نویسنده = کشاورز، لقمان
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی عوامل موثر بر رتبه بندی دانشکده های شرکت کننده در جشنواره ورزشی دانشجویی دانشگاه تهران

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 521-546

ستاتیرا روحانیان برفجانی؛ لقمان کشاورز؛ لیلا محمدی


2. تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی تحقیقات مدیریت ورزشی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 595-611

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ ابوالفضل علیزاده گلریزی