نویسنده = ���������� ������������ ����������
تعیین رابطة بین خودکارامدی و مراحل تغییر رفتار تمرینی در دانشجویان

دوره 1، شماره 2، مهر 1388، صفحه 183-382

الهام کریمی طرقبه؛ رضا شجیع؛ مرجان عادل قهرمان؛ جعفر محمدی