بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران فوتبال در ورزشگاه‌ها

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد تربیت بدنی دانشگاه اصفهان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

3 استادیار دانشگاه اصفهان

4 کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان

5 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

چکیده

هدف کلی پژوهش جاری، بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران فوتبال شهر تهران در ورزشگاه‌هاست. پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی است. پرسشنامة مورد استفاده در این تحقیق توسط گرین (1995)، هانسن و گوتیر (1992)، اسکافیلد (1983)، کاسکی (1994) و ژانگ و همکاران (1995) به‌منظور بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها در ورزش‌های توپی تهیه شده است که محقق آن را اصلاح کرده و عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها را در چهار حوزة‌ اقتصادی، جذابیت بازی، اولویت‌های تماشاگران و امکانات و تسهیلات با 31 گویه ارزیابی می‌کند. به این منظور پس از تعیین حجم نمونه، پرسشنامه با روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس بین 700 نفر از تماشاگران تیم‌های استقلال و پیروزی توزیع شد. پایایی پرسشنامه در مطالعة مقدماتی از طریق آلفای کرونباخ 86/0 به‌دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری T تک‌متغیره و آزمون F استفاده شد. نتایج نشان داد که سه عامل جذابیت بازی، اولویت‌های تماشاگران و وجود امکانات و تسهیلات بر حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها تأثیر مثبت داشته و تنها عوامل اقتصادی تأثیری بر حضور تماشاگران ندارد. مناسب بودن قیمت بلیت مسابقات از بین عوامل اقتصادی، ارائة بازی تهاجمی توسط تیم مورد علاقه از بین عوامل جذابیت بازی، برگزاری منظم مسابقات لیگ از بین عوامل اولویت‌های تماشاگران و ورود و خروج آسان از استادیوم و پارکینگ‌ها و مناسب بودن جایگاه تماشاگران از بین عوامل امکانات و تسهیلات بیشترین تأثیر را بر حضور تماشاگران در استادیوم داشتند.

کلیدواژه‌ها