نویسنده = �������� ������������ ��������
بررسی ارتباط بین صحه‌گذاری ورزشکاران مشهور با وفاداری به برند در مشتریان کالاهای غیرورزشی

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 617-637

شهرام نظری؛ احمد محمودی؛ محمدحسین قربانی؛ زهرا فخری عنایت