نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد تربیت بدنی دانشگاه اصفهان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

3 استادیار دانشگاه اصفهان

4 کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان

5 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

چکیده

هدف کلی پژوهش جاری، بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران فوتبال شهر تهران در ورزشگاه‌هاست. پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی است. پرسشنامة مورد استفاده در این تحقیق توسط گرین (1995)، هانسن و گوتیر (1992)، اسکافیلد (1983)، کاسکی (1994) و ژانگ و همکاران (1995) به‌منظور بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها در ورزش‌های توپی تهیه شده است که محقق آن را اصلاح کرده و عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها را در چهار حوزة‌ اقتصادی، جذابیت بازی، اولویت‌های تماشاگران و امکانات و تسهیلات با 31 گویه ارزیابی می‌کند. به این منظور پس از تعیین حجم نمونه، پرسشنامه با روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس بین 700 نفر از تماشاگران تیم‌های استقلال و پیروزی توزیع شد. پایایی پرسشنامه در مطالعة مقدماتی از طریق آلفای کرونباخ 86/0 به‌دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری T تک‌متغیره و آزمون F استفاده شد. نتایج نشان داد که سه عامل جذابیت بازی، اولویت‌های تماشاگران و وجود امکانات و تسهیلات بر حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها تأثیر مثبت داشته و تنها عوامل اقتصادی تأثیری بر حضور تماشاگران ندارد. مناسب بودن قیمت بلیت مسابقات از بین عوامل اقتصادی، ارائة بازی تهاجمی توسط تیم مورد علاقه از بین عوامل جذابیت بازی، برگزاری منظم مسابقات لیگ از بین عوامل اولویت‌های تماشاگران و ورود و خروج آسان از استادیوم و پارکینگ‌ها و مناسب بودن جایگاه تماشاگران از بین عوامل امکانات و تسهیلات بیشترین تأثیر را بر حضور تماشاگران در استادیوم داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Soccer Spectators' Attendance in Professional Soccer Games in Iran

نویسندگان [English]

  • mojtaba almiri 1
  • masoud naderian 2
  • mohamad hosseini 3
  • alireza esfahani 4
  • mohamad rahimi 5

چکیده [English]

The purpose of this study was to examine various factors influencing spectators' attendance in professional soccer games in Tehran. This research was a descriptive survey. The questionnaire used in this study was developed by Green (1995), Hansen and Gauthier (1989), Kaskey (1999), Schofield (1983) and Zhang et al. (1995) in order to examine factors affecting spectators' attendance in sports played with a ball and and it was subsequently modified by the researcher in 4 scopes including economics, game attractiveness, spectator preferences and stadium facilities with 31 questions. After determining the sample, 700 questionnaires were distributed among the spectators of Esteghlal and Piroozi soccer teams via random sampling. Using Cronbach's Alpha, the reliability of questionnaire was estimated as 0.86. In order to analyze the data, one-variable T and F tests were used. The results indicated that the three factors of game attractiveness, spectator preferences and stadium facilities had a positive effect on fans' attendance and the economic factors had no effect on fans' attendance. Among economic factors, reasonable ticket price, among game attractiveness factors, the offensive play of the favorite team, among the spectator preferences, the regularity of the league and among stadium facilities, easy arrival and departure from stadium, parking and comfortable seats had the most effects on spectators' attendance in stadiums.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business
  • Professional Sport
  • soccer
  • spectators
  • Stadium.