نویسنده = ���������������� ����������������
شناسایی و تحلیل مهم‌ترین شاخص‌های توانمندساز آموزش رشته علوم ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

محمدامین صیادی؛ ابوالفضل فراهانی؛ لیلا قربانی؛ حمید قاسمی


طراحی مدل حکمرانی ورزشی مطلوب در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

مصطفی محمدی رئوف؛ ابوالفضل فراهانی؛ رضا شجیع؛ علی ملکی


تحلیل وضعیت عوامل مؤثر بر توسعة فضای ورزشی شهر تهران و ارائة راهکارهای مناسب با تأکید بر اقتصاد مقاومتی

دوره 13، شماره 3، آبان 1400، صفحه 851-870

صادق رضائی؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی اصغر درودیان؛ علی محمد صفانیا