نویسنده = ������������ ��������
شاخص‌ها و مؤلفه‌های اثرگذار بر فساد مالی در صنعت ورزش ایران (اکتشاف و روایی سنجی با رویکرد آمیخته)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

مقصود نجفی کلوری؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی؛ محسن باقریان فرح آبادی


طراحی مدل توسعه توریسم ورزشی (مطالعه موردی: حوزه قهرمانی فدراسیون کشتی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

یاسر خالپور علمداردهی؛ وحید شجاعی؛ محمد حامی


شناسایی عوامل اثرگذار بر مدیریت جمعیت انبوه در ورزشگاه‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

بهروز شفقتی؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی


تدوین مدل مفهومی ارتقای سیستم بیمة ورزشی در کشور

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1321-1335

حوریه گلینی؛ وحید شجاعی؛ محمد حامی؛ بهاره سلیمانی تپه سری