نویسنده = �������� ����������
پهلوانان ایران از دیروز تا امروز

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1357-1379

مصطفی پیرمرادیان؛ پروین حقی