نویسنده

دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی نگرش دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشتة تربیت‌بدنی به گرایشی شدنِ آموزش در این مقطع است. برای انجام این تحقیق، تمام دانشجویان کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی پنج دانشگاه دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 86 – 1385 به‌عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. روش تحقیق حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی است و برای جمع‌آوری اطلاعات، از پرسشنامة محقق‌ساخته استفاده شد (87/0 = ?). نتایج‌ به‌دست آمده نشان داد که به‌طور کلی دانشجویان، گرایشی شدن رشتة‌ تربیت بدنی در مقطع کارشناسی‌ارشد را مناسب ارزیابی کردند (میانگین 11/4 از 5 در مقیاس لیکرت)، دانشجویان گرایش حرکات اصلاحی (با میانگین 91/3)، کمتر و دانشجویان گرایش مدیریت ورزشی (با میانگین 32/4)، بیشتر از دیگر گرایش‌ها موافق گرایشی شدن رشتة تربیت بدنی بودند. نتایج تحقیق با نتایج تحقیقات قبلی مطابقت داشت. با توجه به نتایج تحقیق می‌توان گفت که گرایشی شدن آموزش تربیت بدنی و علوم ورزشی در مقطع کارشناسی‌ارشد همان‌طور که انتظار می‌رفت، موجب رضایت بیشتر دانشجویان و افزایش انگیزة علم‌آموزی دانشجویان شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Attitudes of Postgraduate Students of Physical Education and Sport Sciences towards Discipline Diversity

نویسنده [English]

  • seyed Nasrolah Sajadi

چکیده [English]

The current study aimed to investigate the attitudes of postgraduate students of physical education and sport sciences towards discipline diversity. The statistical sample included all physical education postgraduate students in 1385-86 semester from five public universities in Tehran. The current study was a descriptive, survey-based study and data were gathered using researcher-made questionnaires (?= 0.87). The findings suggested that students, in general, favored such discipline diversity at postgraduate level (average of 4.11 out of 5 in Likert scale). Students of sport injuries and corrective exercises showed a low tendency (average 3.91) while sport management students showed most tendency (average 4.32) towards curriculum specialization in physical education courses. The current results conformed to previous findings. It could be concluded that specialization in the field of physical education and sport sciences at postgraduate level, as expected, resulted in students' higher satisfaction and their learning motives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • discipline
  • Discipline Diversity
  • Higher Education.
  • physical education
  • Postgraduate