نویسنده = ������������������ ����������
اثر بودجه بر مشارکت ورزشی در ایران: رویکرد رگرسیون پانل کوانتایل

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1215-1233

سعید خانمرادی؛ شیرین زردشتیان؛ شهرام فتاحی؛ جف دیکسون


تبیین رابطۀ هوش سازمانی و چابکی سازمانی با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

دوره 7، شماره 5، آذر 1394، صفحه 713-729

حامد فرزی؛ همایون عباسی؛ شیرین زردشتیان


تبیین نقش میزان فعالیت‌های بدنی در سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه‌های شهر کرمانشاه

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 17-30

حامد فرزی؛ شیرین زردشتیان؛ کامران عیدی پور