نویسنده = زینب مندعلی زاده
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی ابعاد کارآفرینی اجتماعی در ورزش

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 599-616

محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ حبیب هنری؛ زینب مندعلی زاده


2. طراحی مدل کارآفرینی پایدار در ورزش با استفاده از نظریۀ برخاسته از داده‌ها

دوره 8، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 709-725

زینب مندعلی زاده؛ محمد احسانی؛ حبیب هنری


3. بررسی عوامل رفتاری مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی در ورزش کشور

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 671-681

حسین صادقی؛ حبیب هنری؛ زینب مندعلی زاده


4. ارزشیابی میزان تحقق اهداف آموزشی کارشناسی ارشد تربیت بدنی بر موفقیت شغلی دانش آموختگان شاغل

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 511-529

سهیلا شجاع؛ جواد شهلایی؛ حبیب هنری؛ زینب مندعلی زاده