بررسی نگرش دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشتة‌ تربیت بدنی به گرایشی شدنِ آموزش در این مقطع

نویسنده

دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی نگرش دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشتة تربیت‌بدنی به گرایشی شدنِ آموزش در این مقطع است. برای انجام این تحقیق، تمام دانشجویان کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی پنج دانشگاه دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 86 – 1385 به‌عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. روش تحقیق حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی است و برای جمع‌آوری اطلاعات، از پرسشنامة محقق‌ساخته استفاده شد (87/0 = ?). نتایج‌ به‌دست آمده نشان داد که به‌طور کلی دانشجویان، گرایشی شدن رشتة‌ تربیت بدنی در مقطع کارشناسی‌ارشد را مناسب ارزیابی کردند (میانگین 11/4 از 5 در مقیاس لیکرت)، دانشجویان گرایش حرکات اصلاحی (با میانگین 91/3)، کمتر و دانشجویان گرایش مدیریت ورزشی (با میانگین 32/4)، بیشتر از دیگر گرایش‌ها موافق گرایشی شدن رشتة تربیت بدنی بودند. نتایج تحقیق با نتایج تحقیقات قبلی مطابقت داشت. با توجه به نتایج تحقیق می‌توان گفت که گرایشی شدن آموزش تربیت بدنی و علوم ورزشی در مقطع کارشناسی‌ارشد همان‌طور که انتظار می‌رفت، موجب رضایت بیشتر دانشجویان و افزایش انگیزة علم‌آموزی دانشجویان شده است.

کلیدواژه‌ها