نویسنده = �������������� ������������ ������ ��������