نویسنده = ������������ �������� �������� ��������
واکاوی عوامل اثرگذار بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در استان کرمانشاه

دوره 13، شماره 3، آبان 1400، صفحه 885-902

محسن یاراحمدی؛ محمد رسول الماسی فرد؛ زهرا عبدالملکی