نویسنده = ���������������� ����������������
طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی استان کرمان

دوره 5، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 149-172

محمود گودرزی؛ عبدالمهدی نصیرزاده؛ ابوالفضل فراهانی؛ مریم وطن دوست