نویسنده = �������������� ������ �������� ����������
تدوین مدل مفهومی ارتقای سیستم بیمة ورزشی در کشور

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1321-1335

حوریه گلینی؛ وحید شجاعی؛ محمد حامی؛ بهاره سلیمانی تپه سری