situations, and specifications of athletes and teams. Variance analysis results showed that sport type and features and sport facilities and situations have more effects on students' orientation to sport events in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport Consumer's Behavior
  • Sport event
  • Sport Purchase Decision
  • Students.