نویسنده = ������������ ����������
اثر بودجه بر مشارکت ورزشی در ایران: رویکرد رگرسیون پانل کوانتایل

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1215-1233

سعید خانمرادی؛ شیرین زردشتیان؛ شهرام فتاحی؛ جف دیکسون