نویسنده = �������� �������� ��������
رابطة بین ابعاد شش گانة نیک زیستی و خودکارامدی ورزشی در میان دانشجویان تربیت بدنی

دوره 4، شماره 12، فروردین 1391، صفحه 163-177

محمد کشتی دار؛ بهزاد بهزادنیا؛ محمد جهانگیری


نقش هدف گرایی و هویت اخلاقی در پیش بینی کارکردهای اخلاقی مثبت و منفی در فوتبال

دوره 2، شماره 7، دی 1389، صفحه 5-23

محمد کشتی دار؛ محمد جهانگیری؛ محمد رحیمی