نویسنده = �������������� ���������� ��������������
سنجش امواج مغزی، انگیختگی، لذت و تصمیم به خرید در صنعت خدمات ورزشی

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 639-657

علی قائدی؛ بهزاد ایزدی؛ محمدرضا قاسمیان مقدم